การศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากในประเทศไทย

โดยนายเธียรชัย สิทธินันทน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

        ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5 และ 6 ได้วางเป้าหมายที่จะขยายไฟฟ้าไปสู่ชนบทอย่างกว้างขวาง แต่การขยายสายส่งไฟฟ้าจากระบบไปสู่หมู่บ้านชนบทห่างไกลที่อยู่อย่างกระจัดกระจายและมีภาวะเศรษฐกิจต่ำนั้นไม่เหมาะสมทั้งด้านวิชาการและเศรษฐกิจ การพัฒนาแหล่งพลังงานธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ และมีราคาไม่สูงกว่ามาใช้แทนเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า ทั้งยังช่วยลดการซื้อพลังงานจากต่างประเทศอีกด้วย
        หลังจากปี พ.ศ. 2531 เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (สำนักงานพลังงานแห่งชาติเดิม) ได้ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาและผลิตเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าในประเทศได้ 2 ชนิด คือ ชนิด CROSS FLOW ที่ใช้กับแหล่งน้ำที่มีความแตกต่างของระดับน้ำต่ำคือระหว่าง 3- 100 เมตร และชนิด PELTON ที่ใช้กับแหล่งน้ำที่มีความแตกต่างของระดับน้ำสูงกว่า คือ ตั้งแต่ 50 เมตร ขึ้นไป และปัจจุบันได้พัฒนาเครื่องกังหันน้ำชนิด 2 Jet Turgo Turbine ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงถึง 85% และสูงกว่าเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ที่ พพ. เคยใช้งาน ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงไม่เกิน 55% เท่านั้น รวมทั้งได้พัฒนาและผลิตเครื่องควบคุมความเร็วชนิดอิเลกทรอนิกส์ได้สำเร็จ พร้อมกับได้ปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย ให้สามารถใช้กับเครื่องกังหันน้ำได้ จึงเป็นผลให้เครื่องจักรผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเกือบทุกชิ้นส่วนสามารถผลิตขึ้นได้ในประเทศไทย ในราคาที่ต่ำกว่าเครื่องขนาดเดียวกันที่สั่งมาจากต่างประเทศกว่าครึ่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังง่ายต่อการบำรุงรักษา พอที่จะให้ช่างระดับชาวบ้านควบคุมดูแลได้ โดยเจ้าหน้าที่ของ พพ. ให้คำแนะนำ
        โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำลังผลิตติดตั้ง 40 กิโลวัตต์ จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ 62 หลังคาเรือน และสำนักสงฆ์แก้วทียาเพอ ประชากรเป็นชาวเขาเผ่าปเกอะญอ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นถิ่นทุรกันดาร ราษฎรประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากไฟฟ้ายังขยายเขตเข้าไปไม่ถึง สำนักสงฆ์แก้วทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ขอรับการสนับสนุนโครงการมายังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง พพ. ได้ดำเนินการสำรวจและพิจารณาศักยภาพของโครงการแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้พัฒนาโครงการในเวลาต่อมา
 
 
ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
promote: 
level: 
2