กรมปศุสัตว์

ที่อยู่: 
เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400
รายละเอียด: 

กรมปศุสัตว์ (อังกฤษ: Department of Livestock Development) เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การบำบัดโรค การบำรุงพันธุ์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคระบาดสัตว์ การปศุสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์

www.dld.go.th