โครงการพัฒนาและสาธิตระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลระดับชุมชน

รายละเอียด: 

        ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลผลิตของประเทศส่วนใหญ่ได้จากภาคการเกษตร เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นด้น ดังนั้น จึงมีเศษวัสดุเหลือใช้หรือชีวมวลเกิดขึ้นหลังการเก็บ เกี่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปี พ.ศ. 2546 พบว่าประเทศไทยมีการเพาะปลูกข้าวได้ผลผลิตรวมประมาณ 36,507,164 ตัน และมี เศษวัสดุเหลือใช้เกิดขึ้น ได้แก่ แกลบและฟางข้าว โดยแกลบมีปริมาณรวม 8,250,000 ตัน และจาก การวิเคราะห์คุณสมบัติ พบว่าแกลบมีค่าความร้อนประมาณ 14.40 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งมีความ เหมาะสมที่จะสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าได้

        ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงแกลบหรือเศษวัสดุเหลือใช้ เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อผลิตไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการเผาไหม้เชื้อเพลิงในที่จำกัดปริมาณอากาศ ทำให้เกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ หรือที่เรียกว่า Gasification ด้วยการเปลี่ยนเชื้อเพลิง แข็งให้กลายเป็นก๊าชเชื้อเพลิงก่อน จากนั้นนำก๊าชที่ผลิตได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงในเครื่องยนต์สันดาปภายใน เพื่อผลิตไฟฟ้าแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล แต่อุปกรณ์สำหรับผลิตก๊าชชีวมวลที่มี ประสิทธิภาพยังคงมีราคาสูง และต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ด้งนั้น จึงควรมีการศึกษา ออกแบบ ระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล สำหรับใช่ในชุมชนเพื่อเป็นด้นแบบสาธิต และส่งเสริมให้มีการใช้งาน อย่างแพร่หลาย โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย และราคาไม่แพง มาประยุกต์สร้างเครื่องผลิตพลังงาน สำหรับใช้ในชุมชนโดยไม่ต้องนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
111/49*
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: