รายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสเชิงพาณิชย์

รายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสเชิงพาณิชย์

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

Final Report.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Final%20Report.pdf