พิธีแถลงผลการดำเนินงานและมอบวุฒิบัตร โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า