โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต การใช้ และจำหน่ายไฟฟ้า อย่างยั่งยืน  

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
promote: 
level: 
1