รายงานฉบับสุดท้าย โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากซีวมวล ในระดับซุมซน

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

รายงานฉบับสุดท้าย โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากซีวมวล ในระดับซุมซน.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Final%20report%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf

Presentation - Gasification Technology for Ceramic Industry.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Presentation%20-%206_biomass_gasification_in_ceramic_industry_kulachate_en.pdf