ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทะลายปาล์มเปล่า

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อย

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น โดยได้ทบทวนการจัดทำแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากขยะ

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว

ฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยประจำปีเพาะปลูก พ.ศ. 2556

ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชที่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโต จากนั้นแปรเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งหรือแปรสภาพเป็นของเหลวที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สำคัญชนิดหนึ่ง
ชีวมวลที่นำมาใช้เป็นพลังงาน มีแหล่งที่มาได้ 2 แหล่งคือ เศษวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวหรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้และจากการปลูกพืชเพื่อนำมาใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานโดยเฉพาะ

ระบบฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

ด้วยในภาวการณ์ปัจจุบัน การผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยต้องพึ่งแหล่งเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ประเทศพม่า ลาว และมาเลเซีย เป็นต้น ในบางครั้งที่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ สายส่งไฟฟ้ามายังโรงไฟฟ้าหรือสถานีไฟฟ้าในประเทศไทย ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะจ่ายผู้ใช้งานได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับขึ้นในบางพื้นที่ ดังที่เคยเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของภาคใต้มาแล้ว
Click ที่นี่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

กพช. เห็นชอบการทบทวนนโยบายการกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะจำแนกตามประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้...(9 ธ.ค. 59)

กพช. มอบหมายให้กฟผ.ไปทำแผนการดำเนินงานในภาพรวมของโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ รวมถึงนำเสนอผลสำรวจความเห็นประชาชนในพื้นที่ต่อการประชุมเดือนม.ค. 2560 เพื่อให้ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือยุติ...(9 ธ.ค. 59)

นายกฯเป็นประธานการประชุมกพช. โดยกล่าวว่า พลังงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งในวันนี้และอนาคต ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาหาแนวทางเพื่อการพัฒนาและเพิ่มการจัดหาพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการ ทุกฝ่ายควรหยิบยกประเด็นมาพิจารณาเพิ่มเติมคือ...(9 ธ.ค. 59)

กฟผ เตรียมจ้างสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมทำผลสำรวจความคิดเห็นของคนในชุมชน เพื่อให้ได้ความชัดเจนว่า ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่หรือไม่...(8 ธ.ค. 59)

ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กับบริษัทเชฟรอนฯ และคณะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจทะเลในอ่าวไทย ซึ่งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ต่อจากสัมปทานเดิมไปอีก 10 ปี...(8 ธ.ค. 59)

กรมธุรกิจพลังงานกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำข้าวเสื่อมคุณภาพในสต๊อกของรัฐบาล ซึ่งได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า ขณะนี้มีปริมาณ 4 ล้านตันที่ยังคงเก็บไว้ในโกดัง เพื่อนำมาผลิตเป็นเอทานอล...(8 ธ.ค. 59)

การประชุมกพช. วันที่ 8 ธ.ค. นี้จะมีการพิจารณาแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ จากเหตุผลสำคัญ 4 ประการ...(7 ธ.ค. 59)

กฟผ. เปิดเผยโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่่องที่ 4-7 ได้มีการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใหม่ เนื่องจากผลการประกวดราคาได้โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 655 เมกะวัตต์ สูงกว่า...(7 ธ.ค. 59)

กบง. มีมติเห็นชอบการเปิดเสรีนำเข้าก๊าซแอลพีจีแบบมีการควบคุม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยลดลงในอนาคต ให้มีผู้นำเข้าหลายรายจากแหล่งต่างๆ เข้ามาขายใน...(7 ธ.ค. 59)

กระทรวงพลังงานจัดพิธีมอบรางวัล ไทยแลนด์เอ็นเนอร์จี้อวอร์ด ประจำปี 2559 ให้กับหน่วยงานที่มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน มีผลงานชนะทั้งสิ้น 64 รางวัล แบ่งเป็น...(7 ธ.ค. 59)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่อยู่ระหว่างจัดทำนโยบายการพัฒนาแหล่งแร่ควอตซ์เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อให้เกิดการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้...(6 ธ.ค. 59)

สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการผลิตพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ได้ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานที่ผลิตได้เองในชุมชน ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสม...(6 ธ.ค. 59)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้รูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพื่อให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์...(6 ธ.ค.

กกพ. ได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคา ซึ่งมีเป้าหมายการรับซื้อประมาณ 80 เมกะวัตต์ สามารถตรวจสอบจุดเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้ากับ...(6 ธ.ค. 59)

สนพ. ในฐานะทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกระทรวงพลังงานร่วมกับกลุ่มปตท. และผู้เชี่ยวชาญ ประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบดูไบปี 2560 จะอยู่ในระดับ 50-55 ดอลลาร์/บาร์เรล...(2 ธ.ค. 59)

กังหันลมทั้ง 20 ต้นในโครงการชั่งหัวมัน ถือเป็นฟาร์มกังหันลมขนาดเล็ก ฟาร์มแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบไฮบริด โดยนำโซลาร์เซลล์มาใช้ด้วย จนกลายเป็นโครงการไฮบริดวินโซลาร์แห่งแรก...(1 ธ.ค. 59)

สนพ. ร่วมกับเพาเวอร์บาย จัดโครงการ "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ ปี 2" ชวนคนไทยเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ประหยัดไฟเบอร์ 5 ผ่านงาน Power Buy Fair พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER สูง...(1 ธ.ค. 59)

ผู้ค้าน้ำมัน 3 รายยื่นหนังสือถึงธพ. เพื่อขอนำปริมาณสำรองเอทานอลตามกฎหมาย 1% มาใช้ เนื่องจากเกรงว่าจะขาดแคลน ซึ่งธพ. ยังไม่อนุมัติ ปัจจุบันพพ. ได้รับข้อมูลจากผู้ผลิตเอทานอลถึงปัญหาภาวะตึงตัว...(1 ธ.ค. 59)

อพพ. เปิดเผยว่า แผนอนุรักษ์พลังงานของไทยกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยผลักดันให้มีการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code) กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ หรือดัดแปลงขนาดพื้นที่มากกว่า...(1 ธ.ค. 59)

ครม. มีมติเห็นชอบร่างแก้ไขร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรให้บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและร่างพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ให้ผู้ประกอบการใช้เงินสกุลต่างประเทศในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมได้...(30 พ.ย. 59)

ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นห่วงไฟฟ้าภาคใต้ที่มีการใช้เติบโตขึ้น แต่โรงไฟฟ้าถ่านหินจ. กระบี่ยังต้องเลื่อนเข้าระบบออกไปเป็นหลังปี 2565 อีกทั้งล่าสุดสายส่งไฟฟ้าที่ก่อสร้างไปยังภาคใต้ต้องเลื่อนไปอีก 1 ปี...(30 พ.ย. 59)

รมว.พลังงานได้สั่งการให้กฟผ. สำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกแห่งที่จะมีการก่อสร้าง และนำมาเสนอให้รับทราบ โดยทันทีที่ได้รับผลสำรวจกระทรวงพลังงานจะนำเสนอต่อครม. ให้พิจารณาต่อไป...(29 พ.ย. 59)

กรมธุรกิจพลังงานได้รับแจ้งว่า พพ. จะทำเรื่องเสนอต่อกระทรวงพลังงานให้ธพ. ออกคำสั่งต่อโรงกลั่นเอทานอลที่มีทั้ง 6 แห่งในประเทศ นำเอาเอทานอลสำรองไว้ 1% ออกมาใช้งานแทน เพื่อรองรับการขาดแคลน...(28 พ.ย. 59)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยสนพ. ได้ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่ง...(28 พ.ย. 59)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม้โจ้ จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยออยล์ ที่ร่วมกับมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และ พพ. ที่นำเอาน้ำจากอ่างเก็บน้ำพระราชทานห้วยแม่เลิมมาผลิตไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนแห่งแรก...(28 พ.ย. 59)

พพ. ร่วมมือกับ อสพน. หรืออาสาสมัครพลังงาน เปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน อบรมสร้างเครือข่ายวิทยากรตัวคูณ ครั้งที่ 2 ...(28 พ.ย. 59)

สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการผลิตพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก โดยค้นหาและนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้...(25 พ.ย. 59)

กฟผ. กล่าวถึงกรณีนายกฯมีคำสั่งให้ชะลอแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เพื่อรอการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่ว่า พร้อมรับคำสั่ง แต่ยอมรับว่าจะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ขาดความมั่นคงทางไฟฟ้า เพราะปัจจุบันภาคกลางต้องส่งไฟฟ้า...(24 พ.ย. 59)

กบง. เห็นชอบปรับแผนพีดีพี 2015 โดยปลายแผนประเทศไทยต้องนำเข้าแอลเอ็นจีเพิ่มขึ้น จึงเห็นชอบแผนการจัดหาแอลเอ็นจีเพิ่มเติมเบื้องต้น โดยจะนำเสนอ...(24 พ.ย. 59)

สนพ. คาดการณ์แนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้า รวมถึงราคาก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวี จะทรงตัวในระดับปัจจุบันไปจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 เนื่องมาจากต้นทุนหลักมาจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเฉลี่ย...(24 พ.ย. 59)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในวิกฤตพลังงานและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ถึงการใช้พลังงานที่ถูกวิธีต่อไป...(23 พ.ย. 59)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยความคืบหน้าพ.ร.บ.ปิโตรเลียมว่า ตามที่กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม มีมติเพิ่มข้อเสนอที่นอกเหนือจากหลักของร่างฯ จากเดิมที่ครม.เคยเห็นชอบแล้ว มองว่า ไม่ใช่ตีกลับในหลักการของกฎหมายที่กระทรวงพลังงานเสนอ...(23 พ.ย. 59)

นายกฯ เปิดเผยกรณีที่มีข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินกระบี่ที่ขอให้ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ. กระบี่ นั้น ได้มีการชะลอเรื่องไว้อยู่แล้ว...(23 พ.ย. 59)

ทีมนักวิจัยนำโดยอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คิดค้นพัฒนาเครื่องผลิตน้ำดื่มจากทะเล นำพลังงานจากคลื่นที่ยกตัวขึ้นลงแปลงแรงกดจากแรงคลื่นมาใช้ในระบบ...(22 พ.ย. 59)

สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะจัดประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9...(22 พ.ย. 59)

กฟผ. ชี้แจงกรณีเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินเรียกร้องให้ยุติประมูลโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ว่า ได้ยืนยันต่อสาธารณชนมาโดยตลอดว่า การประมูลโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่จะไม่มีผลทางกฎหมาย และจะมีผลต่อเมื่อผ่านการประเมินผล EHIA และรัฐบาลอนุมัติ...(22 พ.ย. 59)

อพพ. กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมอาคารอยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร แต่จะนำร่องกับอาคาร...(22 พ.ย. 59)

ปัจจุบันกฟผ. สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้วกว่า 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากที่จะต้องลดก๊าซเรือนกระจกระดับที่ 4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2563 จากมาตรการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนและการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า...(21 พ.ย. 59)

กฟผ. ได้รับอนุมัติงบลงทุนจากครม. สำหรับใช้ในแผนการลงทุนปี 2560 วงเงิน 5.75 หมื่นล้านบาท ลดลงจากเดิม เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินยังมีความล่าช้ากว่าแผน...(21 พ.ย. 59)

กระทรวงพลังงานจะขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศตามแนวทางเอเนอร์จี 4.0 โดยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ ส่งเสริมการวิจัยต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้าขึ้น...(18 พ.ย. 59)

พพ. ได้น้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 โดยมุ่งเน้นพัฒนาพลังงานทดแทนมาใช้ให้มากที่สุด...(18 พ.ย. 59)

ประธานกมธ.วิสามัญฯ แถลงถึงผลการประชุมว่าในภาพรวมของการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ทั้ง 2 ฉบับ มีความคืบหน้าไปมากแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์...(17 พ.ย. 59)

กระทรวงพลังงานได้ดำเนินนโยบายประชารัฐตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน โดยในปี 2560 ได้ยื่นขอสนับสนุนงบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 150 ล้านบาท...(17 พ.ย. 59)

ราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีลดลง 0.58 บาท/กก. มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. ส่งผลให้ราคาขายปลีกในกรุงเทพฯไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นอยู่ที่ 11.89 บาท/กก. ซึ่งเป็นไปตาม...(16 พ.ย. 59)

พพ. ได้หารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมันและผู้ผลิตเอทานอลเพื่อติดตามปริมาณเอทานอลในช่วงพ.ย. และช่วงต้นธ.ค. 59 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความกังวลเอทานอลตึงตัว เพราะมีการหยุดซ่อมของโรงงานผลิตเอทานอลช่วงพ.ย. ค่อนข้างมาก...(16 พ.ย. 59)

สนช. ได้มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม ในวันที่ 14 พ.ย. ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ โดยจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่16 พ.ย. โดยร่างพ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ มีความละเอียดอ่อน ได้รับการร้องเรียนจากภาคประชาชน จึงต้องคำนึงถึง...(15 พ.ย. 59)

กรมธุรกิจพลังงานได้จัดทำแผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันของผู้ประกอบการประเภทสถานีบริการน้ำมันและรถขนส่งน้ำมันทั่วประเทศ ตั้งเป้าสุ่มตรวจ 9,050 ราย โดยมี 3 แผนงาน ประกอบด้วย...(15 พ.ย. 59)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้บรรจุการผลิตเทคโนโลยีไฮบริด ปลั๊ก-อิน ไฮบริด อีโคคาร์ 1 และ 2 รวมถึงเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ให้สามารถได้รับสิทธิภายใต้เงื่อนไขการสนับสนุนของรถยนต์ไฟฟ้า...(14 พ.ย. 59)

กรมควบคุมมลพิษจัดการสัมมนาแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโรดแม็ปการขับเคลื่อนยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดตามมาตรฐานสหภาพยุโรป...(14 พ.ย. 59)

พลังงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยอบต. เขาฉกรรจ์ จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการ...(14 พ.ย. 59)

กกพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีการรับซื้อไฟฟ้าแล้ว 9,175 เมกะวัตต์ หรือ 7,216 โครงการ จากเป้าหมายการรับซื้อทั้งหมด 16,778 เมกะวัตต์ คงเหลืออีก 7,603 เมกะวัตต์...(14 พ.ย. 59)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาแผนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้พลังงานนิวเคลียร์สำหรับผลิตไฟฟ้าอย่างปลอดภัย" โดยนักวิชาการกล่าวว่า การใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่มี...(11 พ.ย. 59)

พพ. เตรียมเสนอที่ประชุมกพช. พิจารณาอนุมัติให้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในชุมชน จำนวน 25 โรง ที่เป็นการดำเนินการของพพ. ขายไฟฟ้าเข้าระบบของกฟภ. หลังจากที่โครงการดังกล่าวติดปัญหา...(11 พ.ย. 59)

กรมธุรกิจพลังงานมีแผนที่จะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแอลพีจีภาคขนส่งเพิ่มขึ้น หลังจากที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีที่หัวจ่ายแอลพีจีได้ โดยคาดว่าจะสรุปแนวทางที่ชัดเจนได้ต้นปี 2560...(10 พ.ย. 59)

กรมธุรกิจพลังงานได้ลงนามในประกาศวันที่ 4 พ.ย. ให้เพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจากบี3 เป็นบี5 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. เป็นต้นไป...(10 พ.ย. 59)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันในช่วง 10 เดือนของปี 2559 เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่า กลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 10.41% เฉลี่ยอยู่ที่ 28.78 ล้านลิตร/วัน จากราคาขายปลีกที่ปรับตัวลดลง ดีเซลเพิ่มขึ้น 3.69% ขณะที่การใช้ก๊าซแอลพีจีลดลง...(10 พ.ย. 59)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมข้อมูลนำเสนอรมว.พลังงาน ถึงความจำเป็นที่อาจจะต้องเลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานปิโตรเลียมทั้งหมดออกไปก่อนอย่างน้อย 2 เดือน...(9 พ.ย. 59)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมยื่นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในวันที่ 15 พ.ย. เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะมีการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต รง.4 ให้กับภาคเอกชนที่เตรียมพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม...(9 พ.ย. 59)

สนพ. เปิดเผยกรณีกระทรวงการคลังจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซินเพิ่ม 20 สต./ลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. เป็นต้นไปนั้น ไม่ได้ส่งผลทำให้ประชาชนมีภาระรายจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น...(9 พ.ย. 59)

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน (Energy Safety) หนึ่งในโครงการที่ตอบสนองนโยบายพพ. ที่รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย...(9 พ.ย. 59)

สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยเสนอแนวทางการสนับสนุนให้เกิดเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ควรเริ่มต้นจากรถโดยสารหรือรถบัสไฟฟ้าก่อน เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ผลิตที่มีศักยภาพ...(8 พ.ย. 59)

กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับคณะกรรมาธิการเพื่อหาข้อสรุปพ.ร.บ.ปิโตรเลียมให้ได้ภายในเดือนธ.ค. 2559 นี้ เพื่อเปิดให้รัฐบาลออกประกาศให้มีการประมูล 2 แหล่งปิโตรเลียมที่จะหมดอายุสัมปทาน...(8 พ.ย. 59)

กบง. มีมติให้คงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีประจำเดือนพ.ย. ไว้ที่ 20.29 บาท/กก. เพื่อไม่ให้กระทบค่าครองชีพของประชาชน...(8 พ.ย. 59)

กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้พพ. ไปหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อให้พิจารณาจัดสรรงเงินบประมาณโดยตรงให้กับหน่วยงานราชการทุกแห่ง เพื่อนำไปลงทุนติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารต่างๆ ตามนโยบายของนายกฯ...(4 พ.ย. 59)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการกำจัดซากผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ : เซลล์แสงอาทิตย์ อย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการติดตั้งของประชาชนที่เพิ่มขึ้น จากราคาแผง...(7 พ.ย. 59)

นายกฯได้สั่งให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคทั้งค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าของส่วนราชการต่างๆ...(7 พ.ย. 59)

พพ. น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากโครงการพลังน้ำขนาดเล็ก กระจายการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันมี...(7 พ.ย. 59)

กกพ. ยืนยันการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมที่ผ่านการคัดเลือก 7 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 41.83 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าจากประกาศรับซื้อ 50 เมกะวัตต์ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามคุณสมบัติ...(4 พ.ย. 59)

กกพ. เตรียมประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT จำนวน 140 เมกะวัตต์ ในเดือนพ.ย. ขณะที่จะประกาศเสนอแข่งขันราคา (บิดดิ้ง) โรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพแบบ FiT จำนวนรวมราว 400 เมกะวัตต์ในเดือนธ.ค. นี้...(3 พ.ย. 59)

กฟผ. ร่วมกับบริษัทจีอี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางเทคนิค ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาต่างๆ ของระบบส่งไฟฟ้าและระบบการจัดการประสิทธิภาพสินทรัพย์ (APM)...(2 พ.ย. 59)

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวในงานสัมมนาและนิทรรศการรถยนต์ไฟฟ้าว่า รถอีวี (Electric Vehicle) เป็นเทรนด์รถยนต์ที่จะนิยมมากขึ้นใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งไทยต้องเตรียมความพร้อมทั้งการผลิต...(2 พ.ย. 59)

ปลัดกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ธพ. ศึกษาการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของประเทศในส่วนของภาครัฐ โดยให้สรุปแล้วเสร็จภายในกลางปี 2560...(2 พ.ย. 59)

กกพ. ประกาศผลการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT แต่กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงการพลังงานทดแทนว่า การพิจารณาครั้งนี้ไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่เอกชนที่มีปริมาณขยะในมือตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้...(2 พ.ย. 59)

กฟผ. จะพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด ที่จ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย...(1 พ.ย. 59)

กกพ. คาดว่าจะสามารถประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน จำนวนประมาณ 140 เมกะวัตต์ ได้ในช่วงเดือนพ.ย. 59 ซึ่งอาจล่าช้ากว่าแผนเดิม เพราะต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงมหาดไทย...(1 พ.ย. 59)

สกพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT มีผู้ผ่านการคัดเลือก 7 ราย...(31 ต.ค. 59)

พพ.เตรียมเสนอสนพ. เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 9.3 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์(โซลาร์) สำหรับชุมชน...(31 ต.ค. 59)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยกรณีปัญหาภาษีอากรสำหรับการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปใช้ในเขตพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมบริษัทเชฟรอน ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและกรมศุลกากรได้ตกลงแล้วในทางปฏิบัติว่า การใช้น้ำมันดีเซลบนแท่นขุดเจาะต้องเสียภาษี...(28 ต.ค. 59)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน มีความกังวลกรณีที่กกพ. เตรียมประกาศรับซื้อโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในช่วงปลายปีนี้ เพราะจะใกล้เคียงกับระยะเวลาที่คำสั่งหัวหน้าคสช. ใช้อำนาจม.44 ยกเลิกการใช้บังคับผังเมืองรวมกับโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งจะสิ้นสุด...(28 ต.ค. 59)

กรมธุรกิจพลังงานยังคงนโยบายการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลบี3 การเปลี่ยนไปเป็นบี5 หรือบี7 ต้องรอการรายงานสถานการณ์ปาล์มและสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบจากกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์...(28 ต.ค. 59)

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มและน้ำมันปาล์มระยะ 20 ปี ประกอบด้วยแผนงาน 6 ด้าน มีแผนปรับสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลผสมดีเซลให้มีสัดส่วนสูงขึ้น...(27 ต.ค. 59)

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เริ่มเปลี่ยนโคมไฟตามถนนมาเป็นหลอดแอลอีดี ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดพลังงานได้กว่า 50%...(27 ต.ค. 59)

พลอากาศเอกประจิน รองนายกฯ เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21 จัดโดย กฟผ. ร่วมกับสมาพันธ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก เปิดเวทีให้ผู้นำองค์กรด้านพลังงานระดับโลก แลกเปลี่ยนความรู้ ติดตามความ...(27 ต.ค. 59)

ครม.เห็นชอบให้กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าลงทุนในบริษัท Adaro Indonesia ซึ่งเป็นบริษัททำเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย โดยไม่ได้มีเป้าหมายจะหาแหล่งถ่านหินเพื่อนำมาสนับสนุนการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศแต่อย่างใด...(26 ต.ค. 59)

กระทรวงพลังงาน เตรียมที่จะประกาศลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจี แต่ขอเวลาให้สนพ. ได้ศึกษารายละเอียดรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการลอยตัวอย่างสมบูรณ์หรือลอยตัวแบบมีเงื่อนไข เพราะแม้การดำเนินการจะเน้นให้ราคาสะท้อนต้นทุน แต่ไม่ต้องการ...(26

เขื่อนภูมิพลนับเป็นโครงการพลังน้ำขนาดใหญ่ของประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อมานำไปสู่การพัฒนาเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนอีกมากมาย โดยกฟผ. และพพ. รับสนองพระราชดำริ...(25 ต.ค. 59)

พพ. ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้านของการพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งเสริมในรูปแบบของโครงการต่างๆ แบ่งเป็นระดับครัวเรือนใช้เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ในการอบแห้ง และระดับชุมชนให้การสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ...(25 ต.ค. 59)

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือถึงท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ ให้เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของอปท.ในพื้นที่ โดยให้ระบุถึงที่ตั้ง...(21 ต.ค. 59)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพัฒนานำน้ำมันพืชผลิตเป็นไบโอดีเชลมานานแล้วกว่า 10 ปี ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานก็มีส่วนกำหนดคุณภาพของไบโอดีเซลเพื่อใช้ในรถยนต์ได้จริง โดยผสมไบโอดีเซลในดีเซลสัดส่วน 3%-5%...(20 ต.ค. 59)

พพ. ได้นำสารคดีชุด "พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย" จำนวน 50 ตอน มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน...(20 ต.ค. 59)

ธุรกิจพลังงานชีวภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมทั้งไทย โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระดับประเทศ กระแสรักษ์โลกที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม...(19 ต.ค. 59)

โครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับเหรียญทองประกาศนียบัตรสดุดีเทิดพระเกียรติคุณพร้อมถ้วยรางวัล ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ "Brussels Eureka 2001"...(19 ต.ค. 59)

กฟผ. เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2015 จะมีการกระจายเชื้อเพลิง หากโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การผลิตไฟฟ้าก็อาจต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลักอยู่ต่อไป...(18 ต.ค. 59)

สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ผลิตไบโอดีเซลที่มีอยู่ประมาณ 12 ราย ยังคงรอความชัดเจนในนโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล...(18 ต.ค. 59)

กระทรวงพลังงานสานต่อตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย โดยอพพ. เปิดเผยว่า พระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านพลังงานทดแทนของพระองค์เป็นที่ประจักษ์...(18 ต.ค. 59)

โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดเคลื่อนย้ายได้ โดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ระดับภูมิภาคอาเซียน...(17 ต.ค. 59)

สถานการณ์การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนล่าสุดเดือนก.ย. 2559 มีสัญญารับซื้อไฟฟ้ารวม 9,155 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 6,371 เมกะวัตต์ โดยการรับซื้อคิดเป็น 55% ของเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2579...(17 ต.ค. 59)

คณะกรรมการกฟผ.อนุมัติในหลักการโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้ารองรับโครงการรับซื้อไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) กลุ่มกัลฟ์ โดยระบุว่า หาก กกพ. มีความชัดเจนอย่างไรก็ดำเนินการตามนั้น...(14 ต.ค. 59)

กฟผ. กำลังทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) ว่า จะลดปริมาณสำรองลงได้อย่างไร ที่ผ่านมาก็ได้เลื่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ออกไปหลายแห่ง แต่ยอมรับว่า การผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตอิสระรายใหญ่เป็นเรื่องลำบากหากจะให้ลดกำลังผลิต...(13 ต.ค. 59)

ครม.มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) วงเงินลงทุนรวม 3,140 ล้านบาท จะทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้า...(12 ต.ค. 59)

กรมธุรกิจพลังงานได้เสนอครม.พิจารณาแก้ไขพ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี)ที่ปรับปรุงใหม่เข้มงวดรถบรรทุกถังก๊าซแอลพีจีต้องมิดชิด โดยให้โรงบรรจุก๊าซเป็นผู้ร่วมดูแลควบคุม...(12 ต.ค. 59)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมปรับแผนการยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ใหม่ จากเดิมที่จะมีการออกประกาศให้เลิกจำหน่ายทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นการใช้มาตรการแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเลิกใช้ไปเอง...(12 ต.ค. 59)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)