ผลการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ(Geo Informatics) เพื่อการพัฒนาพลังงานขยะ : กรณีศึกษา จ.สระแก้ว

ตามที่กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พศ. 2558-2579) หรือแผน AEDP 2015 ขึ้น โดยเป้าหมายของแผนดังกล่าวคือ ภายในปี พุทธศักราช 2579 ประเทศไทยจะต้องใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในประเทศเป็นพลังงานทดแทนรวมประมาณ 39,300 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ จากประมาณการปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ 131,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือคิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานรวม

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทะลายปาล์มเปล่า

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อย

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น โดยได้ทบทวนการจัดทำแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากขยะ

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว

ฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยประจำปีเพาะปลูก พ.ศ. 2556

ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชที่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโต จากนั้นแปรเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งหรือแปรสภาพเป็นของเหลวที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สำคัญชนิดหนึ่ง
ชีวมวลที่นำมาใช้เป็นพลังงาน มีแหล่งที่มาได้ 2 แหล่งคือ เศษวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวหรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้และจากการปลูกพืชเพื่อนำมาใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานโดยเฉพาะ

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

ตัวแทนโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตรจากทั่วประเทศ ร่วมแถลงข่าว "ถามหาความยุติธรรม เรียกคืนโควตาโซลาร์ฟาร์มภาคราชการที่เหลือกลับสู่ภาคเกษตรกร" ภายหลังจากยื่นหนังสือข้อเรียกร้องถึงนายกฯ กระทรวงพลังงาน และสกพ. ...(21 เม.ย. 2560)

พพ. คาดว่า ช่่วงปลายปี 2560 จะสามารถเปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรีในระยะที่ 2 ได้เพิ่มเติม และมีโอกาสที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้...(21 เม.ย. 2560)

กกพ. มีมติปรับค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บในงวดเดือนพ.ค.-ส.ค. 2560 เพิ่มขึ้น 12.52 สต./หน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่ 3.5079 บาท/หน่วย หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.7% ของค่าไฟฟ้า เป็นการปรับครั้งแรกในรอบ 2 ปี 7 เดือน...(20 เม.ย. 2560)

พพ. เปิดเผยถึงกรณีผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาสังคมชาวบ้านบนเกาะลิบงได้เรียกร้องให้พพ. เข้ามาปรับปรุงแก้ไขอาคารโซลาร์เซลล์นั้น ยืนยันว่าได้ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้อบต. เกาะลิบงในปี 2553 เบื้องต้นพพ. พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือ...(20 เม.ย. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ผู้สนใจยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ รวมถึงร่างหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดพื้นที่ควรใช้รูปแบบใดให้กับรมว.พลังงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ...(19 เม.ย. 2560

วันที่ 28 เม.ย. นี้ คสช. จะสรุปผลการจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งที่สุดคสช.สรุปว่าไม่เดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กฟผ. ก็พร้อมทำตาม...(19 เม.ย. 2560)

กกพ. ประชุมวันที่ 19 เม.ย. พิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ที่จะเรียกเก็บรอบ พ.ค.-ส.ค.60 มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 10 สต./หน่วย แม้ตามต้นทุนที่แท้จริงต้องปรับขึ้น 20 สต. ...(19 เม.ย. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมออกประกาศกำหนดให้ผู้ค้าก๊าซแอลพีจี ปรับเพิ่มสำรองแอลพีจีตามกฎหมายจากปัจจุบัน 1% หรือ 3 วันครึ่งเป็น 2.5% หรือ 10 วัน โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2564 เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีธุรกิจการนำเข้า...(18 เม.ย. 2560)

พพ. ได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมบังคับ 9 ประเภทอาคารที่จะสร้างใหม่หรือต่อเติม ต้องออกแบบอาคารตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2552 (บีอีซี)...(18 เม.ย. 2560)

ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ได้ยื่นฟ้องกพช. ต่อศาลปกครองกลางระบุว่า ประกาศของกพช.ที่เปลี่ยนรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าพลังงานทดแทนจาก Adder มาเป็น FiT ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม...(12 เม.ย. 2560)

กฟผ. เตรียมความพร้อมรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ จะอยู่ที่ 32,059 เมกะวัตต์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสั่งซื้อก๊าซแอลเอ็นจีเพิ่ม...(12 เม.ย. 2560)

กกพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระหว่างวันที่ 7-21 เม.ย. นี้ กำหนดเปิดรับซื้อไฟฟ้า 219 เมกะวัตต์...(12 เม.ย. 2560)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)