รอยเลื่อน แผ่นดินไหว และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวคือ การเคลื่อนที่ของรอยเลื่อน (Fault) ซึ่งส่วนใหญ่พบอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย และอันตรายจากเหตุแผ่นดินไหวที่อาจมีต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งพื้นที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำส่วนใหญ่ของ พพ. ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำโดยวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine Cycle - ORC)

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถนำความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าและนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ในกิจการของตนเองเป็นการช่วยลดภาระที่ต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลงได้ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้านี้คือการผลิตไฟฟ้าโดยระบบวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine Cycle - ORC)

การปรับปรุงความมั่นคง, ความน่าเชื่อถือและการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากในพื้นที่ชนบทของภาคเหนือของประเทศไทย โดย ระบบพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน (Hybrid Renewable Energy Systems) แบบเดี่ยว (Stand-Alone) ตอนที่ 1

บทความภาษาไทยจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง Improvint the Reliability of A Micro-Hydropower Project in Rural Areas of North Thailand By Stand-Alone Hybrid Renewable Energy Systems ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลจริงในพื้นที่ และใช้โปรแกรม Homer

วาระ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยกระบวนการ Hot Charge สำหรับโรงงานที่มีเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF) และมีโรงรีดร้อนเพื่อผลิตเหล็กทรงยาว

วาระ 3 มาตรการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กที่มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยกระบวนการ Hot Charge สำหรับโรงงานที่มีเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF) และมีโรงรีดร้อนเพื่อผลิตเหล็กทรงยาว

วาระ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยกระบวนการ Hot Charge สำหรับโรงงานที่มีเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF) และมีโรงรีดร้อนเพื่อผลิตเหล็กทรงยาว

วาระ 2 องค์ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยกระบวนการ Hot Charge สำหรับโรงงานที่มีเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF) และมีโรงรีดร้อนเพื่อผลิตเหล็กทรงยาวนั้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำ Hot Charge และมาตรการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กในภาพกว้าง

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเณฑ์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเสนอยกเลิกมูลค่าลงทุนขั้นต่ำโรงไฟฟ้า เพื่อลดอุปสรรคในการระดมทุนและสอดรับกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก...(20 เม.ย. 2561)

กระทรวงคมนาคมได้หารือกับปตท. เพื่อเสนอแนวทางในการอุดหนุนค่าก๊าซเอ็นจีวีให้กับรถโดยสารสาธารณะบริการประชาชน ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ขสมก. โดยจะใช้...(20 เม.ย. 2561)

คณะติดตามตรวจสอบระบบการซื้อขายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของโรงสกัดน้ำมันปาล์ม โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และโรงงานผลิตไบโอดีเซล เมื่อวันที่ 4-5 เม.ย. ที่ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ และปทุมธานี มีการปรับราคารับซื้อ...(20 เม.ย. 2561)

สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซล ต้องการให้รัฐบาลเร่งประกาศนโยบายการใช้ไบโอดีเซล บี10 โดยเร็วที่สุด จากการชะลอการประกาศใช้ บี10 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบที่คาดว่า ปีนี้จะสูงถึง 5.6 แสนตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสมาคมพร้อม...(20 เม.ย. 2561)

กฟผ. ได้หารือกับรมว.พลังงาน ถึงการยกเลิกโครงการลงทุนสายส่งไฟฟ้าในภาคใต้ 1 เส้น มูลค่าการลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาทแล้ว เนื่องจากการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าจำเป็นต้อง...(19 เม.ย. 2561)

ปตท. อาจมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หลังรัฐบาลเริ่มมีนโยบายเปิดเสรีก๊าซมากขึ้น หากตลาดการค้าก๊าซของไทยมีการแข่งขันที่เข้มข้นและมีผู้ประกอบการนำเข้าก๊าซมากขึ้น โดยปัจจัยหลักสำคัญ...(19 เม.ย. 2561)

รมว.พลังงานได้หารือและแจ้งกับปตท.ให้รับทราบว่า จะไม่มีการเสนอให้รับซื้อก๊าซแอลเอ็นจีจากแหล่งโมซัมบิกต่อกพช. เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอที่จะนำเข้ามาเป็นข้อตกลงของรัฐบาลในการจัดทำสัญญาระยะยาว...(19 เม.ย. 2561)

สมอ. เตรียมยกร่างกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในประเภทกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งหมด 18 มาตรฐาน โดยในจำนวนนี้มี 5 มาตรฐานที่เตรียมจะประกาศใช้...(18 เม.ย. 2561)

รมว.พลังงาน มอบนโยบายให้สนพ. ทบทวนร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) ฉบับใหม่อีกครั้ง ตอบโจทย์ความมั่นคงระบบไฟฟ้า และเปิดตลาดแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าแบบเสรี ไม่จำกัดประเภทเชื้อเพลิง โดยให้กฟผ. ลงแข่งได้ ซึ่งทั้งหมดต้องส่งผลให้ค่าไฟฟ้าตลอดแผน...(18 เม.ย. 2561)

เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงกระแส climate change ที่ทำให้ไทยต้องไปสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว ส่งผลให้ภาคพลังงานได้รับผลกระทบ จึงควรมีการปฏิรูปด้านพลังงาน 6 ด้านใน 17 ประเด็น...(17 เม.ย. 2561)

ผู้ประกอบการพลังงานทดแทนเตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังกกพ. เพื่อขอให้มีการพิจารณาในประเด็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป แบบ private PAA มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจาก 2 ส่วน...(17 เม.ย. 2561)

พพ.ได้เตรียมงบ 220 ล้าน เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ช่วยให้...(17 เม.ย. 2561)

ปตท.สผ. เตรียมแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ เป็นห่วงโซ่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีห่วงโซ่ค่อนข้างยาว เริ่มตั้งแต่แบตเตอรี่ แหล่งแร่ การซ่อมบำรุง การติดตั้งในรูปแบบโซลาร์ฟาร์ม...(11 เม.ย. 2561)

สมาคมการค้าพลังงานขยะ จะยื่นหนังสือถึงนายกฯ และรมว.พลังงาน เพื่อให้กระทรวงพลังงานทบทวนนโยบายการชะลอรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะไฟฟ้าจากขยะชุมชน เพราะส่งผลให้ปัญหาขยะมูลฝอยรุนแรงขึ้น...(11 เม.ย. 2561)

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันร่วมกับกองทุนพลังงานสะอาดแคลิฟอร์เนีย เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านพลังงานที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Nexus SEA) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน "พลังงานอัจฉริยะ"...(10 เม.ย. 2561)

บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุ่มงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยเริ่มที่โรงงานและสาขาที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก...(10 เม.ย. 2561)

รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงกรณีตัวแทนชมรมผู้ผลิตไฟฟ้าเอสพีพีประเภทชีวมวล และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอสพีพีกว่า 25 โรง ยื่นหนังสือถึงนายกฯ และรมว.พลังงานเรียกร้องขอความเป็นธรรมว่า ยืนยันหลักการรับซื้อไฟฟ้าในอนาคตจะพิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ...(10 เม.ย. 2561)

อพพ.เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาพัฒนา และสาธิตการนำระบบอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐ 6 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร...(10 เม.ย. 2561)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกล่าวถึงข้อเสนอให้ซื้อน้ำมันจากสหรัฐเพื่อลดการขาดดุลการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐ เพื่อป้องกันการถูกกีดกันนั้น คงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงกลั่นน้ำมันในแต่ละแห่ง รัฐคงไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง และไม่...(9 เม.ย. 2561)

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. ร่วมวิจัยกับกฟผ. นำวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เช่น เถ้าหนักมาใช้ในการผลิตบล็อกประสาน โดยได้ปรับสูตรส่วนผสมและแก้ปัญหาต่างๆ ในระบบการผลิต จนสามารถพัฒนาคุณสมบัติให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...(9 เม.ย. 2561)

กระทรวงพลังงานจะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการประชุมวันที่ 23 เม.ย. พิจารณารายละเอียดเงื่อนไข ขั้นตอน และระยะเวลาเปิดประมูลแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ที่จะสิ้นสุดสัมปทานปี 2565-66 ก่อนที่จะประกาศเชิญชวนเอกชนลงทุนปลายเดือนเม.ย. ...(9 เม.ย. 2561)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ส.อ.ท. ได้ทำหนังสือขอพบรมว.พลังงาน เพื่อขอทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน โดยเฉพาะกรณีที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายจะหยุดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาหลายด้าน...(9 เม.ย. 2561)

นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เปิดเผยว่าพลังงานแห่งอนาคต ควรมีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อให้ได้ระบบไฟฟ้าที่สะอาด ประชาชนมีส่วนร่วม ต้นทุนต่ำ รักษาเสถียรภาพ การบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและแนวโน้มค่าไฟจะลดลง...(5 เม.ย. 2561)

ประธานส.อ.ท. เปิดเผยในงานเสวนา "อนาคตพลังงานไฟฟ้าไทย ทำอย่างไร ถ้าไม่พึ่งพาโรงไฟฟ้าถ่านหิน" จัดโดย ทีดีอาร์ไอ ว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลักประมาณ 40-50% ของกำลังผลิตทั้งระบบ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมต้องการใช้ไฟฟ้าตลอด...(5 เม.ย. 2561)

สำนักงานศาลยุติธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงาน มุ่งเป็นสำนักงานอัจฉริยะด้านพลังงาน คาดว่าจะส่งผลให้ลดการใช้พลังงาน...(5 เม.ย. 2561)

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ประมาณ 500 กิโลวัตต์ ซึ่งใช้ภายในวิทยาลัยเอง และมหาวิทยาลัยจะมีนโยบายติดตั้ง Solar Rooftop ที่หอพักนักศึกษา กำลังการผลิตประมาณ 1,000 กิโลวัตต์ จะทำให้มีระบบผลิตไฟฟ้า...(4 เม.ย. 2561)

การประมูลแหล่งเอราวัณ ที่คาดว่าจะมีการประกาศเงื่อนไขการประมูลในเร็วๆ นี้ เชฟรอนฯยังคงเข้าร่วมประมูลแน่นอน แต่ต้องรอดูความชัดเจนว่าภาครัฐจะประกาศเงื่อนไขในช่วงใด รวมถึงยังต้องดูรายละเอียดเงื่อนไขการประมูล โดยเฉพาะการกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติ...(4 เม.ย. 2561)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่ให้สะท้อนความเป็นจริงและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยจะมีการรื้อต้นทุนโรงกลั่นและตัดค่าพรีเมี่ยมออกไปจากโครงสร้างราคาใน 2 ประเด็นคือ การปรับสูตรคำนวณราคาหน้าโรงกลั่นและการปรับสำรอง...(4 เม.ย. 2561)

รมว.พลังงานได้รายงานให้ที่ประชุมครม.ทราบถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มมวลชนต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา ซึ่งมีทั้งกลุ่มประชาชนที่คัดค้าน และเห็นด้วย โดยได้ทำบันทึกความตกลงกับทั้งสองฝ่าย โดยนายกฯ ได้ขอบคุณ...(4 เม.ย. 2561)

กฟน.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน LED Expo Thailand 2018 งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และงาน PCB Expo Thailand 2018 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน...(3 เม.ย. 2561)

สำนักงานพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (ไอรีนา) เปิดเผยว่า จีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มุ่งมั่นใช้พลังงานหมุนเวียน ส่งผลสำคัญต่อตลาดพลังงานโลก โดยเป็นไปได้ที่ไทยจะใช้พลังงานหมุนเวียนมากถึง...(3 เม.ย. 2561)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่อส่งน้ำมัน เพื่อนัดหารือเรื่องกำกับดูแลค่าบริการขนส่งน้ำมันทางท่อ เนื่องจากที่ผ่านมายังมีความไม่ชัดเจน...(3 เม.ย. 2561)

อพพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสรุปหลักเกณฑ์การพัฒนาโรงไฟฟ้า ขณะนี้ได้รูปแบบที่ชัดเจนแล้ว ถือเป็นโมเดลพิเศษที่มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าใช้เอง...(3 เม.ย. 2561)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัวโครงการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ "โซลาร์ไรด์" เป็นความร่วมมือระหว่างมธ. และภาคเอกชน ในการต่อยอดนโยบายมหาวิทยาลัยพลังงานสีเขียวเพื่อพลังงานสะอาดและยั่งยืน...(2 เม.ย. 2561)

กฟผ. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประมูลนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีนำร่องที่ 1.5 ล้านตันมารับทราบรายละเอียดเบื้องต้น และเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ เบื้องต้นภาคเอกชนได้ให้ความเห็นใน 2 ประเด็นหลัก...(2 เม.ย. 2561)

อบต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงสำนักงานพลังงานจ.ลำปาง ดำเนินการจัดทำถ่านอัดแท่ง จากเศษไม้เหลือทิ้งจากการแปรรูปไม้ไผ่ ที่ต้องมีการเผาทิ้งจำนวนมาก...(2 เม.ย. 2561)

รมว.พลังงานได้มีภารกิจติดตามนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาล โดยได้ร่วมติดตามโครงการสำคัญในจ.หนองบัวลำภู คือ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อปลูกผักอินทรีย์ ณ โคกสาธารณะดอนงู บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ซึ่งสำนักงานพลังงานได้...(2 เม.ย. 2561)

กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มอาเซียน+3 ด้านตลาดการค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แผนงานการสำรองน้ำมันและความมั่นคงด้านพลังงาน เห็นตรงกันว่า น้ำมันยังเป็นเชื้อเพลิงสำคัญถึงแม้จะมีพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหม่ๆ...(30 มี.ค. 2561)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ร่วมมือกันในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีโครงการหลวงดอยตุงเป็นพื้นที่สาธิต...(30 มี.ค. 2561)

กฟผ. เดินหน้าเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเปลี่ยนไลน์การผลิตมาใช้สารความเย็นจากธรรมชาติ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนในรูปแบบเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจากกองทุน RAC NAMA ซึ่งรัฐบาลเยอรมนีและอังกฤษอนุมัติเงิน...(30 มี.ค. 2561)

บอร์ดกกพ. มีแนวคิดที่จะปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าใหม่ ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2554 ให้สอดคล้องกับรูปแบบโรงไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี เช่น ความนิยมการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยเฉพาะในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม...(30 มี.ค. 256

สนพ. เปิดเผยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ของประเทศในช่วงฤดูร้อนปีนี้จะเกิดขึ้นในเดือนมี.ค.-พ.ค. นี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 31,000-32,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 2.1%...(29 มี.ค. 2561)

รมว.พลังงานได้เดินทางไปพบเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ชุมนุมอยู่หน้ากฟผ. สำนักงานใหญ่ บางกรวย เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน มีสาระสำคัญ 5 ข้อ...(29 มี.ค. 2561)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล (บี100) เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยดูดซับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ที่มีราคาตกต่ำ โดยแนวคิดจะผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ ซึ่งมีแนวโน้มว่าราคาอาจต่ำกว่าดีเซลบี7...(29 มี.ค. 2561)

กบง.มีมติเห็นชอบให้มีการปรับสูตรโครงสร้างการคิดคำนวณราคาน้ำมันเชื้อพลิงหน้าโรงกลั่นและราคาขายปลีก ซึ่งมอบหมายให้สนพ. ไปศึกษาข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเพิ่มแล้วนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของกบง. อีกครั้งวันที่ 5 เม.ย. ก่อนจะประกาศใช้...(28 มี.ค. 2561)

กบง. มีมติเห็นชอบการขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของอปท. รวม 8 พื้นที่ 12 โครงการ จำนวนรับซื้อรวม 77.9 เมกะวัตต์ จากเดิมที่กำหนดภายในปี 2562 เป็นปี 2564...(28 มี.ค. 2561)

กระทรวงพลังงานไม่มีนโยบายเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วงระยะ 5 ปีจากนี้ ทั้งรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าจากเอกชนรายเล็ก และรายเล็กมาก เนื่องจากมีกำลังผลิตไฟฟ้าในระบบเพียงพอกับความต้องการใช้อยู่แล้ว...(28 มี.ค. 2561)

บางจากฯเตรียมกลับไปศึกษาการส่งเสริมให้รถบรรทุกใช้บี20 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน หลังจากได้ร่วมกับพพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ประกอบการขนส่ง 3 ราย ทดสอบการใช้...(27 มี.ค. 2561)

ศูนย์วิจัยระบบพลังงานทดแทน มทร.ธัญบุรี กล่าวในงานเสวนาเรื่อง "พลังงานชุมชนสร้างอนาคตพลังงานไทยอย่างยั่งยืน" ว่า ภาครัฐมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ทว่าภาคประชาสังคมไม่เห็นด้วย เพราะมีความเห็นว่า สามารถหาพลังงานทางเลือกอื่น...(27 มี.ค. 2561)

กรมการค้าภายในจะเข้าไปดูแลราคารับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.30 บาท/กก. ในเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% หากต่ำกว่านั้นจะพิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการอย่างเข้มงวด โดยถือว่าสอดคล้องกับราคาตลาดโลกที่ขณะนี้ผลผลิตน้ำมันปาล์มมีมาก...(27 มี.ค. 2561)

กรมสรรพสามิตได้มีการหารือกับกระทรวงพลังงาน เพื่อหาแนวทางในการขยายฐานการจัดเก็บภาษีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยได้มีการพิจารณาเตรียมเก็บภาษีจากน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซิน ดีเซลและแก๊สโซฮอล์ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะจัดเก็บภาษีอัตราเท่าใด...(26 มี.ค. 2561)

กกพ. เตรียมออกประกาศเลื่อนรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนปริมาณ 78 เมกะวัตต์ ออกไปจากกำหนดเดิม 31 มี.ค. หลังได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการว่า ยังไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในกฎหมายลูกของพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ...(26 มี.ค. 2561)

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า เหตุผลหลักของการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนา...(26 มี.ค. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาเอสอีเอโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้บางส่วน...(23 มี.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยยอดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในช่วงต่อไป สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ขยายตัวมากขึ้น ยกเว้นการใช้ก๊าซเอ็นจีวีหดตัว...(23 มี.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานได้มีการประชุมกับผู้ค้าน้ำมันในการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ ขณะนี้มีสต๊อกบี100 ค่อนข้างเต็ม จึงเป็นเรื่องยากที่จะดูดซับเพิ่มเติมอีก ส่วนการเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากบี7 เป็นบี10 ต้องรอผลการศึกษาจากพพ. คาดว่าจะประกาศใช้...(23 มี.ค. 2561)

กนป. มีมติรับทราบสถานการณ์การผลิตและตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยในปี 2561 มีผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงต้องผลักดันส่งออกต่อเนื่อง พร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันหารือ...(22 มี.ค. 2561)

สนพ. เปิดเผยว่า การจัดทำร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ เบื้องต้นอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกรอบ ซึ่งรมว.พลังงานได้มอบนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว ต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า...(22 มี.ค. 2561)

พพ. ได้ร่วมกับกรอ.เยี่ยมชมโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม ของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จก. ซึ่งถือเป็นระบบหม้อไอน้ำที่จัดอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบหม้อไอน้ำที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์...(22 มี.ค. 2561)

บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการสร้างท่าเรือและคลังก๊าซแอลพีจี ในจ.สมุทรปราการ อยู่ระหว่างการก่อสร้างบางส่วนของโครงการ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการประกาศมาตรการคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครองกลาง...(21 มี.ค. 2561)

สนพ. ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเดินหน้าพัฒนาโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่่อสนับสนุนการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนนำร่อง...(21 มี.ค. 2561)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับบริษัทบีซีพีจี ในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรหรือ Smart Grid ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์ค จ.ระยอง ที่จะมีการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา...(21 มี.ค. 2561)

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบคันแรกของประเทศไทย หลังจากที่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ยังได้ออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นฝีมือของคนไทย 100% พร้อมทั้งลงทุนสถานี...(20 มี.ค. 2561)

กฟผ. ได้รับแจ้งแผนการหยุดซ่อมบำรุงรักษาแหล่งก๊าซธรรมชาติในเมียนมาประจำปีนี้ โดยในช่วงเดือนเม.ย. จะหยุดซ่อมบำรุง 2 ครั้ง ได้ประสานงานร่วมกับปตท. ซึ่งเป็นผู้จัดหาก๊าซตามสัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ...(20 มี.ค. 2561)

อพพ. เปิดเผยความคืบหน้าส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวล 300 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เบื้องต้น สถานที่ตั้งที่เหมาะสม และปริมาณเชื้อเพลิง...(20 มี.ค. 2561)

บริษัทพิจิตรโซลาร์ เพาเวอร์ ผู้เข้าร่วมประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ตัดสินใจยื่นฟ้องกกพ. ต่อศาลปกครองพิษณุโลก ภายหลังจากถูกตัดสิทธิ์ทั้งๆ ที่มีความพร้อมในการดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกกพ. ที่กำหนด...(19 มี.ค. 2561)

รมช. กระทรวงคมนาคม เปิดโครงการทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี10 ในเครื่องยนต์รถไฟ สถานีรถไฟบ้านแหลม สมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล จากเดิมที่มีส่วนผสมอยู่ 7% โดยนำร่องเดินรถไฟสาย...(19 มี.ค. 2561)

กกพ. เปิดเผยว่า การลงทุนพลังงานทดแทนในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากขณะนี้ยังต้องรอความชัดเจนในการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่...(19 มี.ค. 2561)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เปิดเผยว่า ในแผนการปฏิรูปพลังงานที่ผ่านความเห็นชอบของครม. ได้เสนอให้มีการริ่เริ่มเสนอพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าจากประชาชนเป็นครั้งแรก โดยภาครัฐจะมีการจัดสรรผลประโยชน์แลกเปลี่ยน...(16 มี.ค. 2561)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 3 ด้าน ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ โดยกล่าวถึงการปฏิรูปด้านพลังงานว่า วิกฤตความเชื่อมั่นด้านพลังงาน มีปัญหาคือ ประชาชนไม่เชื่อมั่นในข้อมูลภาครัฐ ทำให้เกิด...(16 มี.ค. 2561)

สนพ. อยู่ระหว่างติดตามตัวเลขความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ของประเทศในช่วงหน้าร้อนนี้ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมี.ค.-มิ.ย. นี้ จะเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่ หลังจากปีที่ผ่านมาต่ำกว่าที่...(16 มี.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งหนังสือเพื่อขอให้วิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มจากกรณีที่สมาชิกสภาอียูโหวตเพื่อแก้ไขร่างกฎหมายพลังงานทดแทน โดยอยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล...(16 มี.ค. 2561)

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชม. เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2018)" เชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวมพลังปิดไฟที่ไม่ใช้งาน 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 24 มี.ค. ตั้งแต่ 20.30-21.30 น. ร่วมกับเมืองทั่วโลก...(15 มี.ค. 2561)

ปตท. เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์หยุดซ่อมบำรุงปี 2561 ก่อนเริ่มกระบวนการในระหว่างวันที่ 15-25 มี.ค. 2561 เพื่อบริหารจัดการปริมาณเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคเหนือและติดตามการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน...(15 มี.ค. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการด้านพลังงานรายใหญ่ 2 รายเข้าพบเพื่อแสดงความสนใจที่จะลงทุนในไทย โดยกลุ่มเชฟรอนฯยืนยันชัดเจนว่า จะเข้าร่วมประมูลแหล่งปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ แม้จะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ...(15 มี.ค. 2561)

รายงานปี 2017 ที่จัดทำโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB คาดการณ์ว่า จะมีประชากรจำนวนมากกว่า 5.9 ล้านคน ที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกปี จากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยทวีปเอเชียจัดเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด...(14 มี.ค. 2561)

รมว.พลังงานระบุว่า ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัยพลังงานผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะจัดหาพื้นที่ถาวรจัดตั้งตลาดนัดนักวิจัยให้นักวิจัยพบกับกลุ่มผู้ประกอบการทำงานร่วมกัน โดยให้สนพ. และพพ. ศึกษารายละเอียด...(15 มี.ค. 2561)

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน สนพ. รายงานเปรียบเทียบราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในภูมิภาคเอเชียเดือนก.พ. 2561 กับเดือนม.ค. 2561 พบว่า ราคาเบนซินในภูมิภาคเอเชียปรับตัวลดลง จากปริมาณการผลิตในภูมิภาคที่อยู่ในระดับสูง ส่วนราคาดีเซลลดลงจาก...(14 มี.ค. 2561)

ผู้ประกอบการธุรกิจก๊าซแอลพีจีเปิดเผยว่า ขณะนี้การแข่งขันในธุรกิจโรงบรรจุก๊าซแอลพีจีสูงมาก มีโรงบรรจุก๊าซทั่วประเทศรวมกว่า 600 แห่ง เนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซแอลพีจีในภาคครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง...(14 มี.ค. 2561)

กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ส.อ.ท. เปิดเผยสถานการณ์ปาล์มภายหลังที่สมาชิกรัฐสภาอียูส่วนใหญ่โหวตเพื่อแก้ไขร่างกฎหมายพลังงานทดแทน เรียกร้องให้ลดสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพ และเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มให้เป็นศูนย์ในปี 2564 คงต้องติดตาม...(14 มี.ค. 2561)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดอบรมการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก่ชุมชน เป็นปีที่ 2 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนและ...(13 มี.ค. 2561)

ชาวบ้านตำบลวังแดง และใกล้เคียงในอำเภอตรอน และอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ 1,280 ราย ยื่นรายชื่อต่อสำนักนายกรัฐมนตรีและสนช. ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หมู่ 9 ต.วังแดง เนื่องจากอยู่ใกล้...(13 มี.ค. 2561)

กรมชลประทานลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทานเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ เขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ กับ กฟผ. นอกจากจะผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ปีละ 90 ล้านหน่วยแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้...(13 มี.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการเตรียมแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดเสรีโรงบรรจุก๊าซแอลพีจี ในการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันค้าปลีกแอลพีจีถังสำหรับครัวเรือนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค...(13 มี.ค. 2561)

กฟผ. ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและกระบี่ (ฉบับใหม่) แล้ว ขณะที่ สร.กฟผ. แต่งกายด้วยชุดดำวันที่ 28 ก.พ. เพื่อคัดค้านรมว.พลังงาน...(28 ก.พ. 2561)

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2560 โดยเฉพาะในโครงการที่ภาครัฐเปิดรับซื้อไฟฟ้าภายใต้รูปแบบส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า และรูปแบบค่าไฟฟ้าผันแปรตามต้นทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ส่วนใหญ่เป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์...(26 ก.พ. 2561)

การชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่และเทพายอมยุติไม่เคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาล หลังรมว. พลังงานเดินทางมาเจรจากับแกนนำ มีการหารือพร้อมตัวแทนกฟผ. ทั้ง 2 ฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างรมว.พลังงานและเครือข่ายฯ มีสาระสำคัญ...(21 ก.พ. 2561)

พพ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. ภาคเอกชน เกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยแบบเสรี ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มอบนโยบายให้มีความเสรีมากขึ้น หลังจากนี้จะรวบรวมแนวทางสรุปเพื่อเสนอต่อรมว. พลังงาน...(21 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้พพ. พิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อรองรับกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่เกิดขึ้นในภาคใต้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทำการตรวจสอบศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดน...(21 ก.พ. 2561)

นโยบายรัฐที่ส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 300 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาที่เลื่อนออกไป จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตและขายเชื้อเพลิงชีวมวล แต่กังวลในด้านการแย่งชิงเชื้อเพลิงที่จะส่งผลให้ราคา...(20 ก.พ. 2561)

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ RDF บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส ต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าเต็มกำลังขนาด 8 เมกะวัตต์ ขายให้กฟน. โดยเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 24 ชม. ใช้ปริมาณขยะ 500 ตัน สามารถสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มกำลังผลิต...(20 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการเตรียมเปิดประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณโดยในการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากประเด็นความล่าช้าของกฎหมายที่ยังไม่แล้วเสร็จพบว่า แม้จะดำเนินการเปิดประมูลให้แล้วเสร็จปีนี้ แต่ในกรณีที่ผู้ชนะเป็นรายใหม่...(19 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จัดงานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชนไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาโอกาสในการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชนไทย...(19 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานเตรียมวาระที่จะเสนอให้ครม. พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 3 แนวทาง โดยเพิ่มจำนวนและขนาดของสายส่งแรงดันสูง พัฒนาระบบสายส่งและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน การใช้มาตรการความร่วมมือลดการใช้...(19 ก.พ. 2561)

ผู้ใหญ่บ้านวังหิน พร้อมแกนนำกลุ่มชาวบ้าน หมู่ 4 และหมู่ 9 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นำรายชื่อชาวบ้าน 763 ราย ยื่นต่อสำนักนายกฯ และประธานสนช. เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล...(16 ก.พ. 2561)

รมว.พลังงานกล่าวว่า เตรียมปรับลดราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีให้กับประชาชนในครั้งถัดไป หากราคาแอลพีจีตลาดโลกปรับลดลงอีก หลังจากที่กบง. สามารถปรับลดอัตราเงินไหลออกจากกองทุนน้ำมันฯ ทำให้กองทุนมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยมีโอกาสที่ราคาแอลพีจีจะปรับลดลง...(16 ก.พ. 2561)

การเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 2 แหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในอ่าวไทยคือแหล่งเอราวัณและบงกช และภาครัฐคาดว่าจะสามารถออกประกาศเอกสารเชิญชวนเปิดประมูลได้ภายในเดือนมี.ค. นี้ นอกจากผู้รับสัมปทาน 2 รายเดิมที่ยืนยันจะ...(16 ก.พ. 2561)

บริษัทบางจากไบโอฟูเอลภายใต้บริษัทบีบีจีไอได้เร่งกำลังการผลิตสูงสุด โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไบโอดีเซล พร้อมกับรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเก็บเข้าสต๊อกเพิ่ม 13,500 ตัน ตามนโยบายของภาครัฐ...(15 ก.พ. 2561)

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ เตรียมงบลงทุนปีนี้ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท โดยมีแผนลงทุน 3 ธุรกิจ คือ ผลิตไฟฟ้า โครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเชื้อเพลิงทั้งพืชพลังงาน แอลเอ็นจีและถ่านหิน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนการลงทุนพลังงานสะอาด...(15 ก.พ. 2561)

กฟผ. ได้จัดทำโครงการเสื้อผ้าเบอร์ 5 เพื่อขยายผลการประหยัดพลังงานไปสู่ประชาชนอีกทางหนึ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการปรับปรุงเนื้อผ้าและการตัดเย็บ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า...(14 ก.พ. 2561)

เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบปั้นมือ หรือเตาชีวมวล เป็นเทคโนโลยีที่ สวทช. นำไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันที่สาเหตุ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวลำไย...(14 ก.พ. 2561)

สนพ. ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเตรียมเปิดรับผู้ร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเข้าร่วม รอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-30 มี.ค. นี้ โดยส่วนราชการจะได้รับเงินสนับสนุน...(14 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันดำเนินมาตรการบริหารสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อพยุงราคา เนื่องจากเดือนธ.ค. มีปริมาณสต๊อกสูงมากเป็นประวัติการณ์ ล่าสุดได้รายงานครม.รับทราบมาตรการเร่งส่งออกและเพิ่มสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซล...(14 ก.พ. 2561)

กบง. มีมติเห็นชอบให้เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบัญชีแอลพีจีเพิ่ม 1.4126 บาท/กก. จากเดิมที่กองทุนน้ำมันฯชดเชยที่ 4.788 บาท/กก. เป็นเหลือชดเชย 3.754 บาท/กก. โดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกแอลพีจีที่ยังคงเดิมที่ 19.82 บาท...(13 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานได้วางแผนการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติและเตรียมการรองรับสถานการณ์ประจำปี 2561 เบื้องต้นประเมินว่า ตลอดทั้งปีจะปิดซ่อมบำรุง 11 ครั้ง แต่เชื่อว่าสถานการณ์โดยรวมไม่น่ากังวลมาก เพราะ...(12 ก.พ. 2561)

สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับอบต. บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ส่งเสริมเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบร่วมใจหรือเตาชีวมวล ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนตำบลและวิสาหกิจชุมชน ช่วยให้ชุมชนสามารถผลิตกระยาสารท...(12 ก.พ. 2561)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการพลังงานทดแทน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ร่วมจัดงานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 3 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโอกาสในการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน...(12 ก.พ. 2561)

พพ. ได้ลงนามความร่วมมือกับสภาสถาปนิก เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจรับรองแบบอาคาร การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบอาคาร รองรับกฎกระทรวง...(12 ก.พ. 2561)

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะเสนอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายชาติระยะยาวปี 2573 บรรจุการบังคับใช้รถยนต์ไฟฟ้าในไทยเป็นหลัก เช่นเดียวกับในหลายประเทศที่มีนโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างตลาดรถอีวีให้เกิดขึ้นนอย่างเป็นรูปธรรม...(9 ก.พ. 2561)

การประชุมกบง. คาดว่า ในปี 2561 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 30,900--31,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1% ซึ่งสนพ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปทั้งการผลิตไฟฟ้าใช้เองของประชาชน...(9 ก.พ. 2561)

กบง. มีมติเห็นชอบการออกกฎกระทรวงพลังงาน เรื่องการกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ... ตามที่พพ. เสนอ เพื่อเป็นมาตรการบังคับใช้ขั้นต่ำกับอาคารขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการใช้พลังงาน...(9 ก.พ. 2561)

บริษัทเกาะกง ยูทิลิตี้ เสนอทางเลือกให้กระทรวงพลังงานพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง กำลังผลิต 4,000 เมกะวัตต์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จ.เกาะกง กัมพูชา ที่พร้อมส่งไฟฟ้ามายังภาคใต้ระยะทาง1,150 กม. ที่อ. หลังสวน จ.ชุมพร...(8 ก.พ. 2561)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกล่าวในงานเสวนาเรื่อง ผ่าทางตัน : โรงไฟฟ้าถ่านหิน ว่า การที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายให้เลื่อนการดำเนินงานโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาออกไป 3 ปี ถือว่ายังไม่ล่าช้าเกินไปเพราะยังมีไฟฟ้าให้ใช้เพียงพอต่อความต้องการ แต่...(8 ก.พ. 2561)

