โครงการศึกษาศักยภาพขยะจากหลุมฝังกลบเก่าและแนวทางการใช้ประโยขน์พลังงานขยะ

รายละเอียด: 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2551 ถึง 15.03 ล้านตัน หรือคิดเป็น 41,064 ตัน/วัน ซึ่งขยะเหล่านี้ควรได้รับการจัดการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพึ๋อไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้
พพ.ได้เล็งเห็นศักยภาพของขยะมูลฝอยจากหลุมแงกลบเก่าที่ผ่านการย่อยสลายไปบางส่วนสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ แต่ยังไม่มีการรวบรวมศักยภาพของขยะเหล่านี้ ดังนั้นการศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะจากแหล่งฝังกลบเก่าจึงได้ถูกกำหนดให้ศึกษาและบรรจุใน
กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา แผนงานศึกษาศักยภาพ แผนปฏิบัติการตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พลังงานขยะ) ซึ่งแนวทางการจัดการและผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยมีหลายรูปแบบ เช่น นำมาเป็นเชือเพลิงขยะ (Refuse-Derived Fuel, RDF) ก๊าซชีวภาพ และนำมันจากกระบวนการไพโรไลซิส การดำเนินการเหล่านีเป็นการใช้ใเระโยชน์จากขยะได้อย่างคุ้มค่า และขังเป็นการสร้างพลังงาน เพื่อทดแทนพลังงานรูปแบบอื่นๆอีกด้วย อย่างไรก็ตามการผลิตเชื้อเพลิงบางชนิดยังไม่มีรูปแบบและวิธีการนำไปใช้ที่ชัดเจน มีป้ญหาอุปสรรคในการนำไปใช้ ดังนั้นในแผนงานวิจัยเชิงนโยบายจึงกำหนดให้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบข้อกำหนดที่เอื้อต่อการนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานด้วย

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
172/53
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1

หมวดหมู่: