รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะสำหรับจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ปริมณฑลโดยรอบทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร โดยพิจารณาความเหมาะสมของการนำเทคโนโลยีหรือแนวทาง
การจัดการขยะเพื่อมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าทั้งในด้านเทคโนโลยี ความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนการ
สำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20final.pdf