โครงการศึกษา พัฒนาระบบผลิตแก๊สชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน

รายละเอียด: 

        เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล ส่วนใหญ่เป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบสมบูรณ์ (Complete Combustion) เพื่อนำความร้อนที่เกิดชื้นใช้ในการต้มน้ำให้มีความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับเทอร์ไบนํในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะพบเห็นไต้จากระบบของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP)หรือใช้เทคโนโลยีที่สามารถผลิตได้ทั้งไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (Cogeneration System)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น

        ปัจจุบันในต่างประเทศได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยอาศัยหลักการการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทชีวมวลในที่จำกัดปริมาณอากาศ ทำให้เกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Combustion)หรือที่เรียกว่า Gasification ด้วยการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็น แก๊สเชื้อเพลิงก่อน จากนั้นจึงนำแก๊สที่ผลิตได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงในเครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อผลิตไฟฟ้าแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล โดยระบบได้รับการพัฒนาให้มีขนาด ตั้งแต่ 5 กิโลวัตต์ ถึง 1.2 เมกะวัตต์ มีประสิทธิภาพการผลิตก๊าชสูงถึงประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประเภท ชีวมวลอยู่ในระหว่าง 0.7 ถึง 1.2 กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

        ระบบ Gasification ที่มีขนาดเล็กสามารถที่จะพัฒนาใช้ในชุมชนที่มีเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทชีวมวลได้ จึงควรมีการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นต้นแบบสาธิต และส่งเสริมให้มีการใช้ งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะสามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสชิลที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ เป็นการช่วยอนุรักษ์พลังงานของประเทศอีกด้วย

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
111/49*
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1