รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย ปี 2559

ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย ปี 2559 (เบื้องต้น) สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ประกอบด้วยสถิติข้อมูล การผลิต การนำเข้า การส่งออก การแปรรูป และการใช้พลังงาน ตามรอบระยะเวลาปีปฏิทิน 2559

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2559

พพ.ได้จัดทำรายงานข้อมูลเการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ดัชนีการใช้พลังงาน

การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับการทำเกษตรกรรมในโรงเรือน (Greenhouse) จากแนวคิดนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน(The Thirteenth Five-Year Plan 2016-2020on National Economic and Social Development) มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสีเขียว(Green development) อย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ(Geo Informatics) เพื่อการพัฒนาพลังงานขยะ : กรณีศึกษา จ.สระแก้ว

ตามที่กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พศ. 2558-2579) หรือแผน AEDP 2015 ขึ้น โดยเป้าหมายของแผนดังกล่าวคือ ภายในปี พุทธศักราช 2579 ประเทศไทยจะต้องใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในประเทศเป็นพลังงานทดแทนรวมประมาณ 39,300 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ จากประมาณการปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ 131,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือคิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานรวม

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

รมว.พาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปเจรจาการค้าและการลงทุนกับรัฐฉาน เพื่อไปติดตามความคืบหน้าการจัดทำความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในรัฐฉาน โดยต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุนและ...(20 พ.ย. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณีประชาชนร้องเรียนไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานเป็นจำนวนมากว่า ไม่สามารถรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้สิทธิลดค่าก๊าซแอลพีจีได้ โดยจะหารือกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากปัญหาใหญ่เกิดจากเครื่องอีดีซี...(20 พ.ย. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานชี้แจงว่า อุตสาหกรรมเอทานอลเป็นตลาดเสรี การตัดสินใจว่าจะลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเอง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผน AEDP ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2560 จะมีความต้องการใช้อยู่ที่ไม่เกิน 4 ล้านลิตร...(20 พ.ย. 2560)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำมาตรฐานเรื่อง หลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานพร้อมพัฒนาระบบการจัดการที่ยั่งยืน เพื่อรองรับ...(17 พ.ย. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเปิดประมูลปิโตรเลียมรอบที่ 23 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2561 โดยเปิดให้สำรวจปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล มาจากพื้นที่บางส่วนใน 29 แปลงที่เคยมีการลงพื้นที่สำรวจก่อนหน้านี้ โดยจะ...(17 พ.ย. 2560)

บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ ยังคงเดินหน้าสานต่อตามแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่วางไว้ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการบริหารโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยผ่านองค์การทหารผ่านศึกและสหกรณ์การเกษตร...(16 พ.ย. 2560)

บริษัทบีซีพีจี เตรียมแผนธุรกิจในปี 2561 เดินหน้ารุกธุรกิจพลังงานทดแทนในทุกรูปแบบ ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าทั่วโลก นอกจากนี้ยังสนใจเข้าลงทุนธุรกิจการให้บริการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน โดยตั้งเป้าหมายจะพัฒนาโครงการขายไฟฟ้าให้ภาคเอกชนโดยตรง...(16 พ.ย. 2560

USAID และ GIZ ได้มอบคู่มือแนวทางการพัฒนาและการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แก่ผู้แทนพพ. กฟน. กฟภ. สมาคมอุตสาหกรรมแสงอาทิตย์ไทย และหน่วยงานต่างๆ จากภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปในไทย...(15 พ.ย. 2560)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ปล่อยสินเชื่อ 2,205 ล้านเยน เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 8 โครงการ ให้บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในญี่ปุ่นรายแรกของไทย...(15 พ.ย. 2560)

กกพ. เปิดเผยว่า โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาแบบเสรี ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการ หากผู้เข้าร่วมโครงการยื่นผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 1 เมกะวัตต์ขึ้นไป จะต้องยื่นขอใบอนุญาต รง.4 และจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน...(14 พ.ย. 2560)

พพ. อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงานในร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)...(14 พ.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยประมาณการณ์ว่า จะมีรถอีวีขับเคลื่อน 1.2 ล้านคันภายในปี 2579 รวมถึงวางแผนผลิตไฟฟ้าให้สอดรับกับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง...(13 พ.ย. 2560)

กกพ. กำลังศึกษาและติดตามกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) ที่แนวโน้มจะมีมากขึ้นต่อเนื่องในปี 2561 โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปว่า จะมีผลกระทบต่อระบบความมั่นคงไฟฟ้ามากน้อยเพียงใดในอนาคต ซึ่งก่อนหน้านี้สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนได้...(13 พ.ย. 2560)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เปิดเผยว่า ขณะนี้ กำลังผลิตเอทานอลภายในประเทศอยู่ในสภาวะล้นตลาดอย่างหนัก ล่าสุดโรงงานเอทานอลรวม 26 โรงได้มีหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน เพื่อขอให้มีการทบทวนใน 2 ประเด็น...(13 พ.ย. 2560)

กกพ. มีมติตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือนม.ค. - เม.ย. 2561 ไว้ที่ -15.90 สต./หน่วย เท่ากับงวดเดือนก.ย. - ธ.ค. 2560 ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.5966 บาท/หน่วย แม้ว่าค่าเชื้อเพลิงทุกประเภทมีแนวโน้มสูงขึ้น...(10 พ.ย. 2560)

สนพ. เตรียมเปิดรับสมัครผู้สนใจจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้ารอบที่ 5 ในช่วงเดือนธ.ค. นี้ หรืออย่างช้าที่สุดต้นปี 2561 เพื่อให้มีสถานีครบ 150 หัวจ่าย จากที่ผ่านมาได้เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่เดือนต.ค. 59 - ก.ย. 60 รวม 4 รอบ มีผู้ผ่านการคัดเลือก...(9 พ.ย. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้หารือกับปตท. เพื่อเตรียมทำสัญญาร่วม โดยขอให้ปตท. เป็นผู้นำร่องซื้อก๊าซที่ขุดเจาะได้จากแหล่งบงกชและเอราวัณ หากการประมูลสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมเพื่อต่ออายุทั้ง 2 แหล่งดำเนินการเรียบร้อย...(8 พ.ย. 2560)

กฟผ.จะพยายามผลักดันแผนพลังงานหมุนเวียน 2,000 เมกะวัตต์ จากเดิม 500 เมกะวัตต์ ให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ เพื่อเสริมรายได้จากการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงหลังจากประชาชนหันมาผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง...(8 พ.ย. 2560)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้งบประมาณกองทุนอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบเงินให้เปล่าขณะนี้มีความล่าช้าแนวทางที่มีการเสนอคือ ให้ภาคเอกชนอย่างบริษัทจัดการพลังงานเข้ามา...(8 พ.ย. 2560)

กบง. มีมติให้ตรึงราคาซื้อตั้งต้นก๊าซแอลพีจีประจำเดือนพ.ย. ไว้ที่ 21.15 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากต้นทุนแอลพีจีไม่เปลี่ยนแปลง และยังเห็นชอบแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาแอลพีจีให้คล้ายราคาน้ำมัน...(7 พ.ย. 2560)

กกพ. เปิดเผยถึงแนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือนม.ค. - เม.ย. 2561 น่าจะตรึงราคาในระดับปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์การเคลื่อนไหวค่าเงินบาทดีขึ้น...(7 พ.ย. 2560)

คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงานได้วางกรอบในการปฏิรูป 7 ประเด็น หลังจากนี้จะได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติปลายเดือนธ.ค. โดยประเด็นที่เสนอให้เปลี่ยนแปลง เช่น การปรับปรุงแผนพีดีพี รวมถึงโครงสร้าง...(7 พ.ย. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า ความต้องการใช้น้ำมันของประเทศในปีนี้ทั้งเบนซินและดีเซลจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตกว่า 3%...(6 พ.ย. 2560)

รมว. กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ของลาว ได้เสนอให้ไทยพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของลาวเพิ่มเติมอีก ประกอบด้วยโครงการผลิตไฟฟ้าจากจีนผ่านสายส่งจากจีนเข้ามายังลาวและส่งต่อมาไทย...(6 พ.ย. 2560)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ green house จำนวน 2 โรงให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน...(6 พ.ย. 2560)

การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สนพ. และ สกพ. ล่าสุด ได้ข้อสรุปสำคัญของโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี จะเน้นให้ผู้ติดตั้งใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เอง เมื่อมีส่วนที่เหลือจึงจะจำหน่ายเข้าระบบ ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าที่กฟน. กฟภ. จะรับซื้อจาก...(6 พ.ย. 2560)

กลุ่มอนุรักษ์ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯร้อยเอ็ด คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เพราะกังวลเรื่องมลพิษ และผลกระทบที่ชุมชนจะได้รับ...(3 พ.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานจัดประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชียครั้งที่ 7 ที่ให้ความสำคัญใน 3 เรื่องคือ ทิศทางตลาดน้ำมัน ทิศทางตลาดก๊าซธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านพลังงาน ซึ่งขณะนี้ตลาดน้ำมันผันผวน และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง...(3 พ.ย. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า ภายหลังการเปิดเสรีนำเข้าธุรกิจก๊าซแอลพีจีอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนส.ค. ขณะนี้ยังมีเพียงบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ หรือ SGP เป็นเอกชนเพียงรายเดียวที่เป็นผู้นำเข้าก๊าซ...(2 พ.ย. 2560)

กลุ่มบริษัทปตท. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาประจำปี หัวข้อ "Thailand Energy Moving with Digital" พลังงานไทย...ก้าวไกลด้วยดิจิทัล ปลุกแนวคิดให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา...(2 พ.ย. 2560)

สนพ. มีแนวคิดที่จะหารือร่วมกับกรมสรรพสามิต เพื่อขอยกเว้นภาษีสำหรับธุรกิจแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ซึ่งหากต้นทุนแบตเตอรี่ถูกลงได้เร็ว จะทำให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่มีต้นทุนถูกและเสถียร ได้รับการส่งเสริมมากขึ้นในอนาคต...(2 พ.ย. 2560)

กฟผ. ได้จัดทำร่างประกาศเพิ่มเติมเพื่ออนุโลมให้มีการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ใต้พื้นที่สายส่งของกฟผ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการกฟผ. พิจารณา โดยพื้นที่สายส่งอาจเป็นพื้นที่ของชาวบ้านทั่วไป...(2 พ.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานนำร่องสนับสนุนเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ในพื้นที่ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ประสบความสำเร็จสามารถลดต้นทุนการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือนได้ 100% ทำให้สนพ. พร้อมผลักดันให้จ.พิษณุโลกเป็นต้นแบบใช้ก๊าซชีวภาพ...(1 พ.ย. 2560)

พพ. เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการ "สนับสนุนหลอดประหยัดพลังงานแอลอีดี (LED) ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ" มีจำนวนหลอดไฟฟ้าที่ได้รับการเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีทั้งสิ้น 406,475 หลอด ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานคิดเป็นเงินได้...(1 พ.ย. 2560)

ชาวบ้านตำบลบ้านตุ่น อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา พัฒนาและต่อยอดคิดค้นเตาแก๊สชีวมวลที่ได้จากพลังงานแกลบ หลังจากศึกษาดูงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา กระทรวงพลังงาน จนสมบูรณ์แบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเผยแพร่วิธีการผลิตเตา...(31 ต.ค. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานได้หารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมัน(ก๊าซ) มาตรา 7 ที่ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซแอลพีจีกว่า 20 ราย โดยมอบหมายให้ร่วมกันกำหนดวิธีการบริหารจัดการถังก๊าซแอลพีจีและโรงบรรจุก๊าซให้เป็นระเบียบมากขึ้น และสามารถปลดล็อกให้บรรจุได้เสรี...(30 ต.ค. 2560)

พพ. เดินหน้าโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) มุ่งลดการใช้พลังงานและน้ำมันในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเปิดให้ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้สนใจเข้าลงทุน...(30 ต.ค. 2560)

สบู่ดำนับเป็นพลังงานทดแทนอีกโครงการที่ดำเนินตามรอยพระบาทภายใต้วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยริเริ่มเมื่อพ.ศ. 2528...(27 ต.ค. 2560)

ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระอัจฉริยภาพในด้านการอนุรักษ์พลังงาน จะเห็นได้จากพระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียง ซึ่งประจักษ์ในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยกระทรวงพลังงานได้วางแผนรณรงค์การใช้พลังงานอย่างพอเพียงคู่ขนานไปด้วยกันกับแผนการดำเนิน..(27 ต.ค. 2560)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)