โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากซีวมวล ในระดับซุมซน

รายละเอียด: 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย ส่วนมากใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG ใน กระบวนการผลิตตั้งแต่การอบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ การชื้นรูป การเผาบิสกิต และการเผาเคลือบ ซึ่ง คิดเป็นต้นทุนโดยเฉลี่ยประมาณ 20-30% ของต้นทุนการผลิตรวม ซึ่งปีนี้ทางภาครัฐจะมีการยกเลิก เงินอุดหนุนค่าแก๊ส LPG ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคาแก๊ส LPG มีราคาสูงขึ้น 50-100% ส่งผลให้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกไต้

การนำเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าชเชื้อเพลิงจากชีวมวลเพื่อผลิตความร้อนในกระบวนการ ผลิตเซรามิก สามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงแก๊ส LPG ลงได้อีกทั้งยังนำเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ ของชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงานนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
C11-AE-54-07-012
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่: 
73/1 (อาคารวิจัยโยธี ชั้น3) ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-644 6000 โทรสาร : 02-644 8443-4