เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงกับการประยุกต์ใช้ Solar window

โดยนายวัชรินทร์ พาจิตต์เย็น ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ได้จัดทำบทความ เรื่อง เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงกับการประยุกต์ใช้ Solar window

             เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสง (Transparent Solar Panels) เป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้โซลาร์เซลล์ที่มีลักษณะโปร่งแสงหรือโปร่งใส ซึ่งเกิดจากการปล่อยรังสีแสงสว่าง (Visible light) บางส่วนทะลุแผงเซลล์ทำให้แสงสามารถลอดผ่านได้ ไม่เหมือนกับโซลาร์เซลล์แบบทึบแสง ที่รังสีแสงสว่างจะถูกดูดซับไว้หมด  ในทางการค้าโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสง ถูกใช้ในชื่อ “Solar Window” แต่ปัจจุบันการติดตั้ง Solar Window ไม่เป็นที่นิยมนัก เนื่องจากมีประสิทธิภาพน้อยกว่า 10% และราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับโซลาร์เซลล์แบบผลึกซิลิกอน

     


   
              

 

           ภาพ: ความแตกต่างของรังสีที่ผ่านแผงเซลล์แบบโปร่งแสงและชนิดผลึกซิลิกอน


          นายวัชรินทร์ พาจิตต์เย็น ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดทำบทความ เรื่อง เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงกับการประยุกต์ใช้ Solar Window ขึ้น เพื่อออกแบบ วิเคราะห์ และคำนวณประสิทธิภาพและราคาที่เหมาะสมของ Solar Window เพื่อช่วยให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle: EV) และอาคารสูง ได้ 
            
จากผลการออกแบบ วิเคราะห์ และคำนวณประสิทธิภาพและราคาที่เหมาะสมของ Solar Window พบว่า ในด้านการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ EV โดยใช้โมเดลของนิสสันลีฟ เพื่อเพิ่มระยะทางในการขับขี่เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร พบว่า จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 30.59% และราคาไม่สูงกว่า 7,184.18 บาทต่อตารางเมตร และมีอายุการใช้งาน 10 ปี ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าสำหรับอาคารสูง ใช้โมเดลการศึกษาจากอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทย ที่มีพื้นที่กระจกประมาณ 27,800 ตารางเมตร พบว่า ราคาที่เหมาะสมต่อการลงทุนจะสูงขึ้นประมาณ 520.23 บาทต่อตารางเมตร ต่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 1% และมีอายุการใช้งาน 25 ปี

   
                 ภาพ: นิสสันลีฟ                                                                    ภาพ: อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทย 

คำสำคัญ: โซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสง/รังสีแสงสว่าง/รังสีอัลตราไวโอเลต/รังสีอินฟราเรด/Solar window

promote: