ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทะลายปาล์มเปล่า

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อย

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น โดยได้ทบทวนการจัดทำแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากขยะ

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว

ฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยประจำปีเพาะปลูก พ.ศ. 2556

ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชที่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโต จากนั้นแปรเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งหรือแปรสภาพเป็นของเหลวที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สำคัญชนิดหนึ่ง
ชีวมวลที่นำมาใช้เป็นพลังงาน มีแหล่งที่มาได้ 2 แหล่งคือ เศษวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวหรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้และจากการปลูกพืชเพื่อนำมาใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานโดยเฉพาะ

ระบบฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

ด้วยในภาวการณ์ปัจจุบัน การผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยต้องพึ่งแหล่งเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ประเทศพม่า ลาว และมาเลเซีย เป็นต้น ในบางครั้งที่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ สายส่งไฟฟ้ามายังโรงไฟฟ้าหรือสถานีไฟฟ้าในประเทศไทย ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะจ่ายผู้ใช้งานได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับขึ้นในบางพื้นที่ ดังที่เคยเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของภาคใต้มาแล้ว
Click ที่นี่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

ปลัดกระทรวงพลังงานนำคณะกรรมการกฟผ. ลงพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าเทพา อ.เทพา จ.สงขลา กำลังผลิต 2,000 เมกะวัตต์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน และการดำเนินงานของกฟผ.ในการดูแลช่วงแหล่งก๊าซเจดีเอหยุดผลิต...(30 ส.ค. 59)

การประชุมกบง. วันที่ 5 ก.ย. จะมีการพิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนก.ย. 2559 โดยแนวโน้มมีโอกาสคงราคาเดิมไว้ที่ 20.29 บาท/กก. ซึ่งจะเป็นการตรึงราคาต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7...(30 ส.ค. 59)

ภาพรวมของประเทศมีจำนวนแท่นผลิตปิโตรเลียมลดลงอย่างแน่นอนในอนาคต เพราะสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตกต่ำ ส่งผลให้การเจาะหลุมผลิตลดลง โดยตั้งแต่ต้นปี 2559 ผู้รับสัมปทานทยอยแจ้งหยุดการผลิตและเตรียมคืน...(29 ส.ค. 59)

การประกาศนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่รัฐบาลวางเป้าหมายให้ขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต เริ่มได้รับแรงสนับสนุนจากภาคเอกชนมากขึ้น หลังจากรัฐบาลมีความชัดเจน...(29 ส.ค. 59)

รัฐบาลต้องการให้ทบทวนความร่วมมือด้านพลังงานกับเมียนมา โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัตจี ต้องการให้มีการสร้างระบบสูบโดยใช้ไฟฟ้าจากโครงการเพื่อผันน้ำส่วนเกินมายังเขื่อนภูมิพล...(29 ส.ค. 59)

กฟผ.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (2560-2569) โดยในด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจะเสนอกระทรวงพลังงานขอเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอีก 1,500-2,000 เมกะวัตต์...(26 ส.ค. 59)

กกพ. เปิดเผยผลการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ FiT ระยะที่ 1 ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจ.สงขลา มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคและราคา 4 โครงการ...(26 ส.ค. 59)

พพ. ได้ผลักดันและส่งเสริมให้อาคารภาครัฐ และภาคเอกชนมีการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่เริ่มโครงการปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีอาคารภาครัฐและเอกชนได้ส่งแบบอาคารมาให้พพ. ตรวจประเมินแบบไปแล้วทั้งสิ้น 426 อาคาร...(26 ส.ค. 59)

แนวโน้มค่าเอฟทีปี 2560 มีทิศทางขาขึ้นตามต้นทุนเชื้อเพลิง หลังจากตลอดปี 2559 มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาก๊าซธรรมชาติแม้จะเริ่มทรงตัว แต่มีปัจจัยลบจากการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน...(25 ส.ค. 59)

รัฐบาลกำลังพิจารณาการเปิดแข่งขันการประกวดราคาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พร้อมระบุว่า พลังงานหมุนเวียนยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา...(25 ส.ค. 59)

กระทรวงพลังงานยืนยันต้องเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ เพราะจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่พื้นที่ภาคใต้ และสอดคล้องกับแผนการกระจายเชื้อเพลิงตามแผนพีดีพี 2015 ที่ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ...(25 ส.ค. 59)

กระทรวงพลังงานโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย สนับสนุนโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) เพื่อเป็นแนวทาง...(25 ส.ค. 59)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปใหญ่สุดของมหาวิทยาลัยในเอเชียและอันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยโลก ตั้งเป้าผลิตกำลังไฟฟ้า 15 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 ...(24 ส.ค. 59)

กบง. ได้มีการพิจารณาให้เลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์และใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ส่วนที่เหลือ 100 เมกะวัตต์ จากปี 2560 เป็นภายในปี 2562 เนื่องจาก...(24 ส.ค. 59)

โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากหรือ VSPP ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทแกลบ เศษไม้ ได้หันมาใช้ถ่านหินมากกว่าที่มีการกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. ที่ 25%...(24 ส.ค. 59)

กบง. รับทราบรายงานความคืบหน้าร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันฯ ซึ่งครม.ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา คาดว่า จะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมาณเดือนเม.ย. 2560 ...(24 ส.ค. 59)

นโยบายลดสัดส่วนไบโอดีเซลจากบี5 เป็น บี3 เพื่อลดปริมาณการใช้ปาล์มน้ำมันในภาคขนส่งยังไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรที่...(23 ส.ค. 59)

กระทรวงพลังงานเสนอรัฐบาลควรชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินปะนาเระ จ.ปัตตานี ออกไปก่อน เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ประชาชนสับสนและยังอาจส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ...(23 ส.ค. 59)

การเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ FiT ระยะที่ 1 ประเภทชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจ.สงขลา มีผู้ชนะการประมูล 3 ราย และได้กำลังผลิต 36 เมกะวัตต์ครบ..(23 ส.ค. 59)

กกพ.ได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 11 แห่ง กำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ มีผู้สนใจต้องการลงทุนค่อนข้างมาก แต่เมื่อมีการกำหนดพื้นที่เฉพาะ 11 นิคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้บางรายไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ เนื่องจาก...(22 ส.ค. 59)

สนพ. กำลังติดตามความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งภาครัฐเป็นห่วงจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้...(22 ส.ค. 59)

ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยยกระดับกองทุนขึ้นมาให้มีบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น และให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. กองทุนหมุนเวียน ด้วยการ...(18 ส.ค. 59)

กกพ. มีมติเห็นชอบตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือเอฟทีในรอบเดือนก.ย.-ธ.ค. 59 อยู่ที่ -33.29 สต./หน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเรียกเก็บอยู่ที่ 3.4227 บาท/หน่วย เท่ากับงวดที่ผ่านมา...(18 ส.ค. 59)

ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ ยื่นหนังสือถึงรมว. เกษตรฯ เพื่อขอให้ยกเลิกประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ที่ปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจากบี5 เป็น บี3...(17 ส.ค. 59)

กกพ. ได้คัดเลือกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 11 แห่ง ที่มีความพร้อมในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิด...(17 ส.ค. 59)

พพ.ได้ผลักดันและส่งเสริมให้อาคารภาครัฐ และภาคเอกชนมีการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมให้อาคารใหม่จะต้องมีการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่มีผลการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเกิดผลประหยัดไฟฟ้าได้...(17 ส.ค. 59)

กฟผ. ได้ประชุมร่วมกับกฟภ. และปตท. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาพื้นที่ร่วมไทย-มาเลเซีย ช่วงระหว่างวันที่ 20-31 ส.ค. รวมทั้งสิ้น 12 วัน...(16 ส.ค. 59)

กระทรวงพลังงานจะมีการทบทวนสูตรการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล โดยจะลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 100 จาก บี5 เป็นบี3 เพื่อลดผลกระทบ...(16 ส.ค. 59)

กกพ. เตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานใหม่รอบปี 2560-63 เพื่อประกาศใช้ปี 2561 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะแผนการลงทุนของ 3 การไฟฟ้า...(16 ส.ค. 59)

กฟผ.มีความเป็นห่วงว่าค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เริ่มทยอยเข้าระบบในขณะนี้มีจำนวนมาก จะส่งผลต่อค่าเอฟทีสูงขึ้น...(15 ส.ค. 59)

กพช. รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่ 1 โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า...(11 ส.ค. 59)

กพช. เห็นชอบหลักการแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 6 พื้นที่จังหวัดชายแดน...(11 ส.ค. 59)

บริษัทเนชั่นแนล ซัพพลายส์ จก. เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน กำลังผลิต 540 เมกะวัตต์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้ยื่นแบบประเมินต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าอาจไม่สามารถ...(10 ส.ค. 59)

กกพ. ได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) กำลังการผลิตไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบ...(10 ส.ค. 59)

โรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซีไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีก หากรัฐจะยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ในปี 2561 เนื่องจากมีหน่วยรีฟอร์เมทในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันสำเร็จรูปอยู่แล้ว...(9 ส.ค. 59)

กฟผ. ยังเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อขยายระบบส่งรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้าระบบ...(9 ส.ค. 59)

บริษัทผลิตไฟฟ้าหรือเอ็กโก้วางแผนจะนำเสนอกระทรวงพลังงานให้พิจารณาการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหิน BLCP เพิ่มเติมอีก 1,000 เมกะวัตต์ เนื่องจาก...(8 ส.ค. 59)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมหารือกับโรงกลั่นน้ำมันถึงแนวทางการปรับโครงสร้างชนิดน้ำมันของประเทศใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเบนซินพร้อมยืดหยุ่นสัดส่วนการผสมเอทานอลได้เช่นเดียวกับดีเซล...(8 ส.ค. 59)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง...(8 ส.ค. 59)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ได้รับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด...(5 ส.ค. 59)

กฟผ. ยืนยันว่า การประกวดราคาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่เป็นกระบวนการคู่ขนานไปกับขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ...(5 ส.ค. 59)

สมาคมผู้ผลิตเอทานอลไทยเปิดเผยสถานการณ์ในช่วงครึ่งหลังปี 2559 กำลังประสบปัญหาพืชวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลเริ่มน้อยลง โดยเฉพาะกากน้ำตาลหรือโมลาส...(5 ส.ค. 59)

พพ. จะให้วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อนิติบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนแบบให้เปล่า เปลี่ยนมาใช้หลอดแอลอีดีหรือเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงชนิด Variable Speed/Inverter...(4 ส.ค. 59)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างเจรจาค่ารื้อถอนสิ่งติดตั้งในแหล่งบงกชของปตท.สผ. และแหล่งเอราวัณของเชฟรอน ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานในปี 2565-66...(3 ส.ค. 59)

เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินได้แถลงการณ์ค้านกฟผ.เปิดซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหิน เป็นการละเมิดข้อตกลงที่...(3 ส.ค. 59)

กกพ. และสนพ. อยู่ระหว่างหารือแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เสถียร และในอนาคตมีแนวโน้มอาจปรับเพิ่มขึ้น...(3 ส.ค. 59)

ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้น้ำในการแลกเปลี่ยนความเย็นกับอากาศในห้องปรับอากาศ เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางเลือกในการประหยัดค่าไฟฟ้า...(2 ส.ค. 59)

กบง.มีมติคงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนส.ค. ที่ 20.29 บาท/กก. แม้ว่าต้นทุนราคาเฉลี่ยจะปรับลดลง 7 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน โดยเห็นควรให้เก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ส่วนบัญชีแอลพีจีแทนจาก 6.47 สต./กก. เป็น 39.08 สต. ...(2 ส.ค. 59)

กระทรวงพลังงานได้จัดให้มีหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการกองทุนแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง...(1 ส.ค. 59)

กกพ. เปิดเผยถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน 6 เดือนหลังของปี จะเร่งรับซื้อไฟฟ้าภายในปีนี้ที่มีอยู่ 1,000 เมกะวัตต์...(1 ส.ค. 59)

วันที่ 17 ส.ค. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าพลังงานและค่าบริการ จะพิจารณาต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อที่จะประกาศค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติที่จะเรียกเก็บในงวดใหม่ (ก.ย.-ธ.ค. 59) โดยแนวโน้มเบื้องต้นภาพรวมค่าเอฟทีสูงขึ้นเล็กน้อย...(1 ส.ค. 59)

สนพ. ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) ลดใช้พลังงาน...(29 ก.ค. 59)

กรมธุรกิจพลังงานหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ส่วนใหญ่เห็นว่าจะสามารถยกเลิกจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้โรงกลั่นน้ำมันต้องเตรียมพร้อมในการลงทุน...(29 ก.ค. 59)

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. จะยื่นหนังสือถึงสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขอให้ทบทวนนโยบายการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เนื่องจากเห็นว่า ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในหลายด้าน...(28 ก.ค. 59)

กฟผ. เปิดซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และท่าเทียบเรือ โดยกลุ่มกิจการร่วมค้าพาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น ออฟ ไชน่า และบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด...(28 ก.ค. 59)

สนพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติประชาชนกับความสนใจอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความตื่นตัวและต้องการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5...(28 ก.ค. 59)

"โครงการระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ สำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดน เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน...(27 ก.ค. 59)

สนพ. ได้ร่วมเปิดบูท "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ ปี2" ในงาน Homepro Fair 2016 โดยมีการให้ข้อมูลประโยชน์ของฉลากสินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้ข้อมูลแบบเจาะลึก...(26 ก.ค. 59)

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำเสนอกรอบแผนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในที่ประชุมครม. รับทราบความคืบหน้าและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อ...(26 ก.ค. 59)

กกพ. จะสรุปค่าไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนส.ค. เพื่อประกาศใช้ค่าไฟฟ้าสำหรับภาคขนส่ง ซึ่งจะเป็นรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้หรือทีโอยู...(26 ก.ค. 59)

นโยบายของกระทรวงพลังงานที่อนุญาตให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเปลี่ยนจากระบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) ส่งผลให้โรงไฟฟ้ามีศักยภาพเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันมีเจ้าของโรงไฟฟ้าบางส่วนนำโครงการไปเสนอขายให้ผู้ประกอบการรายใหญ่...(26 ก.ค. 59)

โครงการเตาเผาขยะ 500 ตัน ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จ.สระบุรี ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. ภายใต้มาตรการการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ที่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเพื่อติดตั้งเทคนิค RDF...(25 ก.ค. 59

ในการประชุมกพช. เดือนส.ค. นี้ กระทรวงพลังงานจะเสนอแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี หลังจากปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะผลักดันให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560...(25 ก.ค. 59)

กบง.มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 อีก 25 สต./ลิตร เป็น 35 สต. เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันตลาดโลกกลุ่มดีเซลปรับลดลงต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มเบนซินทรงตัว ส่งผลให้แก๊สโซฮอล์มีราคาถูกกว่า...(22 ก.ค. 59)

กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่การพิจารณาในครม. ภายในเดือนก.ค. ซึ่งหลังจากครม.อนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาจากสนช. คาดว่า จะสามารถประกาศเป็นกฎหมาย...(21 ก.ค. 59)

กระทรวงพลังงานมีแผนจะปรับโครงสร้างการบริหารเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การทำงานมีความชัดเจนมากขึ้น จากเดิมที่มีหลายหน่วยงานด้านพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่สามารถรวมแผนงานให้อยู่ภายใต้สนพ. อย่างเดียว...(21 ก.ค. 59)

กระทรวงพลังงานได้วางกรอบการพัฒนาเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมอบให้สนพ. จัดทำมาตรการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริดปลั๊กอิน และยานยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579...(15 ก.ค. 59)

มาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงานได้ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน...(15 ก.ค. 59)

อุปสรรคประการหนึ่่งของการส่งเสริมพลังงานทดแทนในประเทศไทยคือ ต้นทุนในการผลิตพลังงานทดแทนสูงกว่าพลังงานฟอสซิล ทำให้รัฐบาลต้องมีนโยบายอุดหนุน...(14 ก.ค. 59)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจัดตั้งสำนักแอลเอ็นจี รองรับแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว ซึ่งเป็นการยกระดับให้มีหน่วยงานที่เข้ามากำกับดูแล...(14 ก.ค. 59)

กระทรวงอุตสาหกรรมได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น บีโอไอ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กระทรวงพลังงาน เพื่อวางแนวทางเร่งรัดนำรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้จริง ภายในเดือนพ.ย. 2559...(13 ก.ค. 59)

กลุ่มบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังราคาพลังงานที่อยู่ในระดับต่ำและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ภาคเอกชนลดการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน...(13 ก.ค. 59)

กรมธุรกิจพลังงานได้ขยายเวลาโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนสำหรับผู้มีรายได้น้อย ถึงสิ้นปี 2559 จากเดิมสิ้นเดือนมิ.ย. แต่กรมต้องการทบทวนยกเลิกโครงการนี้...(12 ก.ค. 59)

พพ. กำลังเร่งดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน EEP 2015 ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมาย เพราะมีหลายโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการติดฉลากอุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ...(12 ก.ค. 59)

สนพ. และกระทรวงคมนาคมร่วมหารือใน 2 แผนหลัก เพื่อวางแผนระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ...(11 ก.ค. 59)

หมู่บ้านเสาหิน จ.สุโขทัย นำมูลสัตว์ เศษอาหารเหลือทิ้ง ผลิตไบโอแก๊สใช้หุงต้มแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี เป็นหมู่บ้านปลอดก๊าซแอลพีจีแห่งแรกของไทย...(11 ก.ค. 59)

พพ. จัดทำโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานมากขึ้นทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศของเดิมที่มีอยู่ในภาครัฐ...(11 ก.ค. 59)

กบง. มีมติคงราคาขายปลีก๊าซแอลพีจีเดือนก.ค. 59 หลังจากราคาต้นทุนภาพรวมเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก และปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯเพิ่มขึ้น...(8 ก.ค. 59)

กบง. เห็นชอบการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินและดีเซลทุกชนิดเฉลี่ย 24-30 สต./ลิตร แต่จะไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน ด้วยการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ...(8 ก.ค. 59)

กกพ. เตรียมประกาศค่าไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยอัตราค่าไฟฟ้าช่วงกลางวันอยู่ที่ 6 บาท/หน่วย ช่วงกลางคืนอยู่ที่ 2.60 บาท...(7 ก.ค. 59)

การประชุมกบง. วันที่ 7 ก.ค. มีวาระการพิจารณาราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีประจำเดือนก.ค. ที่คาดว่าจะสามารถปรับลดลงได้ 50-60 สต./กก. แต่อาจลดอัตราชดเชยจากกองทุนน้ำมันในส่วนของบัญชีแอลพีจีแทน...(7 ก.ค. 59)

กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ให้ที่ประชุมครม. พิจารณา หากเห็นชอบ...(6 ก.ค. 59)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะสิ้นอายุ ในกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จะส่งผลให้อัตราการผลิตลดลงในช่วงปี 2561 เป็นต้นไป...(6 ก.ค. 59)

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2015 กำหนดให้มีการจ่ายไฟเข้าระบบรวม 4,073 เมกะวัตต์ แต่เบื้องต้นมีโครงการที่ต้องเลื่อน COD แล้ว 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 370 เมกะวัตต์...(6 ก.ค. 59)

กกพ. เตรียมเปิดให้เอกชนยื่นเสนอขายไฟฟ้าในโครงการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff ตั้งแต่วันที่ 22-31 ส.ค. นี้ มีเป้าหมายการรับซื้อที่ 50 เมกะวัตต์...(5 ก.ค. 59)

สนพ.กำลังเร่งรัดแผนงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย โดยเตรียมนำเสนอแผนการขับเคลื่อนนี้สู่ที่ประชุมกพช. ในเร็วๆนี้ ในระยะสั้นจะเร่งต่อยอดจากโครงการนำร่องด้านสมาร์ทกริดของกฟผ. และกฟภ. ที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว...(5 ก.ค. 59)

สนพ. เปิดเผยแนวโน้มความต้องการก๊าซแอลพีจีในประเทศลดลง อาจทำให้ไม่ต้องนำเข้าตั้งแต่สิ้นมิ.ย. 59 จนถึงสิ้นปี ขณะที่ธพ. เตรียมสนับสนุนให้เพิ่มการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตก๊าซแอลพีจีภาคขนส่งอีก...(4 ก.ค. 59)

กระทรวงพลังงานพบว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการภาคเอกชนสนใจและเริ่มลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากกระแสน้ำ (Hydro kinetic electrical generation system) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ใช้กังหันน้ำสร้างพลังงานจากการเคลื่อนไหวของน้ำ...(4 ก.ค. 59)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างร่างกฎกระทรวง 5 ฉบับและประกาศ 1 ฉบับ เพื่อรองรับร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม และร่างพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศเชิญชวนเอกชนให้เข้าประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุเดือนมี.ค. 2560...(1 ก.ค. 5

กฟผ. จะเสนอกกพ. เพื่อที่จะปรับแผนเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของกฟผ. ให้เป็น 50% ของกำลังผลิตรวม ตามนโยบายของรัฐบาลจากปัจจุบันมีกำลังผลิตไฟฟ้า 37% ควบคู่ไปกับการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะมุ่งเน้นพลังงานทดแทนควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน...(1 ก.ค. 59)

กระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือกระทรวงต่างๆ ให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องผังเมือง เนื่องจากการประกาศเรื่องผังเมืองรอบใหม่ ทำให้โครงการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2015 เช่น โรงไฟฟ้าหรือคลัง รวมทั้งการสำรวจสัมปทานปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นก่อนหยุดชะงัก...(30 มิ.ย. 59)

กระทรวงพลังงานเตรียมประสานงานกับผู้ค้าน้ำมันเพื่อนำปริมาณสำรองไบโอดีเซล (บี100) ที่เก็บไว้ในสต๊อกรวม 50-60 ล้านลิตร มาใช้ในการผสมผลิตน้ำมันดีเซลที่สัดส่วนคงเดิม คือ 7% หรือบี7...(30 มิ.ย. 59)

พพ. ดำเนินโครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยสนับสนุนเงินทุนให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 100 แห่ง...(30 มิ.ย. 59)

กระทรวงพลังงานได้แก้ไขปัญหาใบอนุญาตโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ไม่ยอมดำเนินการตามที่ขออนุญาตไว้ ด้วยการแจ้งไปยังกกพ. โดยจะขยายอายุสัญญาไฟฟ้าที่จะหมดลงในเดือนธ.ค. 2558 มาเป็นภายในมิ.ย. 2559 ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้าย...(29 มิ.ย. 59)

พพ. ได้รับวงเงินสนับสนุน 203,400,000 บาทจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED...(29 มิ.ย. 59)

กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า แนวโน้มปริมาณรถยนต์ติดตั้งการใช้ก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวี คาดว่า จะทยอยลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่นใหม่...(28 มิ.ย. 59)

รมว.พลังงานพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่า ราคาก๊าซแอลพีจียังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 20.29 บาท/กก. ส่วนราคาจะลดลงหรือไม่นั้นยังระบุไม่ได้ ต้องรอ...(28 มิ.ย. 59)

สนพ. เปิดเผยว่า ภาครัฐมีมาตรการดูแลการจัดหาไฟฟ้าอย่างเพียงพอให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และจะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรงไฟฟ้าเอสพีพีที่จะหมดสัญญาในปี 2560-2568 สามารถซื้อไฟฟ้าจากระบบผ่านกฟภ.มาทดแทนได้...(28 มิ.ย. 59)

ในปี 2557-59 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนมาใช้หลอดแอลอีดีไม่น้อยกว่า 2 ล้านหลอด และในปี 2564 จะเพิ่มการใช้เป็น 13 ล้านหลอด...(27 มิ.ย. 59)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม "แนวคิดและเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์" ว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...(27 มิ.ย. 59)

กกพ.อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ของกฟภ. ระยะที่ 1 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะผลักดันให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4 เมืองหลัก...(24 มิ.ย. 59)

ธพ. ระบุว่า อาจไม่ต้องลดสัดส่วนไบโอดีเซลลง เนื่องจากช่วง 3-4 เดือนก่อนได้ประสานให้โรงกลั่นน้ำมันรวมถึงผู้ผลิตไบโอดีเซล ทยอยเก็บบี100 เต็มความจุคลัง เพื่อบริหารจัดการให้มีปริมาณคงที่และลดการพึ่งพาตลาดน้ำมันปาล์มดิบที่มีความผันผวน...(24 มิ.ย. 59)

สนพ. เปิดเผยสถานการณ์ราคาก๊าซเอ็นจีวีขณะนี้อยู่ในช่วงขาลง และประเมินว่า ไตรมาสที่ 4 ราคาจะลดต่ำสุดลงเหลือ 11.90 บาท/กก. และตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. เป็นต้นไป จะปล่อยลอยตัวราคาตามต้นทุนที่แท้จริง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ภาพรวมการใช้พลังงานทดแทนในช่วงครึ่งหลังปี 2559-2561 ธุรกิจพลังงานทดแทนยังไปต่อได้ โดยกลุ่มพลังงานที่มีแนวโน้มการผลิตใกล้เป้าหมายแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้ามากที่สุด คือ พลังงานชีวมวล...(23 มิ.ย. 59)

อพพ.กล่าวว่า เพื่อเพิ่มการใช้ไบโอดีเซลให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน AEDP 2016 จึงได้ขยายผลการเพิ่มสัดส่วนในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม จัดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่...(23 มิ.ย. 59)

สนพ.ได้เตรียมแผนรับมือแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชที่จะสิ้นอายุสัมปทานปี 2565-2566 ไว้แล้ว โดยได้ทำกรณีศึกษาแบบเลวร้ายสุด (Worst Case) ที่รัฐบาลเปิดการประมูลแข่งขัน...(23 มิ.ย. 59)

ธปท. และกฟน. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในระดับจุลภาค (Micro data) รายบุคคล รายธุรกิจ ให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น...(22 มิ.ย. 59)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมของบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงราว 20-30 ล้านบาท เพื่อศึกษาการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ หลังทุกฝ่ายเห็นตรงกัน...(21 มิ.ย. 59)

แหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ เอ-18) จะหยุดซ่อมบำรุงประจำปี ในวันที่ 20-31 ส.ค. นี้ จะส่งผลให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบ 420 ล้านลบ.ฟุต/วัน...(21 มิ.ย. 59)

กระทรวงพาณิชย์เตรียมประสานกับกระทรวงพลังงาน ปรับลดปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซล จากบี7 ลดลงเหลือบี5 ตั้งแต่ก.ค. นี้...(21 มิ.ย. 59)

นายกฯได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งรัดหาวิธีกำหนดมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้จริงภายในเดือนพ.ย. นี้...(20 มิ.ย. 59)

กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแผนปฏิรูปปาล์มน้ำมัน 20 ปีให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเห็นชอบ โดยส่งเสริมเกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการนำมาผลิตไบโอดีเซล...(20 มิ.ย. 59)

สมาคมผู้ผลิตเอทานอลกำลังติดตามสต๊อกเอทานอลจากโรงงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อเอทานอลตึงตัวหรือขาดแคลนได้ ในช่วงปลายไตรมาส 3-4...(20 มิ.ย. 59)

กกพ.เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวลตามมติกพช. โดยกำหนดให้โรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าจากระบบส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า (Adder) มาเป็นระบบ Feed in Tariff ที่สะท้อนต้นทุนจริงได้...(20 มิ.ย. 59)

สนพ.ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ให้บริการไฟฟ้า (Efficiency Resource Standard : EERS)...(17 มิ.ย. 59)

ความต้องการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในไทย ปี 2559 มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หลังราคาน้ำมันตลาดโลกผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และเข้าสู่ช่วงขาขึ้น...(16 มิ.ย. 59)

พพ. ได้จัดสัมมนา "โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่"เป็นการเพิ่มช่องทางการใช้ไบโอดีเซลเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง...(16 มิ.ย. 59)

คณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเปิดเผยกรณีพีคของกฟผ. ที่ระดับ 29,618.8 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนั้น หากรวมกับการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 เมกะวัตต์ ใกล้เคียงกับ...(15 มิ.ย. 59)

กลุ่มผู้ประกอบการไบโอก๊าซได้ยื่นหนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาของโรงไฟฟ้าไบโอก๊าซที่ผลิตจากน้ำเสีย และได้รับการสนับสนุนจากสนพ. แต่กลับไม่มีการรับซื้อไฟเข้าระบบ จนถึงขณะนี้รวมระยะเวลากว่า 2 ปี ยังไม่ได้รับการแก้ไข...(15 มิ.ย. 59)

พพ. และสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านพลังงาน...(15 มิ.ย. 59)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการประเมินมาตรการดูแลราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีที่กำหนดให้ปตท.รับภาระประกันราคาไม่เกินเพดาน 13.50 บาท/กก. ภายหลังได้มีการปรับโครงสร้างราคาเอ็นจีวีลอยตัวแบบมีเงื่อนไขไปแล้ว...(14 มิ.ย. 59)

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเตรียมหารือกับโรงไฟฟ้าเอสพีพีประเภทพลังงานความร้อนร่วมในนิคมอุตสาหกรรม 25 ราย โดยคาดว่าจะมีโรงไฟฟ้าเอสพีพีเหลือไม่ถึงครึ่งที่จะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่...(13 มิ.ย. 59)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม สำหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ปี 2558-2562 กำลังผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์/โครงการ (VSPP) มีเป้าหมายรับซื้อที่ 50 เมกะวัตต์...(13 มิ.ย. 59)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร มีแนวโน้มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) จริงไม่ถึง 50%...(10 มิ.ย. 59)

สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเตรียมเสนอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านพลังงาน ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้โซลาร์รูฟท็อปเสรี สามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบได้เป็นการทั่วไป...(9 มิ.ย. 59)

อพพ. เปิดเผยว่า ตามที่มีสมาคมหรือเครือข่ายแห่งหนึ่งภายใต้ชื่อสมาคมเครือข่ายโรงงานควบคุมด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ และภาคกลางตอนล่าง ได้แอบอ้างว่าอยู่ภายใต้กำกับของพพ. เบื้องต้นขอชี้แจงว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ...(9 มิ.ย. 59)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการว่า มูลค่าการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของไทยช่วง 2559-2561 จะอยู่ที่ 1.1-1.5 แสนล้านบาท เป็นการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด...(8 มิ.ย. 59)

ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฉบับใหม่ โดยสาระสำคัญคือ ไทยจะสามารถใช้ระบบบริหารทรัพยากรปิโตรเลียมได้ 3 ระบบ คือ สัมปทาน การแบ่งปันผลผลิต และจ้างสำรวจและผลิต...(8 มิ.ย. 59)

กพพ. จะส่งหนังสือเตือนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าให้มายื่นขอใบอนุญาตภายใน 60 วัน ถ้าเลยระยะผ่อนปรนแล้วมีบทลงโทษทั้งจำและปรับ ซึ่งการออกใบอนุญาตจะทำให้กกพ.สามารถประเมินกำลังผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริงได้...(7 มิ.ย. 59)

ในวันที่ 10 มิ.ย. 59 รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าจะสานต่อความร่วมมือด้านพลังงาน โดยจะมีการหารือในระดับปลัดกระทรวงพลังงานของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเดินหน้าตามแผนความร่วมมือ...(7 มิ.ย. 59)

มูลนิธิพลังงานเพ่ื่อสิ่งแวดล้อมได้ศึกษาผลกระทบการท่องเที่่ยวที่มีต่อความต้องการใช้พลังงาน ทั้งด้านการใช้จ่ายและการใช้พลังงานของนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงการใช้พลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้า...(6 มิ.ย. 59)

กกพ. กำลังติดตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพราะเกรงว่าจะส่งผลต่อต้นทุนค่าเอฟทีเพิ่มขึ้น...(6 มิ.ย. 59)

ไทยอาจไม่ต้องนำเข้าก๊าซแอลพีจีในเดือนก.ค. เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี เนื่องจากกำลังผลิตภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นมากจนเพียงพอกับความต้องการที่ลดลง...(3 มิ.ย. 59)

กบง. มีมติให้คงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนมิ.ย. ไว้ที่ 20.29 บาท/กก. แม้ต้นทุนการจัดหาก๊าซแอลพีจีจะเพิ่มขึ้น โดยให้นำเงินกองทุนน้ำมันฯมาชดเชย...(3 มิ.ย. 59)

กรมธุรกิจพลังงานกำลังเร่งพิจารณาทบทวนการเพิ่มบทลงโทษแก่เจ้าของสถานีบริการน้ำมันที่ละเลยการควบคุมดูแลเด็กที่เติมน้ำมันให้กับผู้ใช้บริการ ที่ฝ่าฝืนประกาศกระทรวง...(3 มิ.ย. 59)

รายงานสถานการณ์การใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกปี 2015 มีการลงทุนพลังงานสะอาดแตะ 10.19 ล้านล้านบาท มากที่สุดทำสถิติทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ...(2 มิ.ย. 59)

กพช.มีมติให้กฟผ. ศึกษารายละเอียดการก่อสร้างคลังก๊าซแอลเอ็นจีลอยน้ำ ปริมาณ 5 ล้านตัน เบื้องต้นกำหนดพื้นที่ไว้แล้วบริเวณอ่าวไทยตอนบน...(2 มิ.ย. 59)

กฟผ. เปิดเผยว่า ปัญหาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ในขณะนี้อาจเกิดปัญหาลดลง หรือขาดตอน ช่วงรอยต่อประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุลง หากสามารถผลักดันให้โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโรงไฟฟ้าเทพา...(2 มิ.ย. 59)

ครม.มีมติเห็นชอบให้กฟภ.ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร โดยนายกฯได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเร่งศึกษาพลังงานทางเลือกอื่นๆ...(1 มิ.ย. 59)

กฟผ. เปิดเผยสถิติการใช้ไฟฟ้าในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการใช้ไฟฟ้าเติบโต 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน...(1 มิ.ย. 59)

พพ. ได้เร่งเดินหน้าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีมาตรการที่สำคัญคือ โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน...(1 มิ.ย. 59)

กพช. ได้มีการหารือการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชในอ่าวไทยที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทาน โดยมีมติให้ดำเนินการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย...(31 พ.ค. 59)

กพช. เห็นชอบแนวทางสนับสนุนโรงไฟฟ้าเอสพีพีประเภท Cogeneration ที่จะสิ้นสุดสัญญา ภายในปี 2560-61 ให้ต่ออายุสัญญา 3 ปี ปริมาณรับซื้อไม่เกิน 60 เมกะวัตต์...(31 พ.ค. 59)

การประชุมกพช.วันที่ 30 พ.ค. จะมีวาระพิจารณาคือ การบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่สัมปทานจะสิ้นอายุที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดทำไว้ ขณะที่เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยคัดค้านการใช้วิธีเจรจากับรายเดิม...(30 พ.ค. 59)

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานทดแทน ที่ก้าวล้ำและมีมาตรฐานในระดับที่สากลยอมรับ มีศักยภาพสูงในเรื่องไบไอกับโซลาร์...(30 พ.ค. 59)

นักวิจัยจากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ มีความสามารถผลิตเอทานอลได้สูงที่สุด ... (27 พ.ค. 59)

กกพ. จะเปิดให้มีการยื่นข้อเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ระยะที่ 1 ประเภทชีวมวล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจ.สงขลา ขยายเวลาจากเดิมเป็น วันที่ 15-30 มิ.ย. 59 ... (27 พ.ค. 59)

รมว.พลังงานจะเสนอให้ที่ประชุมกพช. วันที่ 30 พ.ค. พิจารณาแนวทางการบริหารแหล่งปิโตรเลียมที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี 2565-66 เบื้องต้นได้ข้อยุติด้วยการเปิดให้รายเก่าเจรจากับภาครัฐก่อน...(26 พ.ค. 59)

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือระหว่างวช. กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ผลักดันและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนให้อปท. ผลิตก้อนเชื้อเพลิงขยะ RDF ... (25 พ.ค. 59)

กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการเข้าร่วมโครงการนำร่องการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี เป้าหมายกำลังผลิตติดตั้ง 100 เมกะวัตต์ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นเข้าโครงการได้ภายในเดือนก.ค.-31 ส.ค. นี้ ...(25 พ.ค. 59)

ศาลปกครองรับคำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องปตท. ยังคืนท่อก๊าซฯไม่ครบ โดยศาลรับเฉพาะคำฟ้องที่เกี่ยวข้องกับองค์กร คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงานและ...(24 พ.ค. 59)

ยูบีเอ็ม เอเชี่ยน ซัสเทนเอเบอร์ เอนเนอยี่ วีค 2016 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีหน่วยงานภาครัฐและ...(24 พ.ค. 59)

สนพ. เตรียมเปิดรับสมัครโครงการกรีนแบงกิ้ง ซึ่งเป็นโครงการสร้างศักยภาพในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน...(23 พ.ค. 59)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนได้เสนอให้กกพ. พิจารณาคัดเลือกโครงการเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ของอปท. อบจ. และเทศบาลที่มีศักยภาพ ในการรวบรวมปริมาณขยะจำนวนมาก นำร่องก่อสร้าง 5-6 แห่งภายในปีนี้...(23 พ.ค. 59)

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าถึง 30% และได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่แทบจะไม่มีการต่อต้านเลย จึงเป็นแหล่งที่น่าศึกษาการจัดการโรงไฟฟ้ากับชุมชนของหลายประเทศ...(19 พ.ค. 59)

บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส เตรียมปรับเพิ่มปริมาณความต้องการใช้เชืื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse Dervied Fuel) เป็น 1 ล้านตัน/ปี เพื่อเป็นเชื้อเพลิงป้อนให้กับโรงไฟฟ้าและโรงงาน...(19 พ.ค. 59)

กกพ. ยังไม่มั่นใจว่าในช่วงปลายปีนี้จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 100 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 50 เมกะวัตต์ได้หรือไม่...(18 พ.ค. 59)

กบง. มีมติเห็นชอบให้เสนอแนวทางการดำเนินการกับโรงไฟฟ้าเอสพีพีที่จะหมดสัญญา ให้กพช.พิจารณาอนุมัติในวันที่ 30 ...(18 พ.ค. 59)

กบง.รับทราบสถานการณ์ราคาพลังงาน โดยแนวโน้มราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศมีิทิศทางขาขึ้น และเห็นชอบแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากปัจจุบัน 7% โดยให้นำร่องการใช้บี10 ในหน่วยงานราชการและทหาร...(18 พ.ค. 59)

กฟผ. จะเปิดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิคและราคา สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. -21 ก.ค. 2559 โดยจะยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งได้ระบุเงื่อนไข...(17 พ.ค. 59)

รพพ. (ดนัย) เปิดเผยถึงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งมาตรการในกลยุทธ์ภาคบังคับภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการฯ อนุมัติร่างกฎกระทรวง...(17 พ.ค. 59)

ตัวแทนเครือข่ายชาวบ้านบ้านธาตุคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย กำลังผลิต 9.4 เมกะวัตต์ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ...(16 พ.ค. 59)

กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรฯเพื่อศึกษาการจัดโซนนิ่งพืชพลังงานทดแทน เนื่องจากการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลปัจจุบันประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง...(16 พ.ค. 59)

รมว.พลังงานได้มอบหมายให้กฟผ.เดินหน้าการปฏิรูปองค์กรให้มีความชัดเจนภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์...(13 พ.ค. 59)

กฟผ. เปิดเผยว่า ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีนี้เกิดขึ้นถึง 7 ครั้ง เติบโตสูงกว่า 7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทำให้กระทรวงพลังงานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ไม่ถึงขั้น...(13 พ.ค. 59)

กฟภ. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ตามมาตรฐาน IEC เป็นสถานีอัตโนมัติครบถ้วนทุกฟังก์ชั่นแห่งแรกของไทย สามารถรองรับกับโครงการ Smart Grid ในรูปแบบของการจัดการโครงข่ายไฟฟ้าแบบแหล่งผลิตกระจายตัวจากพลังงานทดแทน...(12 พ.ค. 59)

กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมสำรองกำลังผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอ หากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลังล่าสุดได้เกิดพีคที่ 29,600.8 เมกะวัตต์...(12 พ.ค. 59)

คณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ แถลงข่าวความคืบหน้าโดยประเด็นสำคัญคือ หากมีการนำพลังงานทดแทนใน จ.กระบี่ มาผลิตไฟฟ้า จะได้พลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ...(12 พ.ค. 59)

