คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

พพ. จัดทำ คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เเพื่อให้เป็นแนวทางแก่สถาปนิก วิศวกร และผู้สนใจให้สามารถออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด

การปรับปรุงความมั่นคง, ความน่าเชื่อถือและการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากในพื้นที่ชนบทของภาคเหนือของประเทศไทย โดย ระบบพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน (Hybrid Renewable Energy Systems) แบบเดี่ยว (Stand-Alone) ตอนที่ 2

ระบบพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน (Hybrid Renewable Energy Systems) แบบเดี่ยว (Stand-Alone) สามารถนำมาเสริมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน เพื่อทำให้ระบบมีเสถียรภาพและผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นในช่วงฤดูร้อน

การปรับปรุงความมั่นคง, ความน่าเชื่อถือและการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากในพื้นที่ชนบทของภาคเหนือของประเทศไทย โดย ระบบพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน (Hybrid Renewable Energy Systems) แบบเดี่ยว (Stand-Alone) ตอนที่ 1

ระบบพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน (Hybrid Renewable Energy Systems) แบบเดี่ยว (Stand-Alone) สามารถนำมาเสริมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน เพื่อทำให้ระบบมีเสถียรภาพและผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นในช่วงฤดูร้อน

Improving the Reliability of A Micro-Hydropower Project in Rural Areas of North Thailand By Stand-Alone Hybrid Renewable Energy Systems

การวิจัยนี้ได้คัดเลือกโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ขนาดเล็กมาก) โครงการบ้านขุนปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาวิธีการปรับปรุงความมั่นคงและการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการฯ โดย ระบบพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน (Hybrid Renewable Energy Systems) แบบเดี่ยว (Stand-Alone) เพื่อมาเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาโครงการฯ อื่น ๆ ต่อไป

รายงานการดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2560 Energy Balance of Thailand 2017

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทำดุลยภาพพลังงานของประเทศไทยปี 2560 (เบื้องต้น) เพื่อใช้ในการเผยแพร่สถิติข้อมูลพลังงานที่สำคัญของประเทศไทย ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจ

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ สวทช. ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการนำร่องร่วมทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยกำหนดแผนการทดสอบการนำร่องในภาคขนส่ง...(15 ก.พ. 2562)

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เห็นชอบอนุมัติเงินกองทุนฯ ให้กับโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานที่เสนอเข้ามารวม 400 โครงการ วงเงิน 6,800 ล้านบาท และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอีก 2,500 ล้านบาท...(15 ก.พ. 2562)

รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ โดยโรงไฟฟ้าบางปะกงได้เริ่มทดสอบเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าไปแล้ว ใช้น้ำมันปาล์มดิบไป 7,000 ตัน แต่การทำให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพระยะยาวคือ การกระตุ้นการใช้บี20...(15 ก.พ. 2562)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยผลการวิจัยสามารถผลิตเอทานอลด้วยการใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นสูง ส่งผลต่อ...(14 ก.พ. 2562)

รมว.พลังงานประชุมร่วมกับผู้ค้าน้ำมันและโรงกลั่น เพื่อหามาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน ได้เร่งรัดผู้ประกอบการโรงกลั่นในประเทศ 6 ราย พร้อมผลิตน้ำมันดีเซลคุณภาพยูโร 5 โดยระหว่างที่ยังผลิตไม่ได้ จะหามาตรการในการจูงใจ 3 มาตรการหลัก...(14 ก.พ.2562)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า การลงนามในสัญญาของแหล่งปิโตรเลียม 2 แหล่งในอ่าวไทยคือ แหล่งบงกชและเอราวัณ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการในเดือนก.พ. นี้...(13 ก.พ. 2562)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างการทำงานให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ป้องกันความขัดแย้ง หรือความเห็นต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งปรับการทำงานของพลังงานทั้งประเทศ โดยแนวทางหลักคือ การทำงานร่วม 5 กระทรวงเพื่อให้แผน...(12 ก.พ. 2562)

