จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม 2564

              กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการกำหนดนโยบายแผนพลังงานแห่งชาติ เพื่อมุ่งสู่พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่ให้มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 50 % ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียวผ่าน EV โดยปัจจัยที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายคือ ระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในนั้น ประเทศที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไฮโดรเจนคือ ญี่ปุ่น เกาหลี และเยอรมัน
             โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้มีเป้าหมายเรื่องไฮโดรเจนที่ชัดเจน เนื้อหาภายในจุลสารฉบับนี้กล่าวถึงเศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของการริเริ่มเศรษฐกิจไฮโดรเจนของโลก กำลังผลิต 1 ใน 3 ของโรงไฟฟ้าเซลเชื้อเพลิงทั้งหมดของโลกอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ คาดว่าอุตสาหกรรมไฮโดรเจนของเกาหลีใต้จะโตขึ้นเป็น 2 เท่า ในปี 2030 จากปี 2020
              ในวารสารฉบับนี้ มีหัวข้อดังนี้
               - ประเทศเกาหลีใต้
               - อุตสาหกรรมไฮโดรเจน
               - นโยบายไฮโดรเจน
               - แผนที่นำทางเศรษฐกิจไฮโดรเจน
               - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน
               - ภาคส่วนต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจไฮโดรเจน
               - ระบบผลิตไฟฟ้า
               - รถบัสเซลเชื้อเพลิง FCEB
               - โดรนเซลเชื้อเพลิง
               - เรือบรรทุกสินค้าเซลเชื้อเพลิง
               - สถานีเติมไฮโดรเจน
               - การกระจายไฮโดรเจน
               - อิเล็กโตรไลซิส
               - การเก็บรักษาและการขนส่งไฮโดรเจน

#5840

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

จุลสารพลังงานทดแทน Vol.6 ปี 2564.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%20Vol.6%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf