คู่มือ การออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในประเทศไทย

       โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดและเป็นพลังงานหมุนเวียนมีใช้ไม่รู้จบ สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันของประชาชนในชนบทที่ขาดโอกาสในการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทที่ห่างไกลจากชุมชนเมือง

       กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาก่อสร้างและบริหารโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ พพ. เข้ามามีส่วนร่วมและปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องแต่ยังขาดคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน

        พพ. เห็นความสำคัญในการพัฒนางานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรและระดับขีดความสามารถของบุคลากรของกรมอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำคู่มือการออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ พพ. และผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
 
 

จัดทำโดยนายเธียรชัย สิทธินันทน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 
ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

คู่มือการออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในประเทศไทย.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf