จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2564

ฉบับนี้กล่าวถึงในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจไฮโดรเจน เช่น แอมโมเนีย DACC รถยนต์ Fuel cell และการผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหิน

ศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย

ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับสูง พพ. จึงได้ศึกษา พัฒนาและส่งเสริมการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและความสิ้นเปลืองทางด้านพลังงาน และยังช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ร่างคู่มือความรู้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคา

คู่มือความรู้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาในรูปแบบ ฉบับเต็ม ฉบับย่อ และการอธิบายรายละเอียด ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงเทคนิคการปรเมินความคุ้มค่า ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุญาต ที่ง่ายต่อความเข้าใจ

ผลกระทบของฝุ่นละออง PM2.5 กับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

มลพิษทางอากาศและปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบถึงการเสียโอกาสการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ คือ ฝุ่นที่ตกสะสมอยู่บนผิวหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงเชิงธุรกิจ 6 แห่ง ซึ่งต่างมีภารกิจหลักที่สำคัญในการร่วมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ เสริมเสถียรภาพการผลิตน้ำมัน โดยนำน้ำมันดิบไปกลั่นออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ ต้อง...(30 ก.ค. 2564)

โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร ขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กับทุ่นลอยน้ำในเขื่อนสิรินธรครบทั้งหมด 7 ชุดแล้ว โดยจะเตรียมทดสอบขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก...(30 ก.ค. 2564)

กฟภ. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) มีผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าผ่านการพิจารณาทั้งหมด 95 ราย...(29 ก.ค. 2564)

กรมสรรพสามิตได้รับมอบหมายพิจารณาโครงสร้างภาษีให้เอื้อต่อการสร้างดีมานด์ในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ และรวมถึงการดึงดูดการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและโรงงานแบตเตอรี่ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ...(27 ก.ค. 2564)

บริษัทผลิตไฟฟ้า แจ้งความประสงค์ต่อกกพ. ขอปรับแผนนำเข้าแอลเอ็นจีลอตแรกปลายปี 2564 หลังได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper License) ในปริมาณการจัดหาและค้าส่งแอลเอ็นจีสูงสุดที่ 200,380 ตันต่อปี...(23 ก.ค. 2564)

กกพ. เตรียมทำหนังสือถึงผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ ทั้ง 7 ราย ภายใน 1-2 วันนี้ เพื่อขอให้ยืนยันปริมาณการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี ที่ชัดเจน...(23 ก.ค. 2564)

องค์กรซีเกร์ฝ่ายไทยและกฟผ. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีสัมมนาออนไลน์ TNC-CIGRE WEBINAR 2021 ซึ่งจัดผ่านทางเฟซบุีคกฟผ. โดยภาคการผลิตไฟฟ้า ได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน...(22 ก.ค. 2564)

ครม. เห็นชอบให้กฟผ. ดำเนินการจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมของกลุ่มกฟผ. โดยกฟผ. ถือหุ้น 40% มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในดีสรัปทีฟเทคโนโลยี พร้อมกับสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านนวัตกรรมพลังงาน...(21 ก.ค. 2564)

กฟผ. และปตท. มีแผนจะร่วมมือกันลงทุนในโครงการก่อสร้างคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) ในพื้นที่ภาคใต้ สามารถรองรับปริมาณการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีขนาด 3 ล้านตันต่อปี เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า...(21 ก.ค. 2564)

กฟผ. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งกำลังจัดทำมาตรฐานอาชีพด้านระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับใช้เป็นมาตรฐานของประเทศไทย...(20 ก.ค. 2564)

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน G-Cell โดยใช้เทคโนโลยี SemiSolid แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ กำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง...(20 ก.ค. 2564)

รัฐบาลกำหนดนโยบายส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศ นำไปสู่การเปิดเสรีในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยมุ่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้สอดรับกับการนำเข้า LNG...(19 ก.ค. 2564)

ครม. เห็นชอบให้กฟน. ลงทุนในการจัดตั้งบริษัท MEA Smart Energy Solutions จำกัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้บริการด้านพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะแบบครบวงจร บริการด้านบริหารจัดการพลังงานทดแทน...(19 ก.ค. 2564)

ปตท. ทำการศึกษาเตรียมความพร้อมในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยมีการคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี 2050 ทั้งนี้ Net Zero ไม่ได้หมายถึงการไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย หากแต่หมายถึงการพยายาม...(16 ก.ค. 2564)

สนพ. คาดการณ์ราคาน้ำมันยังคงผันผวน หลังตลาดกังวลเรื่องความขัดแย้งในการประชุมกลุ่มโอเปกพลัสเกี่ยวกับนโยบายการผลิตเดือนส.ค. 2564 เป็นต้นไปที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้...(16 ก.ค. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในการสัมมนา Restart เศรษฐกิจไทยฝ่าภัยโควิด ระบุว่า บีโอไอเปิดเผยยอดขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งปีแรกของปี 2564 ใกล้เคียงยอดทั้งปี 2563 การลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าเป็นไปตามแผน...(16 ก.ค. 2564)

กฟผ. เปิดเผยในงาน TNC-CIGRE WEBINAR 2021 Electricity Energy Transition, Trends and Technologies หรือการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเทรนด์และเทคโนโลยี ระบุว่า ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก...(15 ก.ค. 2564)

ครม. เห็นชอบให้กฟผ. เข้าร่วมลงทุนในบริษัท อินโน สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมที่หลากหลายตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเทคโนโลยีด้านพลังงาน ซึ่งจะป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึก..(14 ก.ค. 2564)

ครม. เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ระยะเวลา 2 เดือน ทั่วประเทศ ส่วนกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก...(14 ก.ค. 2564)

อบจ.ชลบุรี เดินหน้าแผนโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ซึ่งรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน โดยเป็นวัสดุหลอดไฟ แบตเตอรี่เก่า อุปกรณ์ไฟฟ้าเก่า นำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งนำไปกำจัด...(13 ก.ค. 2564)

กฟภ. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 95 รายที่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)...(13 ก.ค. 2564)

กฟผ. เปิดเผยผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ปี 2564 ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาพรวมช่วง 6 เดือนแรกของปีลดลงประมาณ 0.63% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยคาดการณ์ไฟฟ้าที่กฟผ. ผลิตและรับซื้อตลอดทั้งปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 195,159 ล้านหน่วย...(13 ก.ค. 2564)

กลุ่มบางจากร่วมกับพันธมิตรเปิดคลับคนรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมาเป็นครั้งแรกในนามของ Carbon Market Club เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าในรูปแบบขององค์กรหรือคนทั่วไป ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกสนับสนุนให้ใช้...(12 ก.ค. 2564)

บริษัทผลิตไฟฟ้า ได้นำเสนอกระทรวงพลังงานพิจารณาบรรจุแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 5 ลงในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP 2022) ที่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฯ โดยโรงไฟฟ้าขนอมตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ส่งจ่ายไฟฟ้าป้อนความต้องการในพื้นที่ภาคใต้...(12 ก.ค. 2564)

กกพ. มีมติให้ตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) รอบเดือนก.ย.-ธ.ค. 2564 ที่ -15.32 สต./หน่วย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมอัตรา 3.61 บาท/หน่วย ไปจนถึงสิ้นปี 2564...(12 ก.ค. 2564)

สมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย ได้ทำหนังสือถึงกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ขอลดราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) จากราคาปัจจุบัน 14.31 บาท/กิโลกรัม เป็น 10.62 บาท/กิโลกรัม...(9 ก.ค. 2564)

อบจ.เพชรบูรณ์ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ได้รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย...(9 ก.ค. 2564)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยกรณีความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการผลิตของปตท.สผ. อีดี ผู้ชนะประมูลแหล่งเอราวัณ เนื่องจากยังเจรจาหาข้อยุติไม่ได้กับบริษัทเชฟรอนฯ ผู้รับสัมปทานรายเดิม โดยไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งประสาน...(9 ก.ค. 2564)

กฟผ. ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) ให้กับบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา หลังจากมีการตกลงการซื้อเครดิตจำนวน 40 RECs หรือเป็นปริมาณการผลิตไฟฟาจากเขื่อนเศรีนครินทร์ จำนวน 40 เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือ 40,000 หน่วย...(8 ก.ค. 2564)

กลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องนาบอนจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพิษและกลุ่มราษฎรใต้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรียกร้องให้หยุดโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านาบอน 1-2 รวม 50 เมกะวัตต์...(8 ก.ค. 2564)

บริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น เตรียมความพร้อมลงทุนโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm กำลังผลิตติดตั้ง 49 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าผสมผสานเชื้อเพลิง เป็นต้นแบบพลังงานสะอาด...(7 ก.ค. 2564)

กลุ่มบริษัทสามารถให้บริการโซลูชั่นนำร่องที่สำคัญคือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บไฟฟ้าแก่โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของกองทุน...(7 ก.ค. 2564)

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ลงนามความร่วมมือในการพัฒนารถไฟ Hybrid Battery กับบริษัท China Railway Construction (Southeast Asia) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนส่งเสริมและผลักดันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟอย่างจริงจัง...(6 ก.ค. 2564)

ปตท. ได้ร่วมกับโออาร์ และบริษัทสวอพ แอนด์ โก จก. เปิดตัว สวอพ แอนด์ โก ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายการสลับแบตเตอรี่แก่ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ...(6 ก.ค. 2564)

กฟผ. และปตท. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือลงทุนโครงการก่อสร้างคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) แห่งที่ 2 ต.หนองแฟบ จ.ระยอง ขนาด 7.5 ล้านตัน/ปี...(5 ก.ค. 2564)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเลื่อนประกาศแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนออกไปอีก 1 สัปดาห์ เนื่องจากกฟภ. แจ้งว่า มีจำนวนโครงการและปริมาณเอกสารต้องตรวจสอบรายละเอียดมาก และยังต้องดำเนินมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด...(5 ก.ค. 2564)

กฟผ. จะพัฒนาพื้นที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ ติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในกิจการเหมือง...(5 ก.ค. 2564)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดเผยในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการเตรียมวัตถุดิบที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรม เตรียมการรองรับในการเตรียมแหล่งแร่ธาตุหายากวัตถุดิบสำคัญต่อการผลิตอุปกรณ์ โดยเฉพาะในรถยนต์ไฟฟ้า...(2 ก.ค. 2564)

กนอ. หารือร่วมกับบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย จก. ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และบมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จก. ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อการสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้า...(2 ก.ค. 2564)

บริษัทบี.กริม แอลเอ็นจี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการเพิ่มปริมาณการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีอีกจำนวนไม่เกิน 550,000 ตัน/ปี...(1 ก.ค. 2564)

กฟผ. พัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้า 2 ลำ คือ กฟผ. ชลพัฒน์ 1 และ กฟผ. ชลพัฒน์ 2 เป็นการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำด้วยพลังงานสะอาด...(1 ก.ค. 2564)

กฟผ เปิดให้บริการ 3 เว็บไซต์ ตลาดกลางซื้อขายสิทธิผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การขึ้นทะเบียนโรงไฟฟ้า ข้อมูลเครดิตคาร์บอน ที่จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน...(1 ก.ค. 2564)

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจรูปแบบออนไลน์เพื่อจัดตั้งเครือข่าย Carbon Markets Club ร่วมกับพันธมิตร 11 หน่วยงาน โดยวันแรกหลังการลงนามได้มีการซื้อขายคาร์บอนรวม 2,564 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e)...(30 มิ.ย. 2564)

บางจากฯ ได้ร่วมกับพันธมิตร 11 องค์กร ก่อตั้งคาร์บอน มาร์เก็ต คลับ ครั้งแรกในไทย เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมพัฒนาการซื้อขายไปสู่แพลตฟอร์มระบบดิจิทอล เพื่อความรวดเร็วและทันสมัย รองรับตั้งแต่ลงทะเบียนกับหน่วยงาน...(29 มิ.ย. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานร่วมปาฐกถาพิเศษ "อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กับเป้าหมาย ZEV ปี 2030" ในการสัมมนาออนไลน์ "ยานยนต์ไฟฟ้า จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ" ยอมรับว่า เป็นโจทย์ที่ยาก...(30 มิ.ย. 2564)

กฟผ. กำลังหารือกับสนพ. เพื่อขอปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำหรือโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด จากเดิมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1...(30 มิ.ย. 2564)

กบง. เห็นชอบให้คงราคาขายส่งก๊าซแอลพีจีหน้าโรงกลั่นเพื่อคงราคาขายปลีกแอลพีจีที่ระดับ 318 บาท/ถังขนาด 15 กก. ต่อไปอีก 3 เดือน โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคา...(29 มิ.ย. 2564)

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ประกาศเปิดตัวโครงการพลังงานอัจฉริยะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งต่อยอดโครงการพลังงานสะอาดเอเชียที่ยูเสดให้การสนับสนุน และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาระบบ...(28 มิ.ย. 2564)

ปตท.สผ. จะเร่งดำเนินการหาแนวทางจัดหาปิโตรเลียมเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อชดเชยปริมาณก๊าซฯที่หายไปจากแหล่งเอราวัณ อันเนื่องจากไม่สามารถผลิตก๊าซฯได้ตามสัญญา PSC โดยจะเร่งผลิตก๊าซฯจากแหล่งบงกชและแหล่งอาทิตย์ รวมทั้งจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีเข้ามาเสริม...(28 มิ.ย. 2564)

โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) ขนาดกำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ ของกฟผ. ในพื้นที่ภาคเหนือ จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงสุดท้ายที่ภาครัฐยังมีการรับซื้อเข้าระบบ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ...(25 มิ.ย. 2564)

กรมเชื้้อเพลิงธรรมชาติได้จัดตั้งระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารความมั่นคงด้านปิโตรเลียม ภายใต้แผนการพัฒนาระบบฐานขัอมูลและสารสนเทศในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ...(25 มิ.ย. 2564)

สนพ. ได้มีการปรับแผนการทำงานภายใต้มาตรการของภาครัฐและนโยบายของกระทรวงพลังงาน มุ่งเน้นการทำงานผ่านช่องทางสื่อออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงมุ่งเน้นที่คุณภาพและประสิทธิภาพของงานที่ยังเดินหน้า...(25 มิ.ย. 2564)

กฟผ. เปิดเผยในงานสัมมนา เทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังมา เตรียมชา์จอย่างไรให้ปลอดภัย ในห้วข้อ "ทำธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยและคุ้มค่าการลงทุน" โดยมอง EV Ecosystem ทั้งการจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไปยังสถานีอัดประจุไฟฟ้า การพัฒนา...(24 มิ.ย. 2564)

ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization : JETRO) กรุงเทพฯ และคณะเข้าเยี่ยมนายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจ...(24 มิ.ย. 2564)

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติได้มีการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่เร่งรัดการส่งออกน้ำมันปาล์ม นำน้ำมันปาล์มมาผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนมาตรฐานน้ำมันดีเซลใหม่ จากเดิม B7 เป็นน้ำมันดีเซลมาตรฐาน ให้ B10...(23 มิ.ย. 2564)

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ วันที่ 21 มิ.ย. ได้มีการพิจารณารายงาน EIA จำนวน 8 โครงการ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานตามแผนพีดีพี 2018 เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ...(22 มิ.ย. 2564)

สมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้รับความนิยมพุ่งขึ้นต่อเนื่อง ขยายตัวประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย...(22 มิ.ย. 2564)

ในปี 2564 การลงทุนจริงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นตัว มีการลงทุนที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะการแพทย์ และดิจิทัล ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มลงทุนเพิ่มขึ้น...(22 มิ.ย. 2564)

กกพ. เตรียมนำเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่าง ๆ ต่อกพช. เห็นชอบการอนุมัติให้ผู้ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ สามารถนำเข้าก๊าซ LNG ได้ ในการประชุมปลายเดือนมิ.ย. หรือต้นเดือนก.ค. โดยรอ...(22 มิ.ย. 2564)

การใช้พลังงานสะอาดอย่างก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงมาอย่างต่อเนื่องพร้อมการผลักดันรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ไทยมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลดสภาวะโลกร้อน และเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ...(21 มิ.ย. 2564)

ปตท. ปรับโครงสร้างธุรกิจก๊าซฯ โดยแยกหน่วยงานที่จะดูแลการทำตลาดเชิงพาณิชย์ออกมาโดยเฉพาะ เพื่อผลักดันสู่เป้าหมายฮับส่งออกแอลเอ็นจีในภูมิภาค...(21 มิ.ย. 2564)

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยบทวิจัยเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยในปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกจนเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ากลับเติบโตอย่างก้าวกระโดด สะท้อนจากยอดขาย...(18 มิ.ย. 2564)

คณะกรรมการปตท. มีมติอนุมัติขยายเวลาช่วยเหลือลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไปอีก 6 เดือน...(18 มิ.ย. 1564)

ครม. มีมติรับทราบรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญฯ หมวด 5 มาตรา 56 วรรคสอง ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอผลการวินิจฉัยกรณีกระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า...(17 มิ.ย. 2564

การเข้าร่วมประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 ที่เมืองกลาสโกว์ หรือ COP26 ระหว่าง 1-12 พ.ย. นี้ มีความพยายามที่จะจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ทำให้...(17 มิ.ย. 2564)

สนพ. อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อให้ราคาสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน ทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันในราคาถูกลง...(17 มิ.ย. 2564)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร Alliance to End Plastic Waste (AEPW) และ PPP Plastics เปิดตัวโครงการ ALL Thailand ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย นำร่องในจ.ระยอง เพื่อการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน...(16 มิ.ย. 2564)

กระทรวงพลังงานจะสรุปแผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกร่วมกับกระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ ส่งผลให้ไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น และสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนก็จะเพิ่มขึ้น...(16 มิ.ย. 2564)

กระทรวงคมนาคมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งในโครงการอีอีซี แผนการพัฒนาพลังงานสะอาด...(15 มิ.ย. 2564)

กระทรวงพลังงานจะสรุปโมเดลแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อนำมาประกอบจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติที่คาดว่าจะเสนอกรอบเบื้องต้นให้กบง. และกพช. พิจารณา ส่งผลให้ไทยต้องมุ่งสู่พลังงานสะอาด...(15 มิ.ย. 2565)

ปตท. อยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรในการทำโครงการนำร่องผลิตมอเตอร์ไซค์อีวี คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีนี้ ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ ส่วนความคืบหน้าโครงการให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า...(14 มิ.ย.2564)

ครม. มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดได้รับจัดสรร 406 อัตรา...(11 มิ.ย. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 หลังจากปิดรับข้อเสนอ มีผู้สนใจยื่นเสนอโครงการจำนวนกว่า 2,000 โครงการ คิดเป็น...(11 มิ.ย. 2564)

กระทรวงพลังงานต้องรอนโยบายจากภาครัฐว่าจะมีการพิจารณาขยายมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและกิจการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ต่อหรือไม่ จากที่ผ่านมาลดค่าไฟฟ้า 2 เดือนได้คาดการใช้เงินดูแลไว้ 8,000 ล้านบาท...(10 มิ.ย. 2564)

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ปลายเดือนมิ.ย. จะมีการหารือเรื่องการขยายมาตรการยกเลิกชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งตามกฎหมายพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดให้ยกเลิกการชดเชยเชื้อเพลิงชีวภาพภายในปี 2565...(9 มิ.ย. 2564)

พพ. ได้สนับสนุนทุกภาคส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตัังเป้าปรับแผนการใช้พลังงานของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ สร้างแนวทางการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนการจัดงาน...(8 มิ.ย. 2564)

ชุดกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า พัฒนาโดย นายอุสาห์ บุญบำรุงและคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Renewable Energy Projects Awards 2020 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานหมุนเวียน...(7 มิ.ย. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานจะเสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.) ในวันที่ 4 มิ.ย. ถึงความคืบหน้าของการดึงดูดการลงทุนของต่างประเทศที่จะดึงบริษัทซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า...(4 มิ.ย. 2564)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยได้รับความสนใจในการเข้ามาลงทุนตั้งฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) จากหลายประเทศนอกจากค่ายรถยนต์รายใหญ่จากญี่ปุ่นและยุโรปที่ได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยแล้ว ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนก็มีความสนใจ...(2 มิ.ย. 2564)

กกพ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ที่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ เบื้องต้นคาดว่า จะไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้...(2 มิ.ย. 2564)

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยระหว่างปตท. กับฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับอีวีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยจะจัดตั้งแพลตฟอร์มการผลิตอีวี...(1 มิ.ย. 2564)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยยอดการนำเข้าน้ำมัน 4 เดือนแรกของปี 2564 ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 8% ภาพรวมการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเฉลี่ยต่อวันลดลง 3.5%...(1 มิ.ย. 2564)

กกพ. ออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร (โครงการนำร่อง) กำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม 50 เมกะวัตต์...(1 มิ.ย. 2564)

กระแสยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเติบโตสูงทั่วโลก และยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย (S-Curve) ที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดการลงทุน จะหนุนให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องขยายตัวตามไปด้วย โดยเฉพาะแบตเตอรี่...(31 พ.ค. 2564)

บริษัทบางจากฯ เปิดเผยความคืบหน้าการลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมอยู่ระหว่างศึกษาแผนการลงทุน ส่วนความร่วมมือกับกฟภ. ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในต่างจังหวัด ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 50 แห่ง...(31 พ.ค. 2564)

กนอ. เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทญี่ปุ่นภายใต้การประสานงานของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (เมติ) มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค อ.มาบตาพุด จ.ระยอง ตั้งโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือก...(28 พ.ค. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ สนพ. อยู่ระหว่างเร่งยกร่างรายละเอียดแผนพลังงานแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางมุ่งไปสู่พลังงานสะอาด ปล่อยคาร์บอนต่ำ ซึ่งมีผลต่อทิศทางการพัฒนาพลังงานที่สำคัญ...(28 พ.ค. 2564)

