โครงการพัฒนาและสาธิตถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สำเร็จรูปฃนาดเล็ก

รายละเอียด: 

       องค์ประกอบขยะชุมซนในประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ลักษณะทาง เศรษฐกิจและลังคม ตลอดจนแบบแผนในการบริโภคของแต่ละชุมซน/เมือง อย่างไรก็ตาม ขยะชุมซนมีองค์ประกอบซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ขยะอินทรีย์ที่เน่าเสียง่ายและมีความชื้นสูง เซ่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ ใบหญ้า ประมาณร้อยละ40-60 (2) ขยะที่เผาไหม้ได้ ซึ่งได้แก่ขยะอินทรีย์ ที่ย่อยสลายช้า เซ่น ไม้ยางหนัง และกระดาษ และสารอินทรีย์ลังเคราะห์เซ่นพลาสติก และโฟม ซึ่งมีอยู่ ประมาณร้อยละ 20-40 และ (3) วัสดุเฉื่อย ซึ่งก็คือส่วนที่ไม่เผาไหม้ เซ่น หิน ทราย แก้ว กระเบื้อง อีก ประมาณร้อยละ 5-20

       เนื่องจากการกำจัดขยะชุมซนในประเทศไทย มีการนำเอาขยะอินทรีย์มากำจัดโดยวิธีการหมักก๊าซชีวภาพน้อยมาก และเนื่องจากขยะชุมชนมีองค์ประกอบ ดังกล่าวข้างต้น ขยะอินทรีย์จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหากลิ่นเหม็น น้ำซะขยะมูลฝอย การแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งการปลดปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็น สาเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อน (Global Warming) ออกสู่ซั้นบรรยากาศ ดังนั้นหากทุกครัวเรือน/ชุมซน ดัดแยกขยะอินทรีย์มากำลัดโดยใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ที่ สามารถบำบัดขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในขยะชุมซนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม และมีผลพลอยได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการลัดการขยะมูลฝอย และเป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมซนและลังคม

      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงประสงค์ให้มีการศึกษา การส่งเสริมการผลิตและการใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เพื่อสร้างต้นแบบถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ สำเร็จรูปขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมและสามารถนำไปสาธิตในสถานที่ต่างๆ ได้ทั่วประเทศ

 

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
หมวดหมู่: