โครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันที่สหกรณ์ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

รายละเอียด: 

ตามที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (2551-2565) ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศภายในปี 2565 ซึ่งการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนดังกล่าวด้วย ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพตามแผน โดยการบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นต้น โดย กษ. มีแผนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (ในส่วนของการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล) ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ กษ. ยังได้ส่งเสริมจัดตั้งโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบขึ้นที่สหกรณ์นิคมบาเจาะ อำเภอ บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกำลังผลิต 45 ตันทะลายต่อชั่วโมง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2548 ใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูงขึ้นในพื้นที่ ปัจจุบันโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ เดินเครื่องสกัดปาล์มน้ำมันได้วันละ 8-10 ชั่วโมง สกัดผลปาล์มดิบได้ประมาณวันละ 350 ตัน หรือ สามารถรองรับผลผลิตได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปี สำหรับด้านการบริหารงานนั้นมีความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันนราธิวาส จำกัด สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปัตตานี จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันยะลา จำกัด โดยมีสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด เป็นสหกรณ์หลักในการดำเนินงาน ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ที่ได้ส่วนใหญ่นำไปจำหน่ายที่จังหวัดชุมพร แต่ที่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้การขนส่งมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะสร้างระบบผลิตไบโอดีเซลระดับเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการผลผลิตจากปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบในอนาคต ซึ่งการจะจัดสร้างระบบผลิตไบโอดีเซลระดับเชิงพาณิชย์นั้น ต้องมีการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการสร้างดังกล่าว

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
99/54
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: