แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) และ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Ground-mounted)

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยปี 2563 Thailand Energy Efficiency Situation 2020

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ดัชนีการใช้พลังงาน รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปสถานการณ์การอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทยปี 2563 Energy Balance of Thailand 2020

รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย ปี 2563 สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ประกอบด้วยสถิติข้อมูล การผลิต การนำเข้า การส่งออก การแปรรูป และการใช้พลังงาน ตามรอบระยะเวลาปีปฏิทินปี 2563

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

มนัส ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้เข้ายื่นหนังสือขอคัดค้านการปรับลดส่วนการใช้ไบโอดีเซล ซึ่งหากหลังจาก 4 เดือนจากนี้ หากภาครัฐยังคงมาตรการลดสัดส่วนการผสมต่อไป ...3 ธ.ค. 64

ราคาน้ำมัน (3 ธ.ค.) ตามข้อมูลจาก บมจ.บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 29.95 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 29.68 บาท ดีเซลพื้นฐาน B10 ราคา 27.84 บาท ดีเซล B7 ราคา 27.84 บาท...3 ธ.ค. 64

นายวิรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 12 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ภายใต้หัวข้อ “สินค้าแพง ต้นทุนพุ่ง กระทบเศรษฐกิจไทยแค่ไหน?” โดยสำรวจจากผู้บริหาร 160 ท่าน พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. มองว่า...2 ธ.ค. 64

ราคาน้ำมัน (2 ธ.ค.) ตามข้อมูลจาก บมจ.บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 29.95 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 29.68 บาท ดีเซล B10 ราคา 27.84 บาท ดีเซล B7 ราคา 27.84 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม...2 ธ.ค. 64

นายวิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา สกนช.ได้ทำหนังสือไปยังสถาบันการเงิน 10 แห่งเพื่อให้เสนอแผนเงินกู้ในการเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันภายใต้กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท ...1 ธ.ค. 64

ราคาน้ำมัน (1 ธ.ค.) ตามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 30.45 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 30.18 บาท ดีเซล B10 ราคา 28.24 บาท ดีเซล B7 ราคา 28.24 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม...1 ธ.ค. 64

นายสมภพ โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ล่าสุดแม้แนวโน้มราคาเริ่มปรับตัวลดลง แต่ยังคงมีความผันผวนและทรงตัวในระดับสูง ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 มีมติ กบง. ให้ปรับลด...30 พ.ย. 64

นางสาวนันธิกา อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 10 เดือนของปี 2564 (ม.ค.- ต.ค.) ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ลดลง 42.9% ...30 พ.ย. 64


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)