โครงการศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย

รายละเอียด: 

ประเทศไทยเคยมีการสำรวจแหล่งน้ำพุร้อนนานมาแล้ว โดยข้อมูลส่วนใหญ่เน้นด้านธรณีวิทยาเพื่อพิจารณาหินต้นกำเนิดของน้ำพุร้อน และ/หรือเพื่อมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น ดังนั้น ในการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนในการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเชิงพาณิชย์ เช่น ใช้ในห้องอบแห้ง-ห้องเย็นเพื่อเก็บพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในด้านธาราบำบัด (Spa) จึงมีขีดจำกัดแหล่งน้ำพุร้อนเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถจะนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเช่น ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้เป็นแหล่งความร้อนในการอบแห้งและอบเย็นพืชผลการเกษตร หรือใช้เป็นแหล่งพลังงานในการทำห้องปรับอากาศ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดภาระการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ แต่แหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทยที่เคยสำรวจไว้เดิมส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งที่มีอุณหภูมิต่ำ มีอุณหภูมิของน้ำร้อนประมาณ 40-60 0C ที่มีอยู่ประมาณ 80 แหล่ง อุณหภูมิของน้ำร้อนในระดับนี้จะใช้ประโยชน์ได้น้อย
การสำรวจเก็บข้อมูลสำหรับการประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำพุร้อนทั้งประเทศประกอบด้วยข้อมูลด้านการเกษตรและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำพุร้อน จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยลดภาระการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
115/49
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1