2551

การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ฃองสารสกัดที่ได้ จากสบู่ดำ

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

โครงการวิจัยนี้ได้สกัดสารที่มีมูลค่าสูงเพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคพืชได้หลายสายพันธุ์ นาไปสู่การใช้เป็นสารป้องกันศัตรูพืชและสารปราบศัตรูพืชทางธรรมชาติ ทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ โดยศึกษาสมบัติบางประการและหาลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารสกัดเหล่านั้นด้วยเทคนิคและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะเป็นการนาสารเคมีที่มีในสบู่ดาไปใช้ประโยชน์แล้ว ยังเป็นการกาจัดและลดการสะสมสารพิษบางชนิดที่เกิดอันตรายกับคนได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสบู่ดาให้มากขึ้น

การผลิตไบโอไฮโดรเจนด้วยกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอนํ้าจาก นํ้ามันชีวภาพที่ได้จากต้นสบู่ดำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ni บนตัวรองรับ CeCO2 ขนาดนาโนเมตร

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าใน พื้นที่ลุ่มน้ำมูล

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานนํ้าเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ลุ่มนํ้าชี

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

โครงการศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำชี กำหนดตำแหน่งและจำนวนที่เหมาะสมในการจัดตั้งโครงการไฟฟ้าโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่และใช้กระบวนการในการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multi Criteria Decision) เข้ามาช่วยประกอบการตัดสินใจ

โครงการวิจัยและทดสอบการใช้ไบโอดีเซลตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปกับเรือประมง

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

       ปัจจุบันได้มีการดำเนินการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 5.0 ในภาคขนส่ง สำหรับโครงการทดสอบการใช้ไบโอดีเซลตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปกับเรือประมงขนาดความเร็วรอบเดินกลาง เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่มีต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์เรือประมง และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มชาวประมง ในการนำน้ำมันไบโอดีเซลไปใช้งานจริงต่อไป

Pages