จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2564

          โลกเราเริ่มร้อนขึ้นอันเป็นผลจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การ ใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานหมุนเวียนจึงได้รับความสนใจมากขึ้น และเนื่องจากความไม่คงที่ของ แหล่งพลังงานหมุนเวียน ก็ได้มีการค้นหาวิธีที่จะเก็บพลังงานเอาไว้ใช้ในเวลาที่ต้องการ และในช่วง ศตวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานได้มีวิวัฒนาการไปมาก มีนวัตกรรมต่างๆ เกิดขึ้น มากมายโดยแบ่งออกเป็น แบตเตอรี่ ความร้อน พลังงานกล ไฮโดรเจน และสูบกลับไฟฟ้าพลังน้ำ จะเห็นได้ว่าพลังงานหมุนเวียน กับ ระบบกักเก็บพลังงาน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ซึ่งหากทั้ง 2 เทคโนโลยีนี้มีราคาที่ถูกลง (ซึ่งอีก ไม่นานเกินรอ) จนสามารถแข่งขันกับพลังงานฟอสซิลได้ ก็จะช่วยให้เรามีพลังงานสะอาดใช้กัน และทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้น

          จุลสารพลังงานทดแทนในฉบับที่ 4 ประจําเดือนสิงหาคม 2564 นี้จะกล่าวถึงหลากหลายแง่มุมของระบบกักเก็บพลังงาน ไม่ว่าจะ เป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบดั้งเดิมสุด ๆ อย่างระบบสูบกลับไฟฟ้าพลังน้ำ แต่ยังคงมีเสน่ห์ให้พัฒนา กับศักย์ภาพการสูบน้ำทะเลร่วมกับการผลิตน้ำจืดซึ่งจะขาดแคลนในอีกไม่ช้า เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ต่าง ๆ แบตเตอรี่ Solid state การประยุกต์ทางเลือกในการใช้กับยานยนต์อย่างการ Swap แบตเตอรี่ การรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่สิ้นอายุการใช้งาน และราคาแบตเตอรี่ เผื่อมีไอเดียเด็ด ๆ ในการพัฒนางานของ พพ. ต่อไป

 

#5667

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

จุลสารพลังงานทดแทน_สค_64.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%84_64.pdf