คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

         กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ การขนส่งทางอากาศ (Air Cargo)
         อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็น 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ กิจการสาธารณูโภคและบริการเพื่อการขนส่ง, ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย เช่น การขนส่งทางอากาศ, การบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน, การพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานให้เป็นเขตอุตสาหกรรมสำหรับธุรกิจที่มีมูลค่าสูง และการให้บริการฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ
       โดยคู่มือเล่มนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve สำหรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในเขต EEC โดยเน้นอุตสาหกรรมย่อยศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย เฉพาะส่วนการขนส่งทางอากาศ (Air Cargo)
      คู่มือจะประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด  4  บท ดังนี้
      บทที่ 1  ภาพรวมอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
      บทที่ 2  การใช้พลังงานของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
      บทที่ 3  ดัชนีการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
      บทที่ 4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
       ผู้อ่านสามารถคลิกอ่านคู่มือได้ที่ file ด้านล่าง


#5856

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

1. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/1.%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C.pdf