ผลการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ(Geo Informatics) เพื่อการพัฒนาพลังงานขยะ : กรณีศึกษา จ.สระแก้ว

ตามที่กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พศ. 2558-2579) หรือแผน AEDP 2015 ขึ้น โดยเป้าหมายของแผนดังกล่าวคือ ภายในปี พุทธศักราช 2579 ประเทศไทยจะต้องใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในประเทศเป็นพลังงานทดแทนรวมประมาณ 39,300 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ จากประมาณการปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ 131,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือคิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานรวม

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทะลายปาล์มเปล่า

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อย

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น โดยได้ทบทวนการจัดทำแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากขยะ

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว

ฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยประจำปีเพาะปลูก พ.ศ. 2556

ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชที่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโต จากนั้นแปรเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งหรือแปรสภาพเป็นของเหลวที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สำคัญชนิดหนึ่ง
ชีวมวลที่นำมาใช้เป็นพลังงาน มีแหล่งที่มาได้ 2 แหล่งคือ เศษวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวหรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้และจากการปลูกพืชเพื่อนำมาใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานโดยเฉพาะ

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

กลุ่มบริษัทพลังงานยั่งยืนสยามด้วยความร่วมมือระหว่างนักลงทุนชาวไทยกับจีน ได้จัดแถลงเปิดตัวโครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชนขายให้กับกฟภ. โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนกว่า 42 จังหวัดรวม 85 แห่ง...(21 ก.พ. 2560)

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอตรวจสอบการทำงานของ ส.ป.ก. กรณีอนุญาตให้ 18 บริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานลม โดยขอให้ตรวจสอบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สตง. มีหนังสือ...(20 ก.พ. 2560)

คณะทำงานย่อย Bioeconomy ภายใต้คณะทำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ได้เสนอให้มีการประกาศเขตเศรษฐกิจชีวภาพและนวัตกรรมครบวงจรนำร่องในพื้นที่ 2 จังหวัดที่ใช้อ้อยเป็นแหล่งวัตถุดิบ...(20 ก.พ. 2560)

กระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างการติดตามปริมาณเอทานอลว่าจะมีปัญหาขาดแคลนหรือไม่ ก่อนตัดสินใจนโยบายการยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งตามแผนเดิมกำหนดที่จะยกเลิกจำหน่ายม.ค. 2561...(20 ก.พ. 2560)

ในการประชุมกพช. วันที่ 17 ก.พ. กระทรวงพลังงานจะเสนอให้เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เนื่องจากได้ล่าช้ากว่าแผนมาแล้ว 2 ปี ขณะที่ส.อ.ท. เห็นด้วยที่จะให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน...(17 ก.พ. 2560)

กระทรวงพลังงานยืนยันจะเดินหน้าเปิดรับซื้อโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับราชการและสหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 2 รวมปริมาณรับซื้อ 519 เมกะวัตต์ โดยโควตาสหกรณ์การเกษตร 119 เมกะวัตต์นั้น จะใช้วิธีการจับสลาก...(17 ก.พ. 2560)

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นในสัญญาโครงการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าในเขตปฏิรูปที่ดินของผู้เช่ารวมที่เหลือหลังจากเพิกถอนสัญญาของบริษัทเทพสถิต วินด์ฟาร์ม ไปแล้ว พบว่า ทุกสัญญาที่เหลือ 17 บริษัทไม่ผิดเงื่อนไข แต่เพื่อให้มีความชัดเจน...(16 ก.พ. 2560)

อพพ. เปิดเผยว่า ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2559 กำลังผลิตมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบค่อนข้างต่ำ...(15 ก.พ. 2560)

ครม. มีมติเห็นชอบให้กฟภ. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 โดยนำร่องใน 4 เมืองสำคัญที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว...(15 ก.พ. 2560)

กระทรวงพลังงานและกระทรวงเกษตรฯ จะหารือในวันที่ 15 ก.พ. เกี่ยวกับโครงการเช่าที่ดินส.ป.ก. ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ขณะนี้ยังไม่ทราบว่า ส.ป.ก. จะตัดสินใจอย่างไร เพราะเคยระบุว่า จะดูเป็นรายโครงการ...(15 ก.พ. 2560)

กระทรวงพลังงานได้มีการเรียกผู้ประกอบการธุรกิจกังหันลมเข้าหารือกับพพ. เพื่อประเมินภาพรวมว่า ขณะนี้มีผู้ผลิตไฟฟ้ากังหันลมที่ใช้พื้นที่ของส.ป.ก.กี่ราย และภาพรวมการลงทุนของผู้ผลิตไฟฟ้ากังหันลมเป็นอย่างไร รวมถึงหารือพิจารณาแนวทางการแก้ไข...(14 ก.พ. 2560)

กฟผ. ออกมาชึ้แจงว่า การแถลงการณ์คัดค้านมีข้อความคลาดเคลื่อนหลายประการ อาจสร้างความสับสนให้กับสังคม โดยถ่านหินยังเป็นพลังงานหลักของโลก ที่มีความมั่นคงและยังมีความจำเป็นต่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศต่างๆ ทั่วโลก...(14 ก.พ. 2560)

สหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศจะทำหนังสือถึงนายกฯ เพื่อเรียกร้องให้พิจารณาการที่สนพ. ปรับเปลี่ยนวิธีการรับซื้อไฟฟ้าจากเดิมที่มีการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์มด้วยการจับสลากเป็นวิธีเปิดประมูลแข่งขัน และ...(14 ก.พ. 2560)

กกพ. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการนำมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าของภาคเอกชน (DR) เพื่อลดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซลของโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมราชบุรีและไตรเอนเนอร์จี้เพื่อลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่จะสูงขึ้นในช่วงแหล่งก๊าซยาดานาหยุด...(14 ก.พ. 2560)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ศึกษาวิจัยและได้นำเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระบบ CD-Junior และระบบบ่อหมักโดมคงที่ ใช้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก...(10 ก.พ. 2560)

กระทรวงพลังงานเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้เพื่อมารองรับความต้องการใช้ที่ขยายตัวปีละ 5-6% เนื่องจากมีต้นทุนผลิตไฟฟ้าต่ำสุด เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ทั้งนี้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าต้องมอง 2 ส่วน...(10 ก.พ. 2560)

กระทรวงพลังงานจะรอความชัดเจนการตรวจสอบบริษัทที่ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินส.ป.ก. ให้เสร็จสิ้นก่อนจะหารือกับส.ป.ก. แต่จะไม่กระทบกับแผนการส่งเสริมพลังงานทดแทน เนื่องจากได้มีการศึกษาบนพื้นฐานปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ แล้ว...(10 ก.พ. 2560)

กฟผ.เปิดเผยกรณีปตท.แจ้งแผนการหยุดซ่อมบำรุงรักษาแหล่งก๊าซธรรมชาติของเมียนมา เชื่อว่า สามารถบริหารจัดการได้ จะไม่เกิดปัญหาไฟฟ้าตกหรือดับ โดยส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนเดินเครื่องใช้ก๊าซแอลเอ็นจีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ...(9 ก.พ. 2560)

กระทรวงเกษตรฯจะมีการหารือกับกระทรวงพลังงานกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกสัญญาการติดตั้งกังหันลมในพื้นที่ส.ป.ก. จะกระทบกับแผนพลังงานหรือไม่อย่างไร เบื้องต้นในสัญญาคาดว่าเหมือนกันทุกบริษัท อาจเพิกถอนทั้งหมด...(9 ก.พ. 2560)

ส.ป.ก. ขอเวลา 1 สัปดาห์ที่จะสรุปเกี่ยวกับความชัดเจนการใช้ที่ดินส.ป.ก. ของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ทำให้ขณะนี้กกพ. ต้องชะลอการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 11 รายที่กำลังดำเนินการอยู่...(8 ก.พ. 2560)

กบง. มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาก๊าซแอลพีจีอีก 67 สต./กิโลกรัม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. ขยับขึ้นอีกถังละ 10 บาท โดยนับเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบปี...(7 ก.พ. 2560)

ในปี 2560 แผนการหยุดซ่อมบำรุงประจำปีของแหล่งก๊าซธรรมชาติจะมีการหยุดจ่ายก๊าซฯเข้าระบบที่สำคัญ 6 ครั้ง ซึ่งจะมีผลต่อโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากปริมาณก๊าซฯจะหายไปมากกว่า 250 ล้านลบ.ฟุต/วัน...(6 ก.พ. 2560)

กระทรวงพลังงานต้องรอความชัดเจนกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ส.ป.ก. โดยอาจส่งผลกระทบต่อแผนพีดีพี 2015 โครงการที่ได้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วอาจได้รับผลกระทบ ซึ่งจะต้องมีการหารือ...(6 ก.พ. 2560)

ผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติซอติก้าได้แจ้งยืนยันแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์บนแท่นผลิตประจำปี โดยจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 3-12 ก.พ. 2560 ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้พลังงานของไทย...(3 ก.พ. 2560)

กกพ. จะหารือแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมกับส.ป.ก. ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า โดยหากต้องยกเลิกโครงการทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะพิจารณามาตรการเพื่อช่วยเหลือ...(3 ก.พ. 2560)

กกพ. เตรียมประสานไปยังคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินส่วนกลางเพื่อขอความชัดเจนกรณีใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ดำเนินโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าในประเทศว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ หลังศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งพิพากษาให้ยกเลิกสัญญา...(2 ก.พ. 2560)

สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา แสดงถึงความพยายามที่จะใช้แหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก...(1 ก.พ. 2560)

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำระบบภูมิสารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์หาปริมาณชีวมวลในแต่ละพื้นที่ มีการนำไปใช้หรือยัง และมีวัตถุดิบเหลืออีกเท่าไร เมื่อนำข้อมูลมาบูรณาการร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่และส่วนอื่นๆ ก็จะสามารถวิเคราะห์...(1 ก.พ. 2560)

พพ. เดินหน้าโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน เป็นการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ลดการใช้พลังงาน ซึ่งงบประมาณยังเหลืออีกกว่า 3,500 ล้านบาท ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถ...(1 ก.พ. 2560)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)