มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ที่อยู่: 
ชั้น 6 อาคารบุปผจิต. เลขที่ 20, ถ.สาทรหนือ, สีลม, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร, 10500 Tel: +66 2 266-6609 Fax: +66 2 266-6610
รายละเอียด: 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ด้วยเงินทุนสนับสนุนเริ่มต้นจากบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) โดยมีกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิทุกปี จุดมุ่งหมายของมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ในแต่ละปีมูลนิธิโทเรฯ ได้ให้เงินทุนวิจัยและมอบรางวัลให้โครงการต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้านเคมี ด้านเกษตรกรรม และฟิสิกส์

http://www.ttsf.or.th