บทสรุปผู้บริหาร การศึกษาเชิงนโยบายและการยอมรับของประชาชนในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล (จากขยะในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และนอกเขตปริมณฑล)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามความเจริญทางเศรษฐกิจ และจำนวนประชากรในท้องที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้นหากไม่สามารถจัดเก็บได้หรือปล่อยให้มีการหลงเหลือของขยะ ซึ่งแหล่งขยะจะเป็น
บ่อเกิดของมลภาวะทั้งทางด้านกลิ่น ด้านสุขอนามัยต่อสุขภาพร่างกาย หากมีการรั่วซึมของน้ำชะขยะไหลลงสู่ลำน้ำสาธารณะซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของชุมชนโดยส่วนรวมได้
แนวทางการจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานแล้ว พร้อมกับปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดการกำจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะและสามารถนำประโยชน์จากขยะมาใช้งานได้ เช่น การนำขยะมาเพื่อผลิตพลังงานในรูปของความร้อน หรือไฟฟ้า ซึ่งจากการพัฒนาเทคโนโลยีปัจจุบันมีการนำมาใช้จัดการระบบการจัดการขยะพร้อมได้พลังงานจากขยะอยู่ในต่างประเทศหลายประเทศ และบางเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและนำมาใช้แล้วสำหรับประเทศไทย
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าในทุกระดับของประเทศไทย

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

บทสรุปผู้บริหาร.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf