งานรณรงค์สร้างดวามเข้าใจในการนำขยะมาผลิตพลังงาน

รายละเอียด: 

     ในปี 2549 การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาระบบ ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมซน เพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนและนำมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาขยะของท้องถิ่น และสร้างความเช้าใจในหลักการนำขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นพลังงาน โดยมีต้นแบบที่สามารถปฏิบัติและใช้งานได้จริง ซึ่งได้ติดตั้งต้นแบบในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรธรรมราช ซึ่งโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและ เริ่มเดินระบบในปี 2550 โดยนำก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นไปใช้ทดแทน ก๊าซหงต้มในครัวเรือนและใช้ในโรงฆ่าสัตว์

     เนื่องจากการนำขยะมาผลิตพลังงานยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ จากการติดตามผลการดำเนินงาน จึงพบว่าปัญหาที่สำคัญคือ เทศบาลทั้ง 5 แห่งจัดหาขยะอินทรีย์ที่คัดแยก แล้ว เข้าระบบได้น้อยกว่าที่ระบบฯ สามารถรองรับได้ ทำให้การใช้ประโยชน์จากระบบฯ ที่สร้างขึ้นไม่เต็ม ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดพื้นมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้โดยการรณรงค์สร้างความรู้ความ เข้าใจในการคัดแยกขยะอินทรีย์มาผลิตพลังงานให้แก่เทศบาล อบต. ชุมชนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ร่วม โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากขยะของ พพ. ซึ่งในปี 2552-2553 จะมีการติดตั้งระบบผลิตพลังงาน จากขยะเพิ่มเติมอีก 12 แห่ง คือ เทศบาลตำบลหนองม่วง จ.ลพบุรี เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม เทศบาลตำบลโคกกรวดและเทศบาลตำบลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง เทศบาลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัด บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลกลาง จังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองสิงหนศร จังหวัดสงขลา และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) กรุงเทพมหานคร

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
108/53
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่อยู่: 
5/156 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2196-2147-9 เบอร์โทรสาร : 0-2196-2147-9 ต่อ 203