คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

     กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) 
    
 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) เป็น 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยมีการกำหนดอุตสาหกรรมย่อยเพิ่มเติม 3 อุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์, หุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอัดฉีดพลาสติก และ หุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญ
     
สำหรับคู่มือเล่มนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเน้นใน 2 อุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ "หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์" และ "หุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอัดฉีดพลาสติก"
    
 คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย  4  บท
     
บทที่ 1  ภาพรวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
     
บทที่ 2  การใช้พลังงานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
     
บทที่ 3  ดัชนีการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
     
บทที่ 4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
ผู้อ่านสามารถอ่านคู่มือได้จากไฟล์ด้านล่าง
#5865

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

5. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/5.%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf