สถานการณ์พลังงานลมปี 2561

สถานการณ์พลังงานลม ปี 2561
โดยนางสาวรุ่งระวี  ยิ่งยวด 
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพลังงานลม กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

1. ปริมาณการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า
     
ในปี 2561 ทั่วโลกมีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 51.316 กิกะวัตต์ ทำให้ ณ สิ้นปี 2561 ทั่วโลกมีกำลังการผลิตติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้ารวม 591.549 กิกะวัตต์ เป็นการติดตั้งกังหันลมบนบก (Onshore Wind Turbine) 568.409 กิกะวัตต์ และการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่ง (Offshore Wind Turbine) 23.140 กิกะวัตต์ สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการติดตั้งกังหันลมบนบกในปี 2561 เป็นสองลำดับแรกที่ 21.2 และ 7.6 กิกะวัตต์ ตามลำดับ ส่วนในยุโรปมีการติดตั้งกังหันลมบนบกเพิ่ม 9 กิกะวัตต์ ซึ่งลดลงกว่าปีก่อนร้อยละ 32 ในขณะที่ในแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรวมกันเท่ากับ 4.8 กิกะวัตต์ หรือประมาณร้อยละ 10 ของการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ส่วนกังหันลมนอกชายฝั่งมีการติดตั้งเพิ่มในปี 2561 เท่ากับ 4.5 กิกะวัตต์

     รูปที่ 3 แสดงการเติบโตของพลังงานลมที่มีการติดตั้งทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2544-2561 ซึ่งในปี 2544 มีการติดตั้งกังหันลมบนบก 24 กิกะวัตต์ และเพิ่มมาเป็น 591 กิกะวัตต์ในปี 2561 ส่วนกังหันลมนอกชายฝั่งเริ่มมีการติดตั้งในปี 2546 จนถึงปี 2561 มีสัดส่วนของกังหันลมนอกชายฝั่งร้อยละ 4 ของการติดตั้งกังหันลมทั้งหมด

2. ค่าลงทุนและต้นทุนเฉลี่ยของไฟฟ้าจากพลังงานลม
     
จากรายงาน Renewable Power Generation Costs in 2018 ของ IRENA ระบุว่าต้นทุนเฉลี่ยของไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ LCOE ของพลังงานลมบนบก (Onshore) ในปี 2561 มีราคาเฉลี่ยทั่วโลก เท่ากับ 0.056 ดอลล่าร์สหรัฐ/กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเทียบเท่ากับ 1.74 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2560 และลดลงร้อยละ 35 จากปี 2553 ที่ LCOE เท่ากับ 0.085 ดอลล่าร์สหรัฐ/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งค่า LCOE ต่ำลงเนื่องจากค่าลงทุนติดตั้งกังหันลมที่ต่ำลงและค่า Capacity factor ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีของกังหันลมทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
     
ค่าลงทุนติดตั้งกังหันลม Onshore ในลักษณะทุ่งกังหันลมในปี 2561 มีค่าเฉลี่ยที่ 1.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ/เมกะวัตต์ เทียบเท่ากับ 46.50 ล้านบาท/เมกะวัตต์ ลดลงร้อยละ 6 จากค่าลงทุนปี 2560 ที่ 1.6 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ/เมกะวัตต์ เนื่องจากราคากังหันลมลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการที่ลดลงด้วย ราคากังหันลมในปี 2561 ไม่รวมจีนและอินเดีย เฉลี่ยเท่ากับ 790,000-900,000 ดอลล่าร์สหรัฐ/เมกะวัตต์ ขึ้นกับขนาดของกังหันลม ลดลงจาก 910,000-1,050,000 ดอลล่าร์สหรัฐ/เมกะวัตต์ ในปี 2560

เอกสารอ้างอิง
Global Wind Energy Council (GWEC) (2019), Global Wind Report 2018
IRENA (2019) Renewable Power Generation Costs in 2018

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
promote: 
level: 
2