การส่งเสริมและสาธิตการผลิตพลังงานจากขยะ (การติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์)

รายละเอียด: 

        ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกำหนดเป้าหมายให้มีการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 100 เมกะวัตต์ในปี 2554 รวมทั้งการนำขยะมาผลิตพลังงานในรูปความร้อนในขณะที่ขยะชุมซนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศปัจจุบันมีมากกว่า 40,000 ตันต่อวัน แต่การดำเนินการจัดเก็บและกำจัดยังประสบปัญหา โดยขยะอินทรีย์ที่เน่าเสียง่ายซึ่งเป็นองค์ประกอบของขยะชุมซนประมาณร้อยละ 50 เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิด ปัญหาสิ่งแวดล้อม เซ่น ปัญหากลิ่นเหม็น การปนเปื้อนของน้ำขยะมูลฝอย การแพร่กระจายของเชื้อโรค และการปลดปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาโลกร้อน

        อย่างไรก็ตาม หากครัวเรือนและชุมซนมีการคัดแยกขยะอินทรีย์มากำจัดในลังหมักแบบปิดที่ใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ก็จะสามารถบำบัดขยะอินทรีย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีผลพลอยได้เป็นปุยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะช่วย แก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และเป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาและสาธิตลัง หมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สำเร็จรูปขนาดเล็ก ซึ่งได้ทำการติดตั้งและสาธิตใช้งานในสถานที่ต่างๆ 100 แห่ง ในปีงบประมาณ 2549ซึ่งการดำเนินดังกล่าวจำเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการใช้งานและ การเดินระบบ รวมทั้งปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทำการขยายผล การใช้งานลังหมักก๊าซชีวภาพอีก 200 แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานในรูปก๊าซ ชีวภาพอย่างเกิดประโยชน์และมีความยั่งยืน

ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: