มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน – อาคาร 9 ชั้น 2) เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2621-8530, 0-2621-8531-9 ต่อ 501, 502 โทรสาร: 0-2621-8502-3
รายละเอียด: 

เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มุ่งแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ คือ
- สนับสนุนและส่งเสริมการดำนินงานของโครงการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแ่ห่งประเทศไทย
- สนับสุนและส่งเสริมและประกอบกิจการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
- ประสานงานร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ เอกสารการศึกษาวิจัย ข้อมูลต่าง ๆ ในด้านพลังงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
- ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

http://www.ecft.org/home/index.php