จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2564

          การพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อให้บรรลุผลในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นั้น มีสิ่งที่ควรดำเนินงานใน 3 ส่วนหลัก คือ การผลิตพลังงานหมุนเวียน การขนส่งพลังงาน หมุนเวียน และการใช้และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการ ผลิตพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ขับเคลื่อนโดยแผน AEDP ส่วนการใช้และส่งเสริมการ ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนโดยแผน EEP ซึ่งจะเกี่ยวพันกับภาค อุตสาหกรรมซึ่งเป็นอีกภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกเป็นจำนวนมาก การกำหนดราคา คาร์บอนก็เป็นอีกแนวทางในการช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น ในวารสารฉบับนี้ ได้เสนอ 3 หัวข้อ ดังนี้
               1. การลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศไทยภายในปี 2050 : การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
               2. การปลดปล่อยคาร์บอนในโรงงานและอุตสาหกรรมของประเทศไทย
               3.บทบาทของราคาคาร์บอนต่อภาคการผลิตไฟฟ้าของไทย
         อนาคต พลังงานไทยฝากไว้กับพีๆน้องๆเราทุกคน

 

 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

จุลสารพลังงานทดแทน Vol2.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%20Vol2.pdf