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนได้ส่งหนังสือถึงสนพ. เรื่องแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะสิ้นสุดสัญญา โดยพร้อมจะลดปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาลงเหลือ 30 เมกะวัตต์/แห่ง จากสัญญาเดิม 90 เมกะวัตต์...(12 พ.ค. 59)

กรมธุรกิจพลังงานจะหารือกับโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซฯ ถึงแนวทางการร่างหลักเกณฑ์ประมูลนำเข้าก๊าซแอลพีจีคาดว่า จะสามารถเสนอรมว.พลังงานพิจารณาได้ภายในก.ค. นี้...(11 พ.ค. 59)

ในการประชุมกพช. วันที่ 13 พ.ค. 59 คาดว่าจะมีวาระเสนอให้มีการขยายเวลาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอสพีพีระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่จะหมดอายุระหว่างปี 2560-2565 ออกไปอีก 25 ปีื และให้กฟผ. ขยาย...(11 พ.ค. 59)

กทม.เปิดโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งแรกของกรุงเทพฯ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม...(10 พ.ค. 59)

สนพ. คาดว่า ราคาขายปลีกเอ็นจีวีที่จะประกาศวันที่ 16 พ.ค. จะลดลงต่อเนื่อง เพราะราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้สูตรราคาอ้างอิงราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง 6-12 เดือนลดต่ำลง...(10 พ.ค. 59)

ประเทศไทยลงนามลำดับ 151 ในข้อตกลงปารีส ที่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ถือเป็นประวัติศาสตร์เพื่อปกป้องโลกจากภาวะโลกร้อน โดยมีเป้าหมายหลักที่จะรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส...(4 พ.ค. 59)

กฟผ. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทพายังคงเป็นไปตามแผน ขณะนี้กำลังเปิดการคัดเลือกผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยการแข่งขันด้านราคา คาดว่าจะเสนอขออนุมัติครม.ได้ประมาณปลายปีนี้...(4 พ.ค. 59)

กบง. มีมติคงราคาก๊าซแอลพีจีประจำเดือนพ.ค. ไว้ที่ 20.29 บาท/กก. พร้อมลดการใช้เงินกองทุนแอลพีจีชดเชยลงเหลือ 0.59 บาท/กก. เนื่องจากคาดการณ์ต้นทุนราคาแอลพีจีหน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติลดลง...(3 พ.ค. 59)

กฟผ. เปิดเผยถึงปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคที่ทำลายสถิติรายวัน และล่าสุดขยับขึ้นที่ระดับ 29,403.7 เมกะวัตต์ ถือเป็นการเพิ่มขึ้นจากพีคสูงสุดเมื่อปีที่แล้วเฉลี่ยกว่า 2,000 เมกะวัตต์...(2 พ.ค. 59)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เตรียมเสนอรายงานผลการศึกษาแนวทางการบริหารสัมปทานปิโตรเลียม 2 แหล่ง ที่จะหมดอายุให้ที่ประชุมกพช.พิจารณาในเดือนพ.ค. ก่อนจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการปิโตรเลียมเพื่อสรุปความเห็นชอบ...(2 พ.ค. 59)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับบริษัทเชียงใหม่เอ็นไวรอนเมนท์ โปรเทค จก. พัฒนาเตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นเครื่องกำจัดขยะขนาดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบแก๊สซิฟิเคชั่น...

กฟผ. เปิดเผยถึงสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในช่วงนี้ ยังคงเกิดพีคต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 และยังเกิดพีคติดต่อกัน 4 วัน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 28 เม.ย. เวลา...(29 เม.ย. 59)

รมว.พลังงานกล่าวถึงโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือไอพีพี รอบที่ 3 ที่ปัจจุบันยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าจะเดินหน้าหรือยกเลิก โดยยืนยันจะต้องจบและสรุปให้ได้...(29 เม.ย. 59)

วันที่ 27 เม.ย. เวลา 14.33 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยเกิดขึ้นที่ระดับ 29,249.4 เมกะวัตต์ ทำลายสถิติปีนี้เป็นครั้งที่ 5 ถือเป็นการเกิดพีคติดต่อกัน 3 วัน...(28 เม.ย. 59)

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯในปี 2559 เพิ่มเติม 4,275 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดทำโครงการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 17 โครงการ และโครงการในแผนพลังงานทดแทน 13 โครงการ...(28 เม.ย. 59)

วันที่ 26 เม.ย. เวลา 14.13 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 29,004.6 เมกะวัตต์ ทำลายตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีนี้เป็นครั้งที่ 4 สูงกว่าค่าพยากรณ์ที่คาดไว้ที่ 29,000 เมกะวัตต์...(27 เม.ย. 59)

กกพ. มีมติเห็นชอบโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ค้างท่อจำนวน 20 โครงการ กำลังการผลิตรวม 111 เมกะวัตต์ จากก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบไปแล้ว 53 โครงการ...(27 เม.ย. 59)

ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางกลุ่ม ยื่นฟ้องโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้การจับสลากเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมาเป็นโมฆะ...(26 เม.ย. 59)

กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอที่ประชุมกพช. ต้นเดือนพ.ค. ถึงแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ด้วยระบบผลิตพลังงานร่วม ซึ่งจะทยอยสิ้นอายุสัญญา...(26 เม.ย. 59)

วันที่ 25 เม.ย. 59 เวลา 14.53 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยหรือพีคอยู่ที่ 28,475.3 เมกะวัตต์ ทำลายตัวเลขสถิิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปีนี้เป็นครั้งที่ 3...(26 เม.ย. 59)

โครงการบาเจาะไบโอก๊าซผ่านการประเมินและเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ FiT ระยะที่ 1 ประเภทก๊าซชีวภาพ โดยมีแหล่งเชื้อเพลิงจากน้ำเสียกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม...(25 เม.ย. 59)

ปริมาณการจำหน่ายก๊าซแอลพีจีเดือนมี.ค. โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 แสนตัน/เดือน ลดลง 4.74% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและลดลง 10.34% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2558 เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดต่ำลง และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง...(25 เม.ย. 59)

วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล อ.หัวหิน ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ภายในสถาบัน ซึ่งเป็น 1 ในโครงการย่อยจากชุดโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการที่ได้รับการสนับสนุนจาก พพ. สามารถลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลงได้ 20,000-40,000 บาท...(22 เม.ย. 59)

กกพ.เปิดเผยผลการจับสลากโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรที่สามารถเสนอขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 67 ราย รวมกำลังผลิต 281.32 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าแผน...(22 เม.ย. 59)

กกพ.จะเดินหน้ากระบวนการจับสลากคัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 167 รายในวันที่ 21 เม.ย. ตามกำหนดเดิม แม้ว่าจะ...(21 เม.ย. 59)

กกพ.มีมติเห็นชอบปรับลดค่าเอฟทีรอบเดือนพ.ค.-ส.ค. นี้ลง 28.49 สต./หน่วย ส่งผลให้ค่าเอฟทีปรับลดลง 7.68% ถือเป็นการลดค่าเอฟทีสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2535...(21 เม.ย. 59)

หน่วยงานสหกรณ์ 10 แห่งเข้าร้องเรียนต่อกกพ. เพื่อขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าจับสลากในโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรอีกครั้ง...(20 เม.ย. 59)

วันที่ 19 เม.ย. 59 เวลา 14.17 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคอยู่ที่ 28,351.7 เมกะวัตต์ ทำลายสถิติในปีนี้เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากสภาพอากาศ...(20 เม.ย. 59)

กระทรวงพลังงานยืนยันจะเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ทั้งระยะที่ 1 และ 2 แต่จะปรับแผนใหม่ โดยลดการรับซื้อไฟฟ้าระยะแรกลงเหลือ 300 เมกะวัตต์...(19 เม.ย. 59)

รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการแหล่งสัมปทานปิโตรเลียม 2 แหล่งที่จะหมดอายุ ขณะนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดทำรูปแบบการบริหารไว้หลายแนวทาง รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย จากนั้นจะเสนอให้กพช.พิจารณา...(18 เม.ย. 59)

สนพ. ร่วมกับส.อ.ท. จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ในปี 2559-60 โดยนำเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาสนับสนุน 89 ล้านบาท เริ่มวันที่ 1 ก.ค. นี้...(18 เม.ย. 59)

อพพ. เปิดเผยว่า การจัดอบรมผู้ตรวจสอบด้านพลังงานเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการพลังงาน โดยปีนี้เป็นปีแรกๆ ที่กระทรวงพลังงานกำหนดให้รายงานต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ตรวจสอบพลังงานที่เป็นวิศวกรที่มีใบรับรองอนุญาตและผ่านการอบรมตามหลักสูตรจากพพ. ...(12 เม.ย. 59)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยายืนยันเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนอุบลรัตน์ยังไม่ได้ใช้น้ำก้นอ่าง แต่ใช้น้ำสำรองแล้ว หากจะใช้ให้ได้ตามแผนการใช้น้ำจนถึงสิ้นเดือนก.ค. ต้องใช้ไม่เกิน 180 ล้านลบ.ม. เพื่อให้เหลือเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า...(12 เม.ย. 59)

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าเอฟทีได้พิจารณาต้นทุนค่าไฟฟ้า พบว่า งวดเดือนพ.ค.-ส.ค. มีต้นทุนลดต่ำลงมากจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงค่อนข้างมาก โดยภาพรวมจะทำให้ค่าเอฟทีลดลงประมาณ 15-20 สต./หน่วย...(12 เม.ย. 59)

กกพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรี ระยะนำร่อง 100 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการร่างระเบียบหลักเกณฑ์การดำเนินงาน โดยจะสามารถประกาศได้ภายในเดือนมิ.ย.-ก.ค. 2559...(11 เม.ย. 59)

กฟผ.เปิดเผยถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ได้ทำลายสถิติเมื่อเทียบกับปี 2558 เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 59 เวลา 20.21 น. ที่ระดับ 27,639.3 เมกะวัตต์...(8 เม.ย. 59)

พพ. ประสานกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก ติดตามความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในบริเวณโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระเสาวนีย์ บ้านปางคอง อ.ปางมะผ้า...(8 เม.ย. 59)

ศูนย์วิจัยพลังงานเอเชียแปซิฟิกประมาณการว่าอีก 20-30 ปี ประเทศไทยยังคงมีการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่า จะเพิ่มขึ้น 86% ในปี 2583...(7 เม.ย. 59)

กฟน. เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีพบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงอื่นๆ โดยสถิติสูงสุดของกฟน.เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2558 เท่ากับ 8,755.98 เมกะวัตต์ และความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปี 2559 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ...(5 เม.ย. 59)

กกพ. จะเปิดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจ.สงขลา ในเดือนมิ.ย. มั่นใจว่า FiT Bidding เชื้อเพลิงชีวมวล...(5 เม.ย. 59)

ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีค เกิดขึ้นในวันที่ 23 มี.ค. 2559 เวลา 14.30 น. อยู่ที่ 27,242 เมกะวัตต์ อุณหภูมิ 37.8 องศาเซลเซียส ซึ่งยังต่ำกว่าที่เกิดขึ้นจริงของปี 2558 ที่่...(4 เม.ย. 59)

การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทก๊าซชีวภาพ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจ.สงขลา มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค 1 โครงการ...(4 เม.ย. 59)

แนวโน้มค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเอฟที รอบเดือนพ.ค.-ส.ค. มีโอกาสปรับลดลงเฉลี่ยมากกว่า 5 สต./หน่วย จากปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น...(4 เม.ย. 59)

กกพ. ได้ประกาศปรับปรุงสัญญามาตรฐานบริการไฟฟ้าใหม่ของกฟภ. กฟน. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือให้ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก...(1 เม.ย. 59)

คณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ (คณะกรรมการไตรภาคี) มีแนวโน้มสรุปความเห็นต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ได้เร็วขึ้น จากเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.ย. โดยมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล...(1 เม.ย. 59)

กกพ. จะประกาศกรอบแนวทางดำเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรภายในสัปดาห์นี้ เบื้องต้นกำหนดจะประกาศคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติที่จะไปจับสลาก 18 เม.ย.นี้ และกำหนดจับสลากวันที่...(1 เม.ย. 59)

กระทรวงพลังงานสนันสนุนการขนส่งก๊าซแอลพีจีทางรถไฟของปตท. เนื่องจากประหยัดและปลอดภัย แต่ปัจจุบันการเจรจาล่าช้า...(31 มี.ค. 59)

ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งซอติก้า ได้เริ่มจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบ โดยการเชื่อมต่อหลุมผลิตใหม่เพื่อรักษาความสามารถจ่ายก๊าซให้เป็นไปตามสัญญา และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานของ...(30 มี.ค. 59)

สนพ. ได้ขยายระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... จากเดิมที่เริ่มตั้งแต่ 14-28 มี.ค. ไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 1 เม.ย. นี้...(30 มี.ค. 59)

กระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบายพัฒนาระบบข้อมูลพลังงาน ผ่านการดำเนินงานตามแผนงานจัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทยหรือ Thailand Energy Information Center (TEIC)"...(29 มี.ค. 59)

รมว.พลังงาน เปิดเผยกรณีมีผู้คัดค้านร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ก็สามารถเสนอสนช.แก้ไขได้ โดยกระทรวงพลังงานจะทำหน้าที่รวบรวม...(29 มี.ค. 59)

บริษัทเสนาโซลาร์เอนเนอร์ยี่ ดำเนินโครงการผลิตโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาบ้านจัดสรร ช่วยให้ประชาชนที่ซื้อบ้านประหยัดค่าไฟฟ้าได้ตามขนาดของแผงกำลังผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้ง...(29 มี.ค. 59)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)