กรมการค้าภายในร่วมกับกฟผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโรงสกัดน้ำมันปาล์ม อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 ใน 32 รายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้กฟผ. เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า จากการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวทำให้ราคาผลปาล์ม...(11 ก.พ. 2562)

ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ (ที่ไม่ใช่โรงงานน้ำตาล) ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ระยะห่างภายใน 50 กม. ของโรงงานเดิมได้ เพื่อต่อยอดการใช้...(11 ก.พ. 2562)

การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 7 ก.พ. เพื่อพิจารณาคัดกรองโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) ได้สั่งการให้ ส.กทอ. กลับไปจัดทำข้อมูลเพื่อเข้าสู่การพิจารณาใหม่...(8 ก.พ. 2562)

กฟผ. เตรียมรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาว ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน จำนวน 3 โครงการ คือโครงการไซยะบุรี กำลังผลิต 1,220 เมกะวัตต์ โครงการน้ำเงี๊ยบ 1 กำลังผลิต 269 เมกะวัตต์ และโครงการเซเปียนเซน้ำน้อย กำลังผลิต 345 เมกะวัตต์ แต่ในส่วนของ...(7 ก.พ. 2562)

การนำน้ำมันปาล์มดิบมาเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นไปตามแผน สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรมการค้าภายในยืนยันว่า การจัดหาน้ำมันปาล์มดิบดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและโปร่งใส...(7 ก.พ. 2562)

ปตท. และบางจาก ได้นำร่องประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ลงทันที 1 บาท/ลิตร ตั้งแต่ 6-28 ก.พ. ถือเป็นทางเลือกในการช่วยลดมลพิษ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เพิ่มขึ้น...(6 ก.พ. 2562)

กฟผ. อยู่ระหว่างเตรียมเสนอครม. เพื่อขออนุมัติแผนลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อนและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อน นำร่องติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำที่เขื่อนสิรินธร กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ นับเป็นโครงการไฮบริด...(6 ก.พ. 2562)

รมว.พลังงานได้ตอบคำถามประเด็นข้อสงสัยของแผนพีดีพี 2018 ซึ่งได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า ยืนยันว่าสามารถปรับปรุงแผนได้...(6 ก.พ. 2019)

กระทรวงพลังงานกำลังหารือเพื่อขอความร่วมมือกับผู้ค้าน้ำมันทุกราย ให้ช่วยลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเกรดพรีเมี่ยม ที่เป็นน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 5 เพื่อกระตุ้นการใช้ เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก นำร่องในสถานีบริการปตท.และ...(5 ก.พ. 2562)

กระทรวงคมนาคมประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงาน โดยการขนส่งเป็นแกนหลักในการใช้พลังงานของประเทศ จึงจัดตั้งคณะทำงานร่วม 2 ชุด คือ 1 คณะทำงานส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 2 คณะทำงานส่งเสริมการเปลี่ยนใช้น้ำมันเป็นการเดิน...(5 ก.พ. 2562)

การส่งเสริมผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพีดีพี 2018 ที่กำหนดสัดส่วนรับซื้อไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังผลิต 2,725 เมกะวัตต์ นั้น ในส่วนนี้กฟผ.จะได้รับสิทธิ์ดำเนินโครงการ 2,000 เมกะวัตต์ที่เหลือจะเปิด...(5 ก.พ. 2562)

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี 2554-61 รวม 256 ระบบ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขณะนี้ยังรอ...(5 ก.พ. 2562)

รมว. พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำมันปาล์มดิบ ห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ร่วมกับก๊าซธรรมชาติในอัตราส่วน 50 : 50...(4 ก.พ. 2562)

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าภาคเอกชนเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกลายเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2018 มากที่สุด โดยจะพบว่า กำลังผลิตใหม่ของกลุ่มลดลงตลอดทั้งแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของโรงไฟฟ้าชีวมวล...(4 ก.พ. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ เบื้องต้นได้รับข้อมูลมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ และปัญหาขอขยาย...(1 ก.พ. 2562)

ปัจจุบันไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 45.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือ 12% สูงกว่าเป้าหมายที่ประกาศไว้ หลังจากนี้จะเร่งเดินหน้ามาตรการอื่น เช่น การลงทุนก่อสร้างระบบขนส่งทางรางเพิ่มอีก 2,000 กม. ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลด...(31 ม.ค. 2562)

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้สรุปผลโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) ได้รับคำขอรับการสนับสนุน 1,728 โครงการ คิดเป็นวงเงินรวมกว่า 38,285 ล้านบาท สูงกว่า...(31 ม.ค. 2562)

กฟผ. เตรียมเปิดประมูลผู้ดำเนินการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อนและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อน (Hydro-Floating Solar Hybrid) จะนำร่องที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ นับเป็น...(30 ม.ค. 2562)

กกพ. เตรียมผลักดันการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐ เบื้องต้นจะเป็นการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปที่เน้นผลิตเองใช้เอง ซึ่งจะต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อัตราการรับซื้อไฟฟ้าน่าจะอยู่ที่ 1.6-1.8 บาท/หน่วย...(30 ม.ค. 2562)

ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแผนของบฯกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน 1,800 ล้านบาท ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มในสถานบริการ 3 กลุ่ม เพื่อเพิ่มคุณภาพ ความสะดวก ในการบริการประชาชน และช่วยลดโลกร้อน...(29 ม.ค. 2562)

วันที่ 1 ก.พ. นี้ กระทรวงพลังงานเตรียมเปิดให้จำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ในสถานีบริการนำร่องของปตท. และบางจาก จำนวน 10 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะเน้นใช้กับรถยนต์ขนาดใหญ่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ซึ่งราคาขายปลีกจะต่ำกว่าบี7 จำนวน 5 บาท...(29 ม.ค. 2562)

รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือขนส่งน้ำมันปาล์มดิบเที่ยวแรก จำนวน 2,000 ตัน ที่ท่าเรือบริษัทพี.เค มารีน เทรดดิ้ง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง โดยจะไม่ส่งผลกระทบกับราคาค่าไฟฟ้า...(28 ม.ค. 2562)

กกพ. เปิดเผยแนวโน้มอัตราค่าเอฟทีงวดเดือนพ.ค.-ส.ค. ต้องติดตามแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงที่ช่วงนี้จะลดลง เนื่องจากการคำนวณราคาเชื้อเพลิงจะย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งยอมรับว่า ปัจจัยเสี่ยงในการปรับค่าเอฟทีลดลง ทั้งจากราคาเชื้อเพลิงและผลกระทบจากพายุ...(28 ม.ค. 2562)

พพ. อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการใช้อาคารที่อยู่อาศัยแแบบใหม่ที่เน้นการประหยัดพลังงานให้เป็นกฎระเบียบควบคุม ซึ่งจะกำหนดเป็นกฎหมายบังคับคล้ายคลึงกับกฎหมายควบคุมอาคารขนาดใหญ่ เบื้องต้นจะกำหนดชัดเจนว่า ในอนาคตหากไม่ใช่บ้านที่อนุรักษ์พลังงานตาม...(28 ม.ค. 2562)

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการทดสอบการใช้ไบโอดีเซล บี10 ในเครื่องยนต์รถไฟ เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซล ซึ่งได้ทดลองใช้กับรถดีเซลรางทั่วประเทศ นอกจากนี้จะเร่งขยายการทดลองใช้น้ำมันบี20 เพิ่มเติม...(25 ม.ค. 2562)

กพช. มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยแล้ว โดยการดำเนินตามแผนการผลิตจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.58 บาท/หน่วยเท่านั้น ทั้งนี้การพยากรณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะยาว 20 ปีข้างหน้า ประกอบด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบ 3 หน่วยงาน...(25 ม.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา รมว.พลังงานได้นำปตท.ไปศึกษาดูงานศักยภาพแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวจากประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกแอลเอ็นจีรายใหญ่ของโลก เพื่อมองหาโอกาสเข้าไปเจรจาซื้อแอลเอ็นจีเพิ่ม ซึ่งในอนาคตจะต้องนำเข้าเพิ่ม...(24 ม.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ และช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยได้มีการหารือกับผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ เพื่อดูความพร้อมของรถยนต์กับเชื้อเพลิงบี20...(24 ม.ค. 2562)

พพ. มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Smart พพ. เพื่อให้สอดรับกับแผนพีดีพีฉบับใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ โซลาร์ภาคประชาชน ที่ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องเตรียมการในปีนี้...(23 ม.ค. 2562)

กฟภ. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง และสถานีไฟฟ้าปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพของการจ่ายกระแสไฟฟ้าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยอ.แม่สะเรียง ได้ก่อสร้างระบบไมโครกริด เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มของภาคเอกชน...(22 ม.ค. 2562)

กฟผ. เตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีในปริมาณ 0.8-1.5 ล้านตัน/ปี ให้กับกฟผ. หลังมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 รายในเร็วๆ นี้ เงื่อนไขเบื้องต้นจะกำหนดให้นำเข้าแอลเอ็นจีปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน/ปีเพียง...(22 ม.ค. 2562)

สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี พพ. เปิดงาน Open House 4.0 เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 5 ที่บริเวณศูนย์บริการวิชาการที่ 2 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี แนะนำสถานที่และการบริการของศูนย์บริการวิชาการที่ 2 ดำเนินการให้ความรู้...(22 ม.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานได้หารือกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน 6 แห่ง ขอเร่งรัดให้โรงกลั่นส่งแผนปรับปรุงตามมาตรฐานยูโร 5 ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมดำเนินการได้ทันทีที่รัฐออกประกาศยกมาตรฐานน้ำมันยูโร 5 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้หรือ...(21 ม.ค. 2562)

สมาคมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยคาดหวังว่า ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอกพช. จะมีการปรับปรุงตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเสนอแนวทางไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง ที่ไม่มีความชัดเจน...(21 ม.ค. 2562)

การประชุมกบง. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ได้มีการหารือร่างรายละเอียดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ให้ตกผลึกก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกพช. และได้พิจารณาแนวทางการต่อสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กประเภทความร้อนร่วม...(18 ม.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมประกาศคุณสมบัติน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษบี20 เพื่อให้สามารถจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันทั่วไปได้ โดยจะมีการระบุรายละเอียดของรถยนต์ในแต่ละรุ่นที่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการระยะสั้นในการแก้ไขปัญหาฝุ่น ส่วนระยะยาว...(17 ม.ค. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองว่า ได้หารือกับสนพ. และกรมธุรกิจพลังงาน ถึงแนวทางการปรับคุณภาพมาตรฐานน้ำมันยูโร 4 เป็น ยูโร 5 เพื่อลดมลพิษในอากาศ โดยสนพ. จะไปหารือกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อกำหนดคุณลักษณะของน้ำมัน รวมทั้ง...(16 ม.ค. 2562)

นายกฯ ได้สั่่งการให้กทม. กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณียานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ให้เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันดีเซลแบบเดิม ไปเป็นน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ บี20 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กลงได้ และขอเชิญชวนประชาชนหันมาใช้...(16 ม.ค. 2562)

สนพ. เปิดเผยในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างรูปแบบระบบธุรกิจระบบไมโครกริด (ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก) ว่า ได้มีการศึกษาแผนการขับเคลื่อนสมาร์ทกริดระยะสั้น ปี 2559-2564 ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ทั้งนี้ตั้งเป้าให้เกิดการใช้งานระบบไมโครกริด 3-5 โครงการ...(15 ม.ค. 2562)

ในปี 2561 พพ. ได้มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ทั้งสิ้น 7,655,410 ใบ จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 257 ยี่ห้อใน 19 กลุ่มผลิตภัณฑ์...(15 ม.ค. 2562)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)