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยกังวลการปรับตัวของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อรองรับแผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าหรืออีวีของไทย ที่จะกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศค่อนข้างมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมปัญหาทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล...(27 พ.ค. 2564)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าความร่วมมือระหว่างปตท. ในโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซสำหรับโรงไฟฟ้าภาคใต้ (LNG Receiving Facilities) เพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยอยู่ระหว่างเตรียมการ 3 ด้าน...(24 พ.ค. 2564)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการจัดทำโครงการส่งเสริมสถานประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถลดต้นทุนการผลิต...(21 พ.ค. 2564)

ธุรกิจพลังงานอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ทำให้ทั้งภาครัฐที่กำกับดูแลและภาคเอกชนในธุรกิจพลังงานต้องมีการปรับตัว ซึ่งกระทรวงพลังงานได้เร่งจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ กำหนดทิศทางขับเคลื่อนชัดเจน...(20 พ.ค. 2564)

กระทรวงคมนาคมร่วมประชุมกับกรมเจ้าท่า เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนายานพาหนะด้วยพลังงานไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาล โดยปัจจุบันให้บริการเรือไฟฟ้าเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม มีแผนเพิ่มเรือไฟฟ้าให้บริการท่องเที่ยว...(20 พ.ค. 2564)

กฟผ. เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือโซลาร์ลอยน้ำไฮบริด เป็นมิติใหม่ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผสมผสานระหว่างพลังงานน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ โดยเริ่มนำร่องแห่งแรก...(20 พ.ค. 2564)

บริษัทย่อยของปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการขุดเจาะหลุมสำรวจกุลินตัง-1 หลุมสำรวจแรกในโครงการซาราวัก เอสเค 438 ซึ่งเป็นการค้นพบก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่องนอกชายฝั่งมาเลเซีย...(20 พ.ค. 2564)

ปตท. ได้เร่งจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ตามสัญญาระยะยาวที่มีอยู่เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซฯที่เพิ่มมากขึ้น จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและเหตุการณ์หยุดผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผนของโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ...(20 พ.ค. 2564)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยคาดการณ์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 140 ล้านคัน จากปี 2562 ที่มีแค่ 10 ล้านคันทั่วโลก ส่วนประเทศไทยมีแนวโน้มใช้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน...(19 พ.ค. 2564)

ปตท. และกฟผ. อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนโครงการก่อสร้างคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Terminal ในภาคใต้ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1...(19 พ.ค. 2564)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมนัดหมายหารือกับปตท. เพื่อประเมินความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศและความเป็นไปได้ในส่วนของการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีตามมติกพช. เพื่อพิจารณาปริมาณการนำเข้า...(17 พ.ค. 2564)

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอีวีที่สำคัญของโลก โดยมีกำลังการผลิตรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษอย่างน้อย 30% ของการผลิตในปี 2573...(14 พ.ค. 2564)

สนพ. เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานช่วง 3 เดือนแรกของปี โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภาพรวมโดยเฉพาะการท่องเที่ยว ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีทิศทางปรับขึ้น ส่งผลให้การใช้น้ำมันภาคขนส่งลดลง 4%...(14 พ.ค. 2564)

ความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการผลิตรถ รวมถึงการลงทุนสถานีชาร์จเพิ่มมากขึ้น จนทำให้มีการคาดการณ์ถึงตลาดอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่จะสูงถึง 1.4 หมื่นล้านบาท...(13 พ.ค. 2564)

รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของไทย เร่งเพิ่มการใช้จ่ายด้านการลงทุนในปี 2564-65 เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19...(13 พ.ค. 2564)

กระทรวงพลังงานเตรียมปรับปรุงแนวทางการจัดทำแผนพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายสุพัฒพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน ที่มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป้าหมายในการจัดทำแผนฯ ให้ตอบโจทย์ทิศทางพลังงานของโลกที่ให้ความสำคัญกับการ...(13 พ.ค. 2564)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ฉบับภาคประชาชน โดยจะมีการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเข้ามาประกอบการจัดทำแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.-ส.ค. ...(12 พ.ค. 2564)

ปตท. มีแผนจะปรับปรุงสถานีให้บริการก๊าซเอ็นจีวี ให้เป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เพื่อสนับสนุนการใช้งานรถอีวีในประเทศอีกทางหนึ่ง เริ่มดำเนินการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่ม...(12 พ.ค. 2564)

ปตท. คาดการณ์ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทยในปี 2564 ฟื้นตัวดีขึ้นกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ประมาณ 4,700-4,800 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยเชื่อว่า การใช้ก๊าซฯเพื่อการผลิตไฟฟ้าและใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไม่ลดลง...(12 พ.ค. 2564)

ครม. ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ คือ กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนส์...(11 พ.ค. 2564)

รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนหนึ่งมีการส่งออกมายังประเทศไทย ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในหลายด้าน...(7 พ.ค. 2564)

ปตท.สผ. คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบในปี 2564 จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 60-70 ดอลลาร์/บาร์เรล ปรับตัวสูงขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก หลังมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นในสหรัฐฯและยุโรป...(7 พ.ค. 2564)

สนพ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศในช่วงเดือนพ.ค. หลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ว่า จะมีผลกระทบต่อคาดการณ์การใช้พลังงานของประเทศปีนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เบื้องต้นพบว่า ยอดการใช้กลับมาดีขึ้นจากปีก่อน...(6 พ.ค. 2564)

