คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

      กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร (การพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน้ำ)
      อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)  เป็น 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยมีการกำหนดอุตสาหกรรมย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และ ยกระดับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 
      สำหรับคู่มือเล่มนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve สำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ในเขต EEC โดยเน้นอุตสากรรมกลางน้ำ สำหรับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของไบโอรีไฟเนอรี กลุ่มหลัก ประกอบด้วย Bio-based drop-in chemical, Smart Drop-in chemical และ Dedicated chemical
     คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย  4  บท
     บทที่ 1  ภาพรวมอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี
     บทที่ 2  การใช้พลังงานของอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี
     บทที่ 3  ดัชนีการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี
     บทที่ 4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี


#5858

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

2. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/2.%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf