08 บทที่ 8 การ Integrate ระบบร่วมกับ ISO 50001 13.7.17.edited.docx