สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ที่อยู่: 
กองนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 121/1-2 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2612-1555 โทรสาร 0-2612-1352
รายละเอียด: 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

www.eppo.go.th