โครงการโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานปี 2554

รายละเอียด: 

ปัจจุบันมีกิจกรรมหลายประเภทที่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อน เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นต้น โดยการผลิตนํ้าร้อนได้มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช่วธีการต้ม โดยใช้พลังงานจากก๊าซและไฟฟ้า หรือหากเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่จะใช้หม้อต้ม (Boiler) ที่ใช้น้ำามันเตา หรือน้ำมันดีเซลเป็นเชื๋อเพลิง การใช้พลังงานดังกล่าว โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าในการผลิตนํ้าร้อน ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมกับ
คุณค่าของพลังงานไฟฟ้าทางเลือกหนึ่งของการผลิตนํ้าร้อน คือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนเหลือทิ้ง (waste-heat) เช่น ความร้อนทิ้งจากชุดระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นหรือปล่องไอเสีย เป็นต้น
สำหรับกิจการโรงแรม โรงพยาบาล อาคารธุรกิจหรือโรงงานบางแห่งนั้น สามารถใช้ระบบผลิตนํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานกับระบบผลิตนํ้าร้อนจากความร้อนเหลือทิ้ง เพราะกิจการเหล่านี้ ล้วนมีการใช้ระบบปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เตาเผาหรือหม้อไอนํ้า ที่มีความร้อนเหลือทิ้งอยู่มาก การใช้พลังงานผสมผสานดังกล่าว สามารถลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า และสิ่งที่สำคัญ คือเป็นการใช้พลังงานธรรมชาติและพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงไดัริเริ่มจดทำโครงการ
ส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน โดยเริ่มตํ่งแต่ปี 2550 เป็นปีแรกที่ให้การศึกษาความเหมาะสมแก่กิจการต่างๆที่ใช้น้ำร้อน และในปี 2551 ได้เริ่มให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการติดตั้งระบบผลิตนํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
217/54
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: