การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับการทำเกษตรกรรมในโรงเรือน (Greenhouse) จากแนวคิดนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน(The Thirteenth Five-Year Plan 2016-2020on National Economic and Social Development) มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสีเขียว(Green development) อย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ(Geo Informatics) เพื่อการพัฒนาพลังงานขยะ : กรณีศึกษา จ.สระแก้ว

ตามที่กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พศ. 2558-2579) หรือแผน AEDP 2015 ขึ้น โดยเป้าหมายของแผนดังกล่าวคือ ภายในปี พุทธศักราช 2579 ประเทศไทยจะต้องใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในประเทศเป็นพลังงานทดแทนรวมประมาณ 39,300 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ จากประมาณการปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ 131,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือคิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานรวม

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทะลายปาล์มเปล่า

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อย

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น โดยได้ทบทวนการจัดทำแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากขยะ

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

กระทรวงพลังงานเตรียมนำเสนอกรอบการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) ใหม่ เพื่อขอนุมัติหลักการจากที่ประชุมกพช. วันที่ 18 ต.ค. โดยจะอยู่บนพื้นฐานความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังผลิตไฟฟ้าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น...(21 ก.ย. 2560)

องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.ได้จัดงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 19 ก.ย.60 ซึ่งในปีนี้ อบก. ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นการรับรองใช้เครื่องหมาย Carbon offset และ Carbon Neutral...(20 ก.ย.60)

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าแนวคิดการปรับโครงสร้างค่าไฟเพื่อสะท้อนต้นทุนเป็นเรื่องที่ดี เอกชนไม่ขัดข้องแต่ในกรณีที่จะกำหนดราคาค่าไฟตามภูมิภาคและระยะทาง จะทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวถูกเก็บในอัตราที่แพง...(20 ก.ย.60)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวว่า อาจจะมีการยกเลิกสถานีบริการน้ำมันขายปลีกแก๊สโซฮอล์ 91 เร็วกว่าที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง...(20 ก.ย.60)

กรมควบคุมมลพิษ ชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคกจ.ปทุมธานี และ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี...(20 ก.ย.60)

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจี หรือก๊าซหุงต้ม ขายปลีกเดือน ต.ค.มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามตลาดโลก ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 515 ดอลลาร์/ตัน เพิิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย....(20 ก.ย.60)

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามแผนการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ โดย กกพ. นั้นจะเริ่มที่โครงการ SPP Hybrid Firm หรือการผสมผสานประเภทเชื้อเพลิงรวมได้เพียง 300 เมกะวัตต์...(20 ก.ย.60)

รมว.พลังงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ...(19 ก.ย. 2560)

กกพ. อยู่ระหว่างศึกษาการคิดคำนวณค่าไฟฟ้าฐานให้สอดคล้องตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ที่จะประกาศใช้ในปี 2561-2564 ตามมติกพช. ที่กำหนดให้ศึกษาการจัดเก็บค่าไฟฟ้ารายภูมิภาค ตามต้นทุนค่าไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่...(19 ก.ย. 2560)

กฟผ. อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในธุรกิจใหม่ๆ เช่น การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน พร้อมลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลนำร่องโครงการแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้...(18 ก.ย. 2560)

ปตท. เปิดเผยถึงมติกบง.เห็นชอบผลการศึกษาต้นทุนราคาก๊าซเอ็นจีวี ในส่วนของค่าดำเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวี โดยจะทยอยปรับเพิ่มต้นทุนค่าดำเนินการออกเป็น 2 ครั้ง...(18 ก.ย. 2560)

คำสั่งของคสช. ที่ใช้มาตรา 44 ปลดล็อกให้โรงไฟฟ้าขยะ ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองรวม ขณะนี้ได้เริ่มส่งผลกระทบ ประชาชนในพื้นที่หลายแห่งเริ่มออกมาต่อต้าน...(18 ก.ย. 2560)

รมว. พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎหมายลูกของกฎหมายปิโตรเลียม ก่อนนำเสนอครม. พิจารณาได้ภายในปลายเดือนนี้ หรือต้นต.ค. แม้ว่าจะล่าช้าไปกว่าแผนเดิม แต่กระบวนการคัดเลือกทั้งหมดจะเสร็จสิ้นได้...(15 ก.ย. 2560)

ผู้อำนวยการสนพ. กล่าวในงานเสวนาวิชาการเรื่อง "เศรษฐกิจฟื้น...แต่พลังงานฟุบ?" ว่าบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าและน้ำมันต้องปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับและสร้างความสามารถในการแข่งขันจากการที่ประชาชน ผู้ประกอบการสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้...(15 ก.ย. 2560)

กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการยางแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) เป็นเวลา 5 ปี ในการวิจัยและพัฒนาแสวงหาวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล หลังพลังงานจากฟอสซิลเริ่มลดน้อยลง และมีปัญหา...(14 ก.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างร่างหลักการจัดทำแผนส่งเสริมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (มอเตอร์ไซค์อีวี) เพื่อเตรียมนำเสนอต่อกบง. พิจารณาภายในเดือนต.ค. นี้ และคาดว่า จะสามารถดำเนินการได้ภายในปี 2561...(14 ก.ย. 2560)

ปตท.สผ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในโครงการโมซัมบิก คาดว่าจะเลื่อนสรุปโครงการและตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ไปเป็นภายในปี 2562...(13 ก.ย. 2560)

วันที่ 16 ก.ย. 2560 ปตท. จะปรับราคาก๊าซเอ็นจีวี 51 สต./กก. มาอยู่ที่ 13.70 บาท/กก. เพื่อให้สะท้อนต้นทุนราคาก๊าซมากขึ้น โดยเป็นการปรับขึ้นในส่วนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพเนื้อก๊าซฯ 45 สต. และที่เหลือ 6 สต. เป็นการปรับขึ้นราคาเนื้อก๊าซ...(12 ก.ย. 2560)

กฟผ. ให้การสนับสนุนแก่สำนักงานกศน. ในการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า 2 แห่ง คือ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และนิทรรศการเมืองไฟฟ้า ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า...(11 ก.ย. 2560)

นายกฯ ให้ชะลอโครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัม ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างทบทวนโดยเน้นพิจารณาตัวเลขปริมาณน้ำในพื้นที่ใหม่ทั้งหมดว่า ตัวเลขที่แท้จริงเป็นอย่างไรหากมีการทบทวนตัวเลขปริมาณน้ำชัดเจนแล้วว่า ไม่ขาดแคลนแน่นอน ก็ไม่มีความจำเป็น...(11 ก.ย. 2560)

นายกฯ ให้ชะลอโครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัม ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างทบทวนโดยเน้นพิจารณาตัวเลขปริมาณน้ำในพื้นที่ใหม่ทั้งหมดว่า ตัวเลขที่แท้จริงเป็นอย่างไรหากมีการทบทวนตัวเลขปริมาณน้ำชัดเจนแล้วว่า ไม่ขาดแคลนแน่นอน ก็ไม่มีความจำเป็น...(11 ก.ย. 2560)

กบง. ได้พิจารณาผลการศึกษาการทบทวนการคำนวณต้นทุนราคาก๊าซเอ็นจีวีให้สะท้อนต้นทุน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนานครพิงค์ เห็นชอบให้ปตท. นำต้นทุนค่าใช้จ่ายการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเข้าไปอยู่ในโครงสร้างต้นทุนราคาก๊าซเอ็นจีวี...(11 ก.ย. 2560)

บางจากฯ ได้เปิดสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเขียว และธุรกิจด้านชีวภาพ เปิดตัวสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด...(8 ก.ย. 2560)

กฟผ.ได้เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ในวันที่ 23 ก.ย. 2560...(8 ก.ย. 2560)

การประชุมกบง. ในเดือนต.ค. จะมีการพิจารณาแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยหรือโซลาร์รูฟท็อปในส่วนที่เหลือ อัตราการรับซื้อเบื้องต้นจะต้องต่ำกว่าราคาขายส่งที่ปัจจุบันอยู่ที่ 2.60 บาท/หน่วย...(7 ก.ย. 2560)

สนพ. เตรียมประกาศหลักเกณฑ์โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถสามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก) ที่ใช้น้ำมันและก๊าซเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (อีตุ๊กตุ๊ก) โดยกองทุนอนุรักษ์ฯ จะสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 5 ปี...(7 ก.ย. 2560)

ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกอีก 4 เดือนที่เหลือของปีนี้ ยังมีแนวโน้มเป็นราคาขาขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกในประเทศให้ปรับเพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงานจะใช้กองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีสะสมของก๊าซแอลพีจีมาดูแล...(7 ก.ย. 2560)

พพ. ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ โดยถือเป็นกิจกรรมภายใต้การจัดประกวด Thailand Energy Awards 2017 เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิลม์บางแห่งแรกของประเทศไทย...(7 ก.ย. 2560)

พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเครือข่ายไหมไทยดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการ โดยจะมีการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเจาะบ่อบาดาล ให้กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแปลงใหญ่ที่ศูนย์...(6 ก.ย. 2560)

ที่ประชุมครม. ได้มีการหารือถึงประเด็นโครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัมในกัมพูชา โดยวางแนวทางที่จะมีการเจรจากับรัฐบาลกัมพูชาในช่วงที่นายกฯ จะนำครม.ที่เกี่ยวข้องไปประชุมร่วมกับครม.ของกัมพูชา ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนชะลอโครงการ เนื่องจากนายกฯได้มีคำสั่ง...(6 ก.ย. 2560)

การประชุุมกบง. ได้พิจารณาราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนก.ย. สะท้อนกลไกตลาดโลก ซึ่งพบว่า ต้นทุนจะต้องปรับขึ้น 1.43 บาท/กก. แต่เพื่อลดผลกระทบเห็นควรให้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันฯ ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชย ส่งผลให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 10 บาท/ถัง...(6 ก.ย. 2560)

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัย โดยเห็นว่า ภาครัฐควรส่งเสริมเพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้เอง หากมีไฟฟ้าเหลือก็ย้อนเข้าสู่ระบบจำหน่าย...(5 ก.ย. 2560)

บริษัทพลังงานมหานครได้ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับกฟน. เพื่อผลักดันโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เตรียมพร้อมและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยกฟน. จะทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานราชการที่สนใจและมีความพร้อมในการติดตั้ง...(4 ก.ย. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานจากตะวันออกกลาง เข้ามาติดต่อสอบถามถึงแนวทางการจัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันแห่งใหม่ในไทย เน้นการส่งออกเป็นหลัก เนื่องจากทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะป้อนตลาดในภูมิภาคนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึง...(4 ก.ย. 2560)

พพ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้ดำเนินโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลประหยัดด้านพลังงานในพื้นที่ของหน่วยงานภายใต้ทำเนียบรัฐบาล สามารถลด...(4 ก.ย. 2560)

กกพ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ (ปี 2561-65) โดยคาดว่า จะประกาศใช้ภายในปี 2561 ซึ่งโครงสร้างใหม่จะมีความรัดกุมแผนการลงทุนของ 3 การไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงจะมีการปรับปรุงค่าบริการรายเดือน...(1 ก.ย. 2560)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พร้อมด้วย สผ. รองผู้ว่าฯกฟผ. ร่วมแถลงข่าวการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการติดตามตรวจสอบที่ครบถ้วน...(31 ส.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานได้เปิดเสรีราคาจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยจะไม่ได้เข้าไปควบคุมค่าไฟปลายทาง แต่ควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าที่ขายให้กับเจ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่กำหนดอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก...(31 ส.ค. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจข้อมูลต่างๆ สำหรับกรณีช่วยเหลือหาบเร่แผงลอยใช้แอลพีจีราคาถูก โดยจะสรุปได้ในสิ้นปี ล่าสุดได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีหลายแนวทางหรืออาจทำโครงการใหม่...(30 ส.ค. 2560)

นักวิชาการด้านพลังงานทดแทนเปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า 14% ขณะที่การใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าของโลกคิดเป็น 24.5% ซึ่งต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสูงกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ แต่แนวโน้ม...(30 ส.ค. 2560)

กกพ. เตรียมเรียกทุกฝ่ายร่วมหารือรับมือทิศทางการผลิตไฟฟ้าพึ่งพาตนเองที่มากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตและจำหน่ายที่ลดลง ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าต่อไปกระทบต่อประชาชนเพิ่มขึ้น...(30 ส.ค. 2560)

บริษัทยูเอซีโกลบอลเปิดเผยความคืบหน้าการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะแบบ RDF ในลาว โดยเดือนก.ย. นี้ จะลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัทพันธมิตรท้องถิ่นที่ได้รับสัมปทานขยะนานกว่า 20 ปี ขนาดกำลังผลิต 6 เมกะวัตต์...(29 ส.ค. 2560)

บริษัทบ้านปู ได้จัดตั้งบริษัทบ้านปูอินฟิเนอร์จี เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการด้านการวางระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนครบวงจร สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเทรนด์เดียวกับจีนและออสเตรเลีย ที่หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์...(29 ส.ค. 2560)

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง ขนาดกำลังผลิต 3,660 เมกะวัตต์ เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีแล้ว โดยสนพ. ยืนยันยังไม่มีการดำเนินการใดๆ และอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดในการใช้ประโยชน์...(28 ส.ค. 2560)

ส.อ.ท. เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าสตึงมนัม เพื่อเตรียมไฟและน้ำรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีว่า เอกชนมีความกังวลในแง่ของต้นทุนและความมั่นคง โดยเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้า...(28 ส.ค. 2560)

พพ. ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุรีโซลาร์ ของบริษัทพัฒนาพลังงาน จำกัด เป็นกิจกรรมภายใต้การประกวด "Thailand Energy Awards 2017" เพื่อให้เห็นตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินการด้านส่งเสริมพลังงานทดแทน...(28 ส.ค. 2560)

ภายในเดือนก.ย.-ต.ค. นี้ กระทรวงพลังงานจะสามารถประกาศทีโออาร์การเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกชที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทาน โดยมั่นใจจะได้ผู้ชนะประมูลช่วงต้นปี 2561...(25 ส.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) คาดว่า จะชัดเจนภายในสิ้นปี 2560 โดยจะศึกษาความเหมาะสมในการขยายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งหมดจาก 30% เป็น 40% ได้หรือไม่ คงต้องคำนึงถึงปัจจัย 3 ด้านพิจารณาประกอบกัน...(25 ส.ค. 2560)

กฟน. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในถนนพหลโยธิน ระยะ 8 กม. ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการมหานครไร้สายที่กฟน. ได้ร่วมกับหน่วยงานควบคุมดูแลสายสื่อสารและกทม. ดำเนินการ ภายในสิ้นเดือนก.ย. จะปลอดสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทุกชนิด...(24 ส.ค. 2560)

วันที่ 23 ส.ค. ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา รวมตัวกันแสดงเชิงสัญญลักษณ์ค้านรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่บริเวณหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ...(24 ส.ค. 2560)

บริษัททิพวัฒน์ฯ ดำเนินธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสังคมในโครงการไทยไบโอแมส นำเศษวัชชพืชเหลือใช้จากการปลูกพืชไร่ที่มีอยู่จำนวนมาก แทนที่จะเผาทำลายทิ้งก็นำมาอัดเป็นแท่งใช้เป็นพลังงานป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล...(23 ส.ค. 2560)

บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ ได้เข้าหารือกับปตท. เพื่อต้องการใช้ศักยภาพของคลังเขาบ่อยา จ.ชลบุรี สำหรับการนำเข้าก๊าซแอลพีจีในอนาคต โดยอัตราค่าใช้จ่ายของการใช้คลังเขาบ่อยาแต่ละราย มีอัตราที่แตกต่างกัน ซึ่งจะใช้วิธีเจรจาเป็นรายๆ ไป...(23 ส.ค. 2560)

วงการค้าน้ำมันได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่ว่า การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 21 จะไม่มีการนำเอาระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้แน่นอน เนื่องจากไม่มีแปลงสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใดเข้าเกณฑ์สัญญา...(23 ส.ค. 2560)

รมว.พลังงานจะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัมในการประชุมครม.สัญจร โดยกระทรวงพลังงานจะมีการรายงานภาพรวมทั้งหมด ส่วนค่าไฟฟ้าที่อยู่ระดับสูงสุดนั้นได้รวมค่าน้ำแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติยังมีขั้นตอน...(22 ส.ค. 2560)

ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียมออกตามความในพ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวม 4 ฉบับ มีสาระสำคัญคือ เพื่อกำหนดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของรัฐบาลมีทางเลือกให้สามารถนำระบบสัญญาแบ่งปันผล...(21 ส.ค. 2560)

โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย กำลังผลิต 1,470 เมกะวัตต์ ที่สร้างทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่จะหมดอายุ มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนจากบริษัทซีคอท จก. ร่วมให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดเวทีรับฟัง...(21 ส.ค. 2560

พพ. จะสรุปเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัยแบบเสรีจากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กระทรวงพลังงานพิจารณาในระดับนโยบายภายในเดือนก.ย. 2560...(21 ส.ค. 2560)

ปตท. เปิดเผยแผนลงทุน 5 ปี เน้นลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือ โครงการคลังแอลเอ็นจี โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการปรับปรุงโรงกลั่นและปิโตรเคมี และโครงการธุรกิจใหม่ มั่นใจว่า จะสามารถจัดหาหรือนำเข้าแอลเอ็นจีมาแข่งขัน...(18 ส.ค. 2560)

ปตท.สผ. พร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลสัมปทานที่จะหมดอายุคือ แหล่งบงกชและเอราวัณ จากการที่ครม. มติอนุมัติในหลักการของร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้ง 3 ฉบับ และเห็นชอบในร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม จะเป็นกลไกสำคัญ...(18 ส.ค. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเร่งเสนอร่างประมูลแข่งขันแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุปี 2565-66 แหล่งเอราวัณและบงกชต่อคณะกรรมการปิโตรเลียม และคาดว่า เมื่อได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพลังงานก็คงจะเข้าสู่ที่ประชุมครม. เดือนก.ย. และเปิดให้เอกชนเสนอแข่งขัน...(17 ส.ค. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำลังจับตาราคาน้ำมันที่อาจส่งผลต่อการเก็บอัตราค่าภาคหลวงปิโตรเลียมในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า คาดว่า การจัดเก็บค่าภาคหลวงจะทรงตัวในระดับต่ำ...(16 ส.ค. 2560)

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการออกตามกฎหมายปิโตรเลียมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม รวม 4 ฉบับ ซึ่งคาดว่า น่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนต.ค. นี้เป็นต้นไป เพื่อรองรับการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบที่ 21...(16 ส.ค. 2560)

กกพ. คาดการณ์ว่า ในช่วง 20 ปีต่อจากนี้ ยังไม่มีความจำเป็นในการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ เนื่องจาก...(16 ส.ค. 2560)

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. เห็นด้วยกับแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) อย่างแพร่หลาย ที่กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ชาร์จไฟ) โดยใช้อัตราตามช่วงเวลาของวัน...(15 ส.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานได้ปรับบทบาทการทำงานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน เช่น กฟผ. ให้เข้ามาบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยตั้งส่วนงานขึ้นมาดูแลงานด้านพลังงานทดแทนและด้านก๊าซโดยเฉพาะ...(15 ส.ค. 2560)

การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ กระทรวงพลังงานจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมา เพื่ออนุญาตให้ปตท. เข้าไปศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในรูปแบบคลังลอยน้ำที่...(11 ส.ค. 2560)

การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนตามแผน AEDP 2015 มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่บ่อขยะทั้งประเทศว่า มีจุดใดที่สามารถตั้งโรงไฟฟ้าขยะได้บ้าง...(10 ส.ค. 2560)

พพ. มีนโยบายให้เกิดการส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานไปยังภูมิภาคต่างๆ ภายใต้นโยบาย "พลังงาน 4.0" โดยได้นำร่องร่วมกับจ.ราชบุรี จัดงาน "มหกรรมราชบุรี 4.0"...(10 ส.ค. 2560)

กฟภ. ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของอนุญาโตตุลาการที่ให้บริษัทดีแอนด์เจฯเป็นฝ่ายชนะคดี และกฟผ. จะต้องจ่ายค่าเสียหายจากการที่ไม่พิจารณาให้บริษัทดีแอนด์เจฯ ปรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแบบโซลาร์เทอร์มอลมาเป็นแบบแผงโซลาร์เซลล์...(9 ส.ค. 2560)

กพช. เห็นชอบร่างเอ็มโอยูโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัมและให้เสนอต่อครม. เพื่อรับทราบ โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย...(9 ส.ค. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินของไทย (Thailand Coal Awards) ครั้งที่ 3 โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล ซึ่งจะมีการคัดเลือกเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับอาเซียนที่...(9 ส.ค. 2560)

กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเพียงผู้ประกอบการ 2 ราย คือ กฟผ. และกลุ่มกัลฟ์ที่ได้ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติกับกกพ. แล้ว คาดว่า การเปิดจองสิทธิ์ใช้คลังแอลเอ็นจีเทอร์มินอลของปตท. จะมีเพียงกฟผ. ที่ได้รับ...(9 ส.ค. 2560)

กกพ. ประกาศเปิดประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่วันที่ 7-21 ส.ค. จำนวน 300 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ FiT อัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.66 บาท/หน่วย...(8 ส.ค. 2560)

กกพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำรอง (Backup Rate) เพื่อใช้เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4-18 ส.ค. นี้ โดยจะเพิ่มเติมอัตราค่าไฟฟ้าสำรองของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) อีก 1 กรณี...(8 ส.ค. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีแนวคิดที่จะอาจเปิดให้เอกชนรายอื่นๆ ที่มีความพร้อมเป็นผู้พัฒนาใน 2 โครงการคลังก๊าซลอยน้ำที่ได้ให้ปตท. ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้...(7 ส.ค. 2560)

กกพ. เตรียมที่จะรับเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลัง 2560 ถึงต้นปี 2561 โดยเริ่มจากเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีก 600 เมกะวัตต์ จาก 4 โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่สำคัญ...(7 ส.ค. 2560)

สนพ. อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยจะเพิ่มเติมการศึกษาข้อมูลสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง...(7 ส.ค. 2560)

ค่ายรถยนต์โดยเฉพาะในยุโรปกำลังเผชิญกับแรงกดดันให้ยกระดับเทคโนโลยีดีเซลให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งเลิกผลิตรถยนต์ดีเซล และหันไปผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า...(4 ส.ค. 2560)

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เข้าหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด ที่มีระยะเวลาจำกัดถึงสิ้นปี 2560 ทำให้หลายบริษัทเตรียมตัวไม่ทัน...(4 ส.ค. 2560)

โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm ของภาครัฐ จำนวน 300 เมกะวัตต์ มีผู้ประกอบการเอกชนสนใจจะเข้าร่วมเสนอขายไฟฟ้าจำนวนมาก...(4 ส.ค. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมเสนอครม.พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั่วประเทศภายใต้ 3 ระบบ รวมถึงพิจารณาร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพื่อรองรับการเปิดประมูล...(3 ส.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเจรจาขอซื้อไฟฟ้าจากประเทศกัมพูชาใน 2 แหล่ง ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัม ในอัตราค่าไฟฟ้า 10 บาท/หน่วย ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเกินไปและโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง...(3 ส.ค. 2560)

กบง. ได้พิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีอ้างอิงสำหรับเดือนส.ค. โดยมีมติให้คงราคาอ้างอิงไว้ที่ 20.49 บาท/กก. แม้ราคาตลาดโลกจะปรับเพิ่มขึ้น 85 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากเดือนก่อน โดยให้ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ...(3 ส.ค. 2560)

ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกล่าสุดเดือนส.ค. ยังยืนราคาอยู่ที่ 320-330 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ทำให้ราคาขายปลีกในประเทศยังไม่มีการปรับขึ้นหลังจากที่ภาครัฐประกาศเปิดเสรีธุรกิจก๊าซเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ...(2 ส.ค. 2560)

ครม. มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ตามที่กฟภ. เสนอ โดยครอบคลุมการลงทุนทั้งในด้านสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า...(2 ส.ค. 2560)

พพ. ได้จัดโครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงานผ่านกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าให้เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ประหยัดพลังงาน วงเงิน 300 ล้านบาท...(2 ส.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานจัดโครงการ "สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง" ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ด้วยรูปแบบการใช้แผงโซลาร์เซลล์เข้าช่วยผลิตไฟฟ้า ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ล่าสุดเปิดนำร่องพื้นที่โคราชใช้กับระบบประปาหมู่บ้านมอดินแดง...(1 ส.ค. 2560)

กพช. เห็นชอบในหลักการและแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ โดยให้กฟผ. เป็นผู้จัดหาก๊าซแอลเอ็นจีรายใหม่ เพื่อนำร่องทดสอบระบบต่างๆ ในระยะที่ 1...(1 ส.ค. 2560)

กพช. รับทราบแนวทางที่กระทรวงพลังงานเสนอให้โยกมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี และโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนไปอยู่ภายใต้แนวทางการให้สวัสดิการแห่งรัฐ...(1 ส.ค. 2560)

ภายหลังจากการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี ทำให้ผู้ค้าบางรายนำเข้าเอง ส่งผลให้ปตท. ต้องปรับแผนธุรกิจก๊าซแอลพีจี จากเดิมที่นำเข้าเพื่อรองรับการใช้ในประเทศ มาเป็นการนำเข้าเพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านแทน...(31 ก.ค. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมหารือกับผู้ค้าก๊าซแอลพีจีมาตรา 7 เพื่อขอความร่วมมือให้ร่วมกันทำศูนย์ซ่อมบำรุงถังกลาง เพื่อรองรับการเปิดเสรีแอลพีจีอย่างเต็มรูปแบบ ที่จะหนุนให้เกิดผู้ค้าภาคครัวเรือนรายใหม่ๆ เข้ามา...(31 ก.ค. 2560)

1 ส.ค. 2560 นี้ ถือเป็นครั้งแรกของไทยที่กระทรวงพลังงานประกาศลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจีอย่างเต็มรูปแบบ นับตั้งแต่สำรวจพบก๊าซและผลิตแอลพีจีเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว โดยให้ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกเป็นสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่สุด...(31 ก.ค. 2560)

รัฐบาลอังกฤษประกาศนโยบายไม่ให้มีรถยนต์ใหม่ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลภายในปี 2583 ขณะเดียวกันจะจัดสรรงบประมาณให้ทางการท้องถิ่นจำกัดรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลไม่ให้เข้าไปในถนนที่มีปัญหามลพิษ...(27 ก.ค. 25602)

การประชุมกพช. วันที่ 31 ก.ค. มีวาระสำคัญจะพิจารณาแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจีเต็มรูปแบบ หลังจากที่มีการเปิดเสรีการนำเข้าแล้ว ขั้นตอนจากนี้จะเปิดให้ผู้ค้าแอลพีจีรายอื่นเข้ามาใช้บริการเช่าระบบคลังแอลพีจีของปตท. ที่เขาบ่อยา...(26 ก.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานเน้นเดินหน้าแผนอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนสร้างอาคารหรือปรับปรุงอาคารให้เน้นเรื่องประหยัดพลังงาน ผู้ก่อสร้างจะต้องยื่นแบบให้พพ. ตรวจสอบแผนอนุรักษ์พลังงานตามแผนบังคับก่อนเสนออนุมัติแบบก่อสร้าง...(26 ก.ค. 2560)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)