มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)

ที่อยู่: 
เลขที่ 99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 2953 9881-4 โทรสาร : +66 2953 9885 อีเมล์ : efe@efe.or.th
รายละเอียด: 

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) หรือ Energy for Environment Foundation (EforE) เป็นหน่วยงานอิสระที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2543 ริเริ่มและก่อตั้งโดย ดร.
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ มพส. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศให้เป็นไปอย่างแพร่หลาย เผยแพร่ความรู้ แนวความคิด และวิทยาการ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ชีวมวล ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่มากในประเทศให้มากขึ้น เพื่อทดแทนพลังงานจากฟอสซิลซึ่งต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมีการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล” ภายใต้การบริหารงานของ มพส. เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมการนำชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานให้มากขึ้น โดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดข้อจำกัดและอุปสรรคในการใช้ชีวมวล เพื่อผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องหมายของมูลนิธิคือ รูปโลกุตระบนต้นโพธิ์ โดยโลกุตระเป็นสัญลักษณ์ถึงการรณรงค์และกระตุ้นเตือนให้ทุกคนใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์ถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

www.efe.or.th