การอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง DEDE-TRANSPORT

การอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
DEDE-TRANSPORT

     ภารกิจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการส่งเสริมและกำกับดูแลด้านการอนุรักษ์พลังงานแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561-2580 (EEP2018) กำหนดเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ได้ 4,000 เมกะวัตต์ และลดการใช้พลังงานลง 30% ภายในปี 2580 ซึ่งมาจาก 1.การลดการใช้พลังงาน 49,064 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) และ2.ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(Peak) ลง 4,000 เมกะวัตต์

   โดยภาคขนส่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานมากที่สุด ดังนั้นในแผน EEP2018 จึงกำหนดเป้าหมายการลดใช้พลังงานภาคขนส่งให้ได้ 17,682.39 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ(ktoe) ในปี 2580 ใน 4 ภาคการขนส่ง ได้แก่  ทางถนน ลดการใช้พลังงานลงให้ได้ 11,775.64 ktoe, ทางราง 3,505.95 ktoe, ทางอากาศ 1,167.69 ktoe และทางน้ำ 1,233.11 ktoe

พพ. ได้จัดทำแผนอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทั้ง 4 ภาคส่วน (ทางถนน,ทางราง,ทางอากาศและทางน้ำ) ได้แก่

1.มาตรการสำหรับการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทางถนน ได้แก่ มาตรการภาษีสรรพสามิต และEco Sticker เป็นการเก็บภาษีรถยนต์ตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยตั้งแต่เดือน ม.ค.2559 -พ.ค. 2564 มีรถที่ได้รับ Eco Stricker หรือป้ายแสดงข้อมูลของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลแล้ว 4.9 ล้านคัน ,มาตรการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพยางรถยนต์ ,มาตรการการบริหารจัดการระบบขนส่ง, มาตรการขับขี่ประหยัดพลังงาน,มาตรการเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนการประหยัดพลังงานภาคขนส่ง,รถไฟทางคู่,มาตรการขนส่งน้ำมันทางท่อ และยานยนต์ไฟฟ้า(EV) เป็นต้น

2.มาตรการสำหรับการอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางน้ำ ได้แก่ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์และการสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพของเรือขนส่ง,มาตรการพัฒนาทักษะการควบคุมเรือและเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน และมาตรการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโลจิสติกส์ เป็นต้น

3.มาตรการอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างที่ท่าอากาศยานเป็น LED,ปรับปรุงกรอบอาคาร,การเปลี่ยนมาใช้รถ Shuttle Bus และบริหารจัดการระบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

4. มาตรการอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางราง ได้แก่ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งรถไฟทางคู่ เป็นต้น

ผู้อ่านสามารถอ่านข้อมูล "การอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง DEDE-TRANSPORT"  
ผ่านทางเว็บไซต์ http://transport.dede.go.th/transport-portal

promote: 
level: 
2