สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร: 0-2345-1245-56 โทรสาร: 0-2345-1258-9, 0-2229-4283
รายละเอียด: 

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการสมาชิกและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปในด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อควบคุมและตรวจสอบการใช้พลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน มีความสำคัญต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมทุกขนาด เพราะปัจจุบันต้นทุนด้านพลังงาน มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ด้านพลังงานของโลกที่จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การให้ความสำคัญต่อนโยบายการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีอยู่มากกว่า 100,000 โรงงานทั่วประเทศ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

www.iie.or.th