จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2565


       
คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของภาคพลังงานเป็นศูนย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดทำ "จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 7 ประจำปีเดือนมกราคม 2565" ในหัวข้อ เยอรมนี ... กับความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านไฮโดรเจนของโลก "เศรษฐกิจไฮโดรเจนของเยอรมนี"

       ความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของโลก ในการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส การลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลงให้ได้มากที่สุด และทดแทนด้วยการใช้พลังงานทางเลือกภายใต้หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) โดย เยอรมนี เป็นประเทศหนึ่งที่ได้เริ่มดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2000 ผ่านการออกกฎหมาย Renewable Energy Sources Act ตามมาด้วยการออกนโยบายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ในปี 2010 และในปี 2018 เยอรมนีมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 38 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย เยอรมนีถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฮโดรเจน รวมทั้งได้ประกาศ "National Hydrogen Strategy" เพื่อใช้เป็นมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮโดรเจนด้วย 

       โดยจุลสารฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลักดันการใช้ไฮโดรเจนของเยอรมนี อุตสาหกรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยประกอบไปด้วย 5 หัวข้อหลัก ดังนี้
     1. ความสำคัญของไฮโดรเจนที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
     2. The National Hydrogen Strategy นโยบายหลักเพื่อผลักดันไฮโดรเจนของเยอรมนี
     3. การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให้เข้ากับเทคโนโลยีไฮโดรเจน
     4. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฮโดรเจน
     5. ความท้าทายและโอกาสของ National Hydrogen Strategy

     ผู้อ่านสามารถอ่าน "วารสารพลังงานทดแทนฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2565" ได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
promote: