รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับตำบล

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับตำบล ได้ทำการศึกษารูปแบบการจัดการขยะในระดับตำบล และการยอมรับของประชาชนต่อการผลิตไฟฟ้าจากขยะ และทำการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

บทสรุปสรุปผู้บริหาร การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับตำบล.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf