ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทะลายปาล์มเปล่า

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อย

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น โดยได้ทบทวนการจัดทำแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากขยะ

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว

ฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยประจำปีเพาะปลูก พ.ศ. 2556

ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชที่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโต จากนั้นแปรเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งหรือแปรสภาพเป็นของเหลวที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สำคัญชนิดหนึ่ง
ชีวมวลที่นำมาใช้เป็นพลังงาน มีแหล่งที่มาได้ 2 แหล่งคือ เศษวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวหรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้และจากการปลูกพืชเพื่อนำมาใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานโดยเฉพาะ

ระบบฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

ด้วยในภาวการณ์ปัจจุบัน การผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยต้องพึ่งแหล่งเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ประเทศพม่า ลาว และมาเลเซีย เป็นต้น ในบางครั้งที่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ สายส่งไฟฟ้ามายังโรงไฟฟ้าหรือสถานีไฟฟ้าในประเทศไทย ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะจ่ายผู้ใช้งานได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับขึ้นในบางพื้นที่ ดังที่เคยเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของภาคใต้มาแล้ว
Click ที่นี่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

ครม.เห็นชอบให้กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าลงทุนในบริษัท Adaro Indonesia ซึ่งเป็นบริษัททำเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย โดยไม่ได้มีเป้าหมายจะหาแหล่งถ่านหินเพื่อนำมาสนับสนุนการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศแต่อย่างใด...(26 ต.ค. 59)

กระทรวงพลังงาน เตรียมที่จะประกาศลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจี แต่ขอเวลาให้สนพ. ได้ศึกษารายละเอียดรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการลอยตัวอย่างสมบูรณ์หรือลอยตัวแบบมีเงื่อนไข เพราะแม้การดำเนินการจะเน้นให้ราคาสะท้อนต้นทุน แต่ไม่ต้องการ...(26

เขื่อนภูมิพลนับเป็นโครงการพลังน้ำขนาดใหญ่ของประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อมานำไปสู่การพัฒนาเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนอีกมากมาย โดยกฟผ. และพพ. รับสนองพระราชดำริ...(25 ต.ค. 59)

พพ. ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้านของการพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งเสริมในรูปแบบของโครงการต่างๆ แบ่งเป็นระดับครัวเรือนใช้เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ในการอบแห้ง และระดับชุมชนให้การสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ...(25 ต.ค. 59)

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือถึงท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ ให้เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของอปท.ในพื้นที่ โดยให้ระบุถึงที่ตั้ง...(21 ต.ค. 59)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพัฒนานำน้ำมันพืชผลิตเป็นไบโอดีเชลมานานแล้วกว่า 10 ปี ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานก็มีส่วนกำหนดคุณภาพของไบโอดีเซลเพื่อใช้ในรถยนต์ได้จริง โดยผสมไบโอดีเซลในดีเซลสัดส่วน 3%-5%...(20 ต.ค. 59)

พพ. ได้นำสารคดีชุด "พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย" จำนวน 50 ตอน มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน...(20 ต.ค. 59)

ธุรกิจพลังงานชีวภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมทั้งไทย โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระดับประเทศ กระแสรักษ์โลกที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม...(19 ต.ค. 59)

โครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับเหรียญทองประกาศนียบัตรสดุดีเทิดพระเกียรติคุณพร้อมถ้วยรางวัล ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ "Brussels Eureka 2001"...(19 ต.ค. 59)

กฟผ. เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2015 จะมีการกระจายเชื้อเพลิง หากโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การผลิตไฟฟ้าก็อาจต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลักอยู่ต่อไป...(18 ต.ค. 59)

สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ผลิตไบโอดีเซลที่มีอยู่ประมาณ 12 ราย ยังคงรอความชัดเจนในนโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล...(18 ต.ค. 59)

กระทรวงพลังงานสานต่อตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย โดยอพพ. เปิดเผยว่า พระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านพลังงานทดแทนของพระองค์เป็นที่ประจักษ์...(18 ต.ค. 59)

โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดเคลื่อนย้ายได้ โดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ระดับภูมิภาคอาเซียน...(17 ต.ค. 59)

สถานการณ์การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนล่าสุดเดือนก.ย. 2559 มีสัญญารับซื้อไฟฟ้ารวม 9,155 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 6,371 เมกะวัตต์ โดยการรับซื้อคิดเป็น 55% ของเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2579...(17 ต.ค. 59)

คณะกรรมการกฟผ.อนุมัติในหลักการโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้ารองรับโครงการรับซื้อไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) กลุ่มกัลฟ์ โดยระบุว่า หาก กกพ. มีความชัดเจนอย่างไรก็ดำเนินการตามนั้น...(14 ต.ค. 59)

กฟผ. กำลังทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) ว่า จะลดปริมาณสำรองลงได้อย่างไร ที่ผ่านมาก็ได้เลื่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ออกไปหลายแห่ง แต่ยอมรับว่า การผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตอิสระรายใหญ่เป็นเรื่องลำบากหากจะให้ลดกำลังผลิต...(13 ต.ค. 59)

ครม.มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) วงเงินลงทุนรวม 3,140 ล้านบาท จะทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้า...(12 ต.ค. 59)

กรมธุรกิจพลังงานได้เสนอครม.พิจารณาแก้ไขพ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี)ที่ปรับปรุงใหม่เข้มงวดรถบรรทุกถังก๊าซแอลพีจีต้องมิดชิด โดยให้โรงบรรจุก๊าซเป็นผู้ร่วมดูแลควบคุม...(12 ต.ค. 59)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมปรับแผนการยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ใหม่ จากเดิมที่จะมีการออกประกาศให้เลิกจำหน่ายทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นการใช้มาตรการแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเลิกใช้ไปเอง...(12 ต.ค. 59)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)