โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า

รายละเอียด: 

          พพ. มีโครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถขนส่ง เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาทักษะการประหยัดพลังงานสำหรับการขับขี่รถขนส่ง พัฒนาและติดตามประเมินผลผู้ขับขี่รถขนส่งให้มีความรู้และทักษะในภาคปฏิบัติเพื่อการขับขี่รถขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รถขนส่งในภาคการขนส่งสินค้าให้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัย และขอบเขตในการดำเนินงานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
               1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
               2) การพัฒนาชุดฝึกอบรมและเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้
               3) การดำเนินการฝึกอบรมวิทยากรและผู้ขับขี่รถบรรทุก
               4) ติดตามและการประเมินผลหลังการฝึกอบรม  
          จากการนำหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้อบรมในภาคการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ จำนวนรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากร ไม่น้อยกว่า 50 คน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุก ไม่น้อยกว่า 5,000 คน โดยใช้เวลา 18 เดือน สรุปผลความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อเงินลงทุน จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านขอบเขต กระบวนการในการดำเนินโครงการ (Project Flow) ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการ(Output-Outcome) และด้านผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (Cost - Benefit Analysis) พบว่า โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า โดยคิดรายปีมีความเป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างมาก ในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเกือบทุกรายการ 

#4696

รูปแบบของโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย (สขบท.)

ที่อยู่: 
อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ชั้น 5 ห้องเลขที่516-517 เลขที่ 14 ถนนไอซีดี แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 063 -212 -7707

htg1