กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กพบ.)

ที่อยู่: 
เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : +66 2222 4102-9, +66 2223 0021-9 โทรสาร : +66 2226 3943
รายละเอียด: 

เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
รับผิดชอบดำเนินการด้านการถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน ตลอดจนการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยการบริหารการจัดการใช้ ทรัพยากรการฝึกอบรมอย่งมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