นายกฯ กล่าวถึงกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา มีทั้งกลุ่มหนุนและกลุ่มคัดค้านที่ต้องการคำตอบ ต้องรอ 3 ปีตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงานเพื่อศึกษาว่าจะสร้างหรือไม่...(7 ก.พ. 2561)

ตัวแทนประชาชนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด ประมาณ 50 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขยะในพื้นที่...(7 ก.พ. 2561)

ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทดแทนเปิดเผยว่า ตามที่กกพ. ได้ประกาศจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ส่วนใหญ่รูปแบบโครงการเป็นการร่วมทุนกันระหว่างภาครัฐที่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และอื่นๆ กับเอกชน โดยมีความกังวลใน...(7 ก.พ. 2561)

ปตท. คาดว่า ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติปีนี้จะอยู่ที่ราว 4,800-4,900 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน เป็นผลจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น โดยปีนี้คาดว่าจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวใกล้เคียงจากระดับ 3.8 ล้านตันในปีที่แล้ว...(6 ก.พ. 2561)

ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายภาคีต่างๆ ในจ.สงขลารวม 66 องค์กร ยื่นหนังสือถึงรมว.พลังงาน เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านกรณีกระทรวงพลังงานให้ชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาออกไปอีก เนื่องจากได้ดำเนินการทุกขั้นตอนของกฎหมายมาแล้วถึง 3 ปี ขณะที่รมว.พลังงานยืนยัน...(6 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานได้หารือร่วมกับกฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา ได้ทบทวนแผนงานดังกล่าวได้ผลสรุปว่า ในช่วง 5 ปีข้างหน้ายังสามารถรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ได้ 2 แนวทาง...(5 ก.พ. 2561)

สผ. เปิดเผยถึงสถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยอยู่ในอันดับที่ 22 ของโลกที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ปริมาณ 0.8% มาจากภาคพลังงานและขนส่ง 75% ไทยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7-20% ในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ภายในปี 2563...(5 ก.พ. 2561)

เขื่อนไซยะบุรี ในแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มีกำลังผลิต 1,285 เมกะวัตต์ โดยทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กฟผ. 95% อีก 5% ขายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นการตอบโจทย์การพัฒนา...(5 ก.พ. 2561)

สำนักงานการประปา อบต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดอาคารผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม เรื่องการจัดทำการวางแผนพลังงานชุมชน ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นำไปพัฒนาการผลิตน้ำประปา...(5 ก.พ. 2561)

บางจากฯ เปิดเผยแผนการลงทุนธุรกิจ 5 ปี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยมีแผนจะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจ.ฉะเชิงเทราพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อรองรับการลงทุนธุรกิจชีวภาพ...(2 ก.พ. 2561)

สนพ. ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ประเมินแนวโน้มสถานการณ์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโลกพบว่า ปัจจุบันไทยเริ่มตื่นตัว มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในไทย 1.2 ล้านคันภายในปี 2579...(1 ก.พ. 2561)

สนพ. เปิดเผยถึงกรณีนายกฯ มีคำสั่งชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาว่า รมว.พลังงานได้สั่งการให้เร่งปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและนำเสนอกระทรวงพลังงานพิจารณาก่อนวันที่ 31 มี.ค. นี้ที่กำหนดไว้ตามแผนเดิม เนื่องจาก...(1 ก.พ. 2561)

ผู้ค้าก๊าซมาตรา 7 ได้รับแจ้งจากภาครัฐในการประกาศราคาแนะนำราคาก๊าซแอลพีจีประจำสัปดาห์นี้ โดยปรับลดลง 1.30 บาท/กก. ด้านสมาคมผู้ค้าก๊าซฯ อยู่ระหว่างติดตามนโยบายการประกาศราคาแนะนำแอลพีจีอย่างใกล้ชิด พบว่า...(31 ม.ค. 2561)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีสนพ. ส่งคืนแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 20 ปีของกฟผ. ที่ปรับเพิ่มจาก 500 เมกะวัตต์ เป็น 2,000 เมกะวัตต์ เพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนจากรมว.พลังงาน จะพิจารณาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน...(31 ม.ค. 2561)

นายกฯ กล่าวถึงกรณีเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ยื่นหนังสือเพื่อให้ทบทวนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา ว่า ได้สั่งการให้รมว.พลังงานไปดำเนินการและจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง อาจจะต้องชะลอ...(31 ม.ค. 2561)

โรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ จ.ฉะเชิงเทรา ของบริษัท NPS ที่ยังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ทันตามที่กำหนดไว้ กกพ. ได้พิจารณาทั้งเชิงกฎหมายและเงื่อนไขการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าแล้ว สรุปว่า ยังคงอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อไป...(31 ม.ค. 2561)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้า ร่วมกับกฟผ. ลงนามความร่วมมือในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในโครงการ "การประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลของกฟผ." ในพื้นที่จ.เลยและพื้นที่...(30 ม.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงสถิติความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2560 พบว่า การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงครั้งแรกในรอบ 13 ปี และเป็นปีแรกที่การใช้เติบโตต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ 95...(30 ม.ค. 2561)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)