โครงการส่งเสริมการบริการวิซาการพลังงานขยะในสถานศึกษา

รายละเอียด: 

       จากสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดการตื่นตัวในการหาพลังงานอื่นๆ มาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลซึ่งมีปริมาณสำรองลดลง รวมถึงผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนก็เป็นอีกปัจจัย หนึ่งที่ทำให้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดได้รับความสนใจมากขึ้น พลังงานทดแทนจากขยะก็เป็น พลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีการนำมาใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก การกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีแล้ว ยังสามารถแปลงของเสียให้เป็นพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์อีกด้วย

       อย่างไรก็ตาม การนำขยะมาผลิตพลังงานมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะ และความร่วมมือจากชุมชน ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทนจากขยะจึงจะช่วย กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการให้ความร่วมมือในการนำขยะมาผลิตพลังงาน เช่น ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ เป็นด้น

       จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึง มัธยมศึกษาในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 33,000 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนอีกกว่า 160 แห่ง ซึ่งการให้บริการวิชาการในสถานศึกษาเกี่ยวกับการนำขยะมาผลิตพลังงาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ควรมีความเข้าใจในเรื่องนี้และยังสามารถ นำไปเผยแพร่ได้อีกด้วย 

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
172/54
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1