บีโอไอ เปิดเผยถึงการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกปีนี้คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีอัตราเติบโตทั้งจำนวนโครงการและมูลค่าการลงทุนเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่มีมูลค่าสูงสุดอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...(6 พ.ค. 2564)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 3 เดือนของปีนี้ ลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ลดลง...(6 พ.ค. 2564)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งเรื่องแนวทางการลดค่าไฟฟ้าและอื่น ๆ โดยได้มอบให้กฟผ. และปตท. ร่วมพิจารณาทั้งการช่วยเหลือประชาชน และเร่งลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งมอบหมายให้กกพ. พิจารณา...(5 พ.ค. 2564)

การประชุมนโยบายผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train มีข้อสั่งการเพิ่มเติมคือ ให้กรมการขนส่งทางรางพิจารณาเร่งรัดแผนงานนำรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train มาใช้ในไทย...(5 พ.ค. 2564)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในรายภูมิภาค เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทั้ง 4 ภาคมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลัก...(5 พ.ค. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผู้ยื่นขอสนับสนุนโครงการรวม 2,337 โครงการ เป็นวงเงิน 14,750 ล้านบาท...(5 พ.ค. 2564)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2564 ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมูลค่า...(3 พ.ค. 2564)

บริษัทดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จก. เปิดอาคารผลิตก๊าซไบโอมีเทน ที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ภายใต้โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มด้วยความร่วมมือกับ...(3 พ.ค. 2564)

ส.อ.ท. เปิดเผยผลสำรวจ FTI Poll ความเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ส่วนใหญ่ต้องการให้เริ่มดำเนินการให้เร็วขึ้นก่อนกำหนด...(30 เม.ย. 2564)

พพ. ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามแนวคิด Smart Farm โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการสร้างฟาร์มต้นแบบด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน...(30 เม.ย. 2564)

สนพ. เปิดเผยราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปมีสัญญาณการขยายตัว ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันของไทยแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านหากพิจารณาจากโครงสร้างราคาน้ำมันอ้างอิง...(29 เม.ย. 2564)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากกพช. มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ได้ทบทวนแผนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือก๊าซแอลเอ็นจีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน...(29 เม.ย. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก วางกรอบการทำงานและ...(28 เม.ย. 2564)

กฟภ. จัดให้มีมาตรการจัดเหลื่อมเวลา ให้ประชาชนยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง โดยจำกัดจำนวนผู้มายื่นต่อวัน รวมถึงจัดให้มีการรักษาระยะห่าง...(27 เม.ย. 2564)

บริษัทด้านพลังงานจำนวนมากมีความสนใจที่จะเข้ายื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 150 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดให้เริ่มยื่นเอกสารวันที่ 27 เม.ย. เป็นวันแรก...(27 เม.ย. 2564)

รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ระบุถึงไทม์ไลน์ของเมืองใหญ่ต่าง ๆ ทั่วโลกที่กำหนดให้หยุดจำหน่ายรถใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน นับจากนี้อีกประมาณ 5-10 ปี...(26 เม.ย. 2564)

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีพลังงานใหม่ สถาบันนวัตกรรมปตท. เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ (EV Charger) ให้มีการติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทั้งในที่อยู่อาศัย และอาคารจอดรถ เพื่อขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุม...(26 เม.ย. 2564)

กฟภ. จัดให้มีมาตรการเลื่อนระยะเวลาให้ประชาชนยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความรุนแรง โดยจำกัดจำนวนผู้มายื่นต่อวัน เลือกวันเวลาผ่านทางระบบ PPIM...(23 เม.ย. 2564)

กระทรวงพลังงานได้มีนโยบายเรื่องการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ การให้การบริการและการบริหารต้นทุน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยกพช. ได้...(22 เม.ย. 2564)

กฟภ. ในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากได้ปรับเวลายื่นข้อเสนอจากเดิมในวันที่ 21-30 เม.ย. ตามที่กกพ. ประกาศให้สั้นลงเป็นวันที่ 27-30 เม.ย. โดยกำหนดให้ลงทะเบียนวันที่ 26 เม.ย. ทางออนไลน์เพื่อจัดคิว...(22 เม.ย. 2564)

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าและพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลที่ผลิตจากปาล์มน้ำมัน 100% หรือ ไบโอดีเซล (บี100) ให้เป็นพิกัดสินค้าใหม่ พร้อมกับให้สิทธิยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต...(21 เม.ย. 2564)

ภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า จะเป็นการวางกรอบการทำงาน...(21 เม.ย. 2564)

การประชุมกกพ. ในวันที่ 21 เม.ย. เตรียมพิจารณาความเหมาะสมในการเลื่อนกำหนดการเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หากไม่ทันอาจต้องพิจารณาเลื่อนไปเป็นเดือนพ.ค. แทน...(21 เม.ย. 2564)

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานสังกัด กทม. เพิ่มความรู้เสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์พลังงาน...(20 เม.ย. 2564)

แผนการเปิดเสรีการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติปัจจุบันเดินหน้าสู่ระยะที่ 2 หลังจากกพช. มีมติกำหนดแนวทางไว้ 3 ระยะนั้น ล่าสุดกพช. เห็นชอบกรอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันระยะที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม...(19 เม.ย. 2564)

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV หรือยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่อย่างเดียว ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขายในไทย ทั้งปี 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนมากถึง 1,308 คัน แม้ในปี 2563 ยอดขายจะลดลงเล็กน้อย บ่งบอกว่า ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย มีโอกาสที่จะเติบโต...(16 เม.ย. 2564)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาการบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ในประเทศไทยพบว่า ยังต้องพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม...(16 เม.ย. 2564)

