Rollup โครงการศึกษาและส่งเสริมการใช้ระบบผลิตพลังงานความร้อน ด้วยก๊าชชีวมวลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก