คู่มือไบโอแก๊สเซฟตี้

biogas

ก๊าซชีวภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานทดแทนและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นพลังงานรูปแบบเดียวที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ถึง 3 วิธีคือ ผลิตกระแสไฟฟ้า ทำความร้อน/ความเย็น และใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง อีกทั้งช่วยลดปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมได้ โดยการเปลี่ยนของเสียจากมูลสัตว์หรือขยะ ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติจนกลายเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพที่สะอาด ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันพบว่า ยังมีผู้ผลิตและผู้ใช้งานที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหลายครั้ง ดังที่เป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนเป็นระยะๆ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบ
ด้านพลังงานทดแทนโดยตรง ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดทำคู่มือไบโอแก๊สเซฟตี้เล่มนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพทุกระดับ ทั้งระดับครัวรือน ฟาร์มและโรงงานได้ใช้ให้เกิดประโยชน์พพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือไบโอแก๊สเซฟตี้เล่มนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพแล้วยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมหากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใดนอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือเล่มนี้ โปรดติดต่อมายัง พพ. เพื่อจะได้นำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

Biogas Safety_Handbook.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Biogas%20Safety_Handbook.pdf