สนพ. ได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศนโยบายลอยตัวราคาแอลพีจีหลังสิ้นสุดมาตรการขยายเวลาการตรึงราคาแอลพีจีออกไปอีก 3 เดือน (1 เม.ย.-30 มิ.ย.) เนื่องจากคาดการณ์ว่า ราคาตลาดโลกจะเป็นช่วงขาลง...(16 เม.ย. 2564)

ปตท.สผ. เปิดเผยว่า มีความมั่นใจจะไม่ได้รับผลกระทบจากแผนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่จะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง เนื่องจากมีสัดส่วนการลงทุนก๊าซธรรมชาติ 70% ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า...(9 เม.ย. 2564)

ครม. เห็นชอบให้มีการควบคุมธุรกิจร้านขายแก๊สหุงต้มให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานมากขึ้น โดยได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ซึ่งสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์...(8 เม.ย. 2564)

ครม. รับทราบกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยให้เท่าทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนซึ่งเป็น 1 ใน 13 หมุดหมายตามแผน...(8 เม.ย. 2564)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรายงานถึงศักยภาพการผลิตปิโตรเลียมล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564 สำหรับแหล่งในทะเลรวม 17 แหล่ง แหล่งบนบก 14 แห่ง มีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 3,015.13 ล้านลบ.ฟุต/วัน...(7 เม.ย. 2564)

กรมสรรพสามิตโดยกระทรวงการคลังจะมีการเสนอให้ที่ประชุมครม. พิจารณาขยายเวลาการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นหรือเจ็ต จาก 4.726 บาท/ลิตร ลงเหลือ 0.20 บาท/ลิตร ออกไปอีก 8 เดือน...(7 เม.ย. 2564)

ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานพบว่า การส่งออกน้ำมันดีเซลพื้นฐานในช่วงปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และเป็นยอดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2535 ขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ลดลง ล่าสุดมีการส่งออกน้ำมันดีเซลพื้นฐานในช่วง 2 เดือนแรก...(5 เม.ย. 2564)

จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเอกชนและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจ.ฉะเชิงเทรา สู่เป็นการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)...(5 เม.ย. 2564)

กฟผ. ร่วมกับบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จก. เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งสร้างอากาศที่ดีให้กับคนไทย จัดทำแคมเปญ "ลด ละ รอด ปลอดฝุ่น"...(5 เม.ย. 2564)

กฟผ. ได้ดำเนินการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของจังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น...(5 เม.ย. 2564)

กพช. เห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2564-2568 และกรอบแนวทางการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า เพื่อให้กกพ. ไปจัดทำรายละเอียดในการกำกับดูแลและกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า...(2 เม.ย. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยการประชุมกพช. เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 แบ่งออก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกกพ. และกลุ่มที่ 2 จัดหาแอลเอ็นจีที่ใช้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ...(2 เม.ย. 2564)

กฟน. เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีที่จะมีอัตราการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด หนึ่งในปัจจัยสำคัญเกิดจากการใช้เครื่องปรับอากาศที่ต้องทำงานหนักในสภาวะแวดล้อมภายนอกที่อุณหภูมิสูงขึ้น จะใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น...(1 เม.ย. 2564)

สนพ. เตรียมนำร่องโครงการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ในประเทศ หวังเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง พร้อมจัดแคมเปญ "ลดใช้ได้เพิ่ม" เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม...(1 เม.ย. 2564)

บริษัทย่อยของปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการขุดเจาะหลุมสำรวจซีรุง-1 ซึ่งเป็นหลุมสำรวจแรกของโครงการซาราวัก เอสเค 405 บี ค้นพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ปริมาณเป็นที่น่าพอใจ...(31 มี.ค. 2564)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อเดือนในรอบ 2 เดือนของปี 2564 ลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการปรับลดลงทุกกลุ่ม เนื่องจากมาตรการ...(31 มี.ค. 2564)

คณะกรรมการปตท. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจีแก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไปอีก 3 เดือน...(31 มี.ค. 2564)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกล่าวว่า การกำหนดให้ปี 2578 รถยนต์ที่ขายภายในประเทศต้องเป็นรถยนต์ที่ไร้ไอเสีย (ZEV) ทั้งหมด ไม่กระทบการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ใช้น้ำมัน เพราะยังผลิตรถยนต์ใช้น้ำมันส่งออกได้...(30 มี.ค. 2564)

กกพ. ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีที่ภาคเอกชนเตรียมนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวในลักษณะของการสร้างคลังรองรับก๊าซ และดำเนินการขนส่งนอกแนวท่อก๊าซฯ ในลักษณะขนส่งผ่านรถบรรทุกก๊าซฯ จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายว่า มีอำนาจเข้าไปดูแล...(30 มี.ค. 2564)

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่กฟภ. อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า จ่ายไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยใช้แหล่งผลิตในพื้นที่ คือโซล่าเซลล์ เขื่อนพลังน้ำขนาดเล็ก...(29 มี.ค. 2564)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเปิดเผยว่า การตั้งเป้าให้รถยนต์ทุกคันที่จะขายภายในประเทศ 100% ต้องเป็นรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษ ซึ่งจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ 100% และเซลล์เชื้อเพลิง ภายในปี 2578 จะเป็นผลดี...(29 มี.ค. 2564)

อินฟอร์มา มาเก็ตส์ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน จัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2021 งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่...(29 มี.ค. 2564)

กฟผ. ชี้แจงการดำเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้สอดคล้องตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่กำหนดให้ปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะบางหน่วยผลิตออกจากระบบตามความเสื่อมสภาพและอายุการใช้งาน จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน...(29 มี.ค. 2564)

กกพ. ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับวิกฤตการณ์ก๊าซธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุ ได้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนก๊าซ เพราะสามารถนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี...(29 มี.ค. 2564)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมเปิดประมูลใหม่สำหรับโครงการขยะเป็นพลังงาน (WTE) กำลังการผลิตรวม 444 เมกะวัตต์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า...(26มี.ค.64)

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) จัดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” มุ่งนำเสนอการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและคมนคมขนส่งของประเทศไทยและทั่วโลก ...(26มี.ค.64)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ว่าที่ประชุมมีการกำหนดทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า...(26 มี.ค. 64))

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้เร่งรัดให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 100% ในปี 2578 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายเดิมในปี 2583 เร็วขึ้นกว่าเดิม 5 ปี ขณะที่ปี 2573 จะต้องผลิตรถไฟฟ้าให้ถึง 50% ของปริมาณการผลิตรถทุกชนิด...(25 มี.ค. 2564)

คณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั่วประเทศในช่วงปี 2557-2562 ได้ลงพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการติดตั้งระบบสูบน้ำ...(25 มี.ค. 2564)

ปตท.สผ. มีแผนจะทบทวนปริมาณสำรองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้ว โดยคำนึงถึงความต้องการใช้ปิโตรเลียมที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิลเป็นไฟฟ้า...(24 มี.ค. 2564)

กระทรวงพลังงานเตรียมนำเสนอแผนพลังงานแห่งชาติต่อที่ประชุมกพช. พิจารณากรอบแนวทางดำเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศในอนาคต ซึ่งจะสอดรับกับทิศทางพลังงานของโลกที่ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน จะต้องปรับเพิ่มเป้าหมายส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน...(24 มี.ค. 2564)

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NED0) ดำเนินโครงการรีไซเคิลชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นการบริหารจัดการรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานอย่างครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน...(23 มี.ค. 2564)

กฟน. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี จก. เพื่อศึกษาแนวทางการร่วมทุนโรงกำจัดขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน เพื่อผลิตไฟฟ้าโครงการละ 30 เมกะวัตต์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช...(23 มี.ค. 2564)

กกพ. เปิดเผยว่า มีผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับกฟผ. ในโครงการ SPP Hybrid Firm จำนวน 10 ราย รวมปริมาณเสนอขายไฟฟ้า 159.73 เมกะวัตต์...(23 มี.ค. 2564)

กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ เพื่อผลิตไฟฟ้า ขนาด 800 ตัน/วัน ผลิตกระแสไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ เป็นโครงการต้นแบบนำร่องการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ...(22 มี.ค. 2564)

ปตท.สผ. ยังคงไม่สามารถเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณเพื่อติดตั้งแท่นหลุมผลิตและเจาะหลุมผลิตได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่จะทำให้สามารถดำเนินการผลิตได้ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ได้ เนื่องจากผู้รับสัมปทานปัจจุบันยังไม่ยินยอมให้เข้าดำเนินการ...(19 มี.ค. 2564)

สนพ. เปิดเผยราคาไบโอดีเซล (B100) อยู่ที่ 39.85 บาท/ลิตร ลดลงจากช่วงต้นเดือนมี.ค. ประมาณ 1.17 บาท/ลิตร ราคาผลปาล์มน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00-6.00 บาท/กก. น้ำมันปาล์มดิบอยูที่ 36.00-36.25 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตเริ่มเข้าสู่ฤดูกาล...(19 มี.ค. 2564)

ค่ายรถยนต์เอ็มจีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสวทช. ด้านการพัฒนาระบบการรับรองและมาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (สถานีอัดประจุไฟฟ้า) โดยทดสอบกับสถานีชาร์จอีวีของเอ็มจี เพื่อให้เป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัยและใช้งาน...(18 มี.ค. 2564)

ปตท.สผ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ GAS TO POWER ในเมียนมา เพื่อนำก๊าซธรรมชาติจากโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวเมาะตะมะ เริ่มแรกจะนำก๊าซฯจากโครงการซอติก้าและโครงการเมียนมา เอ็ม3 มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโครงการ...(18 มี.ค. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานเป็นประธานการประชุมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภููมิอากาศและการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย โดยมีรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยปลัดทส. และผู้บริหารระดับสูง...(18 มี.ค. 2564

กฟผ. ได้ร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันพีทีเปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ของกฟผ. ในสถานีบริการน้ำมันเป็นครั้งแรก จำนวน 5 สถานี โดยจะให้บริการประชาชนชาร์จไฟฟ้าฟรีถึงสิ้นเดือนเม.ย. 2564...(17 มี.ค. 2564)

ปตท.สผ. ประสานกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและปตท. เพื่อจัดทำแผนรองรับปัญหากำลังผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งเอราวัณที่คาดว่าจะหายไปประมาณ 200-300 ลบ.ฟุต/วัน โดยเตรียมเพิ่มกำลังผลิตก๊าซจากอ่าวไทย คือ แหล่งบงกชและแหล่งอาทิตย์ขึ้นมาทดแทนปริมาณ 80%...(17 มี.ค. 2564)

คณะกรรมการปิโตรเลียมได้มีมติเห็นชอบให้อนุมัติกำหนดพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม AA ขนาดพื้นที่ 1.86 ตารางกิโลเมตร ที่อยู่ในแปลงสำรวจบนบก หมายเลข L53/48 (บริเวณจ.กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี) เพิ่มอีก 1 พื้นที่จากเดิมที่ได้อนุมัติ 6 พื้นที่...(17 มี.ค. (2564)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)