ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทะลายปาล์มเปล่า

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อย

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น โดยได้ทบทวนการจัดทำแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากขยะ

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว

ฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยประจำปีเพาะปลูก พ.ศ. 2556

ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชที่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโต จากนั้นแปรเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งหรือแปรสภาพเป็นของเหลวที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สำคัญชนิดหนึ่ง
ชีวมวลที่นำมาใช้เป็นพลังงาน มีแหล่งที่มาได้ 2 แหล่งคือ เศษวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวหรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้และจากการปลูกพืชเพื่อนำมาใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานโดยเฉพาะ

ระบบฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

ด้วยในภาวการณ์ปัจจุบัน การผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยต้องพึ่งแหล่งเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ประเทศพม่า ลาว และมาเลเซีย เป็นต้น ในบางครั้งที่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ สายส่งไฟฟ้ามายังโรงไฟฟ้าหรือสถานีไฟฟ้าในประเทศไทย ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะจ่ายผู้ใช้งานได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับขึ้นในบางพื้นที่ ดังที่เคยเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของภาคใต้มาแล้ว
Click ที่นี่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

พลังงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพลังงานชุมชน ผู้แทนอปท. และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางกุ่ม จ.ราชบุรี ซึ่งใช้เทคโนโลยีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์...(29 ก.ย. 59)

สนพ. เปิดเผยสถานการณ์พลังงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ภาพรวมคาดว่าจะมีการใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนสอดคล้องกับจีดีพีของประเทศ...(29 ก.ย. 59)

โครงการนำร่องโซลาร์รูฟท็อปเสรีได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่จำนวนมาก เนื่องจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์รูฟท็อปบางช่วงถูกกว่าการซื้อไฟฟ้าจากระบบ โดยคาดว่า เมื่อปิดรับสมัครจะมี...(29 ก.ย. 59

พพ. ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 750 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐ 71 แห่ง สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีผลประหยัดพลังงาน...(29 ก.ย. 59)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยถึงการประมูลแข่งขันเพื่อหาผู้บริหารแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุในอ่าวไทย หากสนช. สรุปการแก้ไขร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียมแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค. 2560 จะทำให้สามารถประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะประมูลได้ตามกรอบ...(28 ก.ย. 59)

กฟผ.เตรียมหารือกับกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ลาว พร้อมทั้งการไฟฟ้าลาว ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในลาว เนื่องจากขณะนี้ลาวมีกำลังผลิตไฟฟ้าจำนวนมากแล้ว...(28 ก.ย. 59)

กพช. เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานขยายเวลาคัดเลือกผู้จะเข้ามาดำเนินการผลิตและสำรวจแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกชไปเป็นภายในเดือนก.ย. 2560 จากเดิมเดือนมิ.ย. เนื่องจากมีการขอขยาย...(27 ก.ย. 59)

กรมบัญชีกลางติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ถือเป็นส่วนราชการแห่งแรก แม้ว่าจะประหยัดงบประมาณได้เพียงส่วนน้อย แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น...(27 ก.ย. 59)

กพช. เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ในอัตรา 4.12 บาท/หน่วย ลดลงจากเดิม 5.66 บาท เนื่องจากต้นทุน...(27 ก.ย. 59)

สกพ.ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นคำร้องและข้อเสนอเพื่อรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT สำหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีผู้สนใจเกินจากเป้าที่กกพ. กำหนดไว้ เนื่องจากสนพ. ได้กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าสูงถึง 7 บาท...(26 ก.ย. 59)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างทบทวนอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT เพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริง โดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์...(26 ก.ย. 59)

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ ในวันที่ 26 ก.ย. จะมีการพิจารณาเรื่องการพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการพลังงาน โดยจะเป็นการพัฒนาหน่วยงานที่รวบรวมพลังงานจากหลายๆ แห่งมาบูรณาการเป็นศูนย์...(23 ก.ย. 59)

โครงการมอนสูน วินด์ พาวเวอร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่แห่งแรกในลาว ขนาด 600 เมกะวัตต์ ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องการเจรจาขายไฟฟ้าให้รัฐบาลไทย เนื่องจากเห็นว่า ไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่เสถียรภาพ ทำให้ไม่อยู่ในรายชื่อที่รัฐจะรับซื้อเพิ่มจากลาว...(23 ก.ย. 59)

กกพ.ได้เปิดให้ภาคเอกชนยื่นขอเสนอขายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง (FiT) ระหว่างวันที่ 22-28 ก.ย. นี้ จำนวน 50 เมกะวัตต์ ซึ่งในวันแรกมีผู้มายื่นรวม 26 ราย...(23 ก.ย. 59)

สนพ. ได้จัดสรรงบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดตัวแคมเปญ "รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์" มีเป้าหมายเพื่อปลุกกระแสการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นในประเทศ ลงมือทำได้จริง แม้สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ลดต่ำลง...(22 ก.ย. 59)

กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ไทยและสปป.ลาว จะตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาการต่ออายุกรอบความร่วมมือและแก้ปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในรูปแบบที่ลาวจะส่งให้ไทยเมื่อลาวมีกำลังผลิตเหลือ และไทยจะส่งคืน...(22 ก.ย. 59)

กฟผ. อยู่ระหว่างนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการคลังก๊าซธรรมชาติเหลวลอยน้ำ (FSRU) ให้สนพ.และกกพ. พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมกพช. โดยราคาแอลเอ็นจีที่กฟผ.นำเข้าจะถูกกว่าที่ซื้อจากปตท. ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลง...(21 ก.ย. 59)

METEC ร่วมมือกับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนำระบบการจัดการไฟฟ้าพลังงานลมโดยใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มาใช้ผลิตไฟฟ้าจริง โดยจะติดตั้งแบตเตอรี่ในโรงไฟฟ้าพลังงานลมเกาะเต่า และโรงไฟฟ้าปากพนัง ทำให้มีอัตราการจ่ายไฟอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นครั้งแรกในอาเซียน...(21 ก.ย. 59)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนพลังงานทดแทน 4 ภูมิภาค เพื่อต้องการส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบเจาะลึกและสอดคล้องกับศักยภาพแต่ละพื้นที่ของชุมชน ทั้งเรื่องเชื้อเพลิงวัตถุดิบ ราคาและปริมาณ ตลอดจนระบบสายส่ง...(21 ก.ย. 59)

กระทรวงพลังงานสรุปผลงานรอบ 2 ปี มีผลงานสำคัญๆคือ การลดค่าครองชีพประชาชนโดยทำให้ประหยัดค่าน้ำมัน 306,000 ล้านบาท/ปี ค่าไฟฟ้าลดลง 92,103 ล้านบาท/ปี ผลักดันการลงทุนด้านพลังงานสูงสุด...(20 ก.ย. 59)

พพ. เดินหน้ารณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) จากชุมชนทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรตัวคูณ เผยแพร่ความรู้...(20 ก.ย. 59)

กระทรวงพลังงานมีเป้าหมายให้ผู้ค้าน้ำมันทุกบริษัท ยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ในเดือนม.ค. 2561 แต่หากเอกชนไม่มีความพร้อมเพราะเกรงว่า น้ำมันเบนซินพื้นฐานจะไม่เพียงพอและต้องนำเข้า ก็ต้องดูเหตุผลและข้อเท็จจริง...(20 ก.ย. 59)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)