การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับการทำเกษตรกรรมในโรงเรือน (Greenhouse) จากแนวคิดนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน(The Thirteenth Five-Year Plan 2016-2020on National Economic and Social Development) มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสีเขียว(Green development) อย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ(Geo Informatics) เพื่อการพัฒนาพลังงานขยะ : กรณีศึกษา จ.สระแก้ว

ตามที่กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พศ. 2558-2579) หรือแผน AEDP 2015 ขึ้น โดยเป้าหมายของแผนดังกล่าวคือ ภายในปี พุทธศักราช 2579 ประเทศไทยจะต้องใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในประเทศเป็นพลังงานทดแทนรวมประมาณ 39,300 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ จากประมาณการปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ 131,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือคิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานรวม

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทะลายปาล์มเปล่า

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อย

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น โดยได้ทบทวนการจัดทำแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากขยะ

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

กระทรวงการคลังประกาศลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 4 ประเภท เพื่อส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ประหยัดพลังงาน จะส่งผลให้ราคารถยนต์ไฮบริดลดลงจากปัจจุบัน 10-20% ทำให้ราคาใกล้เคียงกับรถยนต์ใช้น้ำมันเบนซินในรุ่นเดียวกัน...(22 มิ.ย. 2560)

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มบริษัทเจซีเอส ผู้ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลรายใหญ่ ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นกับ 3 บริษัทของไทย ในการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลไม้อัดเม็ด...(22 มิ.ย. 2560)

กฟผ. อยู่ระหว่างปรับแผนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 2,000 เมกะวัตต์ ตามนโยบายกระทรวงพลังงานที่ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจนในแต่ละปี คาดว่า เตรียมเสนอกลับไปภายในก.ค. นี้ อาจจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนภายใต้พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ...(22 มิ.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานได้รายงานให้ที่ประชุมครม. รับทราบ ถึงแนวทางการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม ที่ต้องการให้รัฐจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา...(21 มิ.ย. 2560)

การประชุมคสช. มีมติเห็นชอบในหลักการในการออกคำสั่งหัวหน้าคสช. มาตรา 44 เพื่อปลดล็อกการใช้ที่ดินของส.ป.ก. ครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กิจการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม และกิจการสำรวจเหมืองแร่ คำสั่งดังกล่าวเฉพาะ...(21 มิ.ย. 2560)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนการจัดทำ 5 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (ปี 2558-2579) เนื่องจากมีหลายสมมุติฐานไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะความล่าช้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง...(21 มิ.ย. 2560)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า จากปัญหาราคาปาล์มตกต่ำที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้มีการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 7% ล่าสุดยังได้ให้ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เร่งสต๊อกบี100 ไว้...(21 มิ.ย. 2560)

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวในพิธีปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โคริ 1 ในเมืองปูซาน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเก่าแก่ที่สุดว่า จะล้มเลิกแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่ ไม่มีการต่ออายุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่เดิม รวมถึงจะลดการพึ่งพา...(20 มิ.ย. 2560)

ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ไทยกำลังเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าแบบไตรภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน...(20 มิ.ย. 2560)

กกพ. จะหยุดการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับโครงการใหม่ๆ หลังโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์ม เฟส 2 กำลังผลิต 219 เมกะวัตต์ ดำเนินการแล้วเสร็จ เนื่องจากต้องพิจารณาความพร้อมของระบบสายส่งไฟฟ้าของกฟผ. และระบบป้อนไฟฟ้า...(20 มิ.ย. 2560)

รองนายกฯวิษณุเปิดเผยว่า ในการประชุมคสช. และที่ประชุมครม. จะหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เบื้องต้นมีอยู่ 4 แนวทาง...(20 มิ.ย. 2560)

สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีได้ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา จัดทำโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเยาวชนลดใช้พลังงาน มีพลังงาน มีความสุข เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยนำรถโมบายออกไปให้ความรู้...(19 มิ.ย. 2560)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัตจี กำลังผลิต 1,360 เมกะวัตต์ในเมียนมา เบื้องต้นต้องชะลอโครงการดัวกล่าวเอาไว้ก่อน เนื่องจากรัฐบาลเมียนมาต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการและทำความเข้าใจกับชนกลุ่มน้อย...(19 มิ.ย. 2560)

แนวคิดเรื่องการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกนำมาใช้เป็นแนวคิดสำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบสถานที่จัดแสดงนิทรรศการอาคารศาลาไทยในงาน Astana Expo 2017...(19 มิ.ย. 2560)

กกพ. อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราระบบสำรองไฟฟ้า (Backup Rate) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตเองใช้เอง หรือ Isolated Power Supply (IPS) ที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น จากปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าแล้ว 83 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาคาร...(19 มิ.ย. 2560)

รองนายกฯวิษณุ เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมครม. และคสช. สัปดาห์หน้า จะมีการเสนอใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาการสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลมในพื้นที่ส.ป.ก. หรือการเช่าพื้นที่ส.ป.ก. ในการวางแผงโซลาร์ฟาร์ม โดยจะผ่อนคลายใน 3 ประเด็นใหญ่...(16 มิ.ย. 2560)

กฟผ. นำคณะพร้อมด้วยสื่อมวลชนดูงานโรงไฟฟ้าที่เยอรมนี ซึ่งประกาศว่า ปี ค.ศ. 2022 จะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 17 แห่งให้หมด โดยทยอยปิดไปแล้ว 9 แห่ง และจะมุ่งเน้นพลังงานทดแทน...(15 มิ.ย. 2560)

ส.ป.ก. อยู่ระหว่างรอรองนายกฯวิษณุ นัดหารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตามที่นายกฯ เตรียมออกคำสั่งประกาศตามมาตรา 44 เพื่อให้ส.ป.ก. มีอำนาจพิจารณาการขอใช้พื้นที่...(15 มิ.ย. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมหารือกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ในสัปดาห์หน้า เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ค้าสต๊อกไบโอดีเซล บี100 สำรองเพิ่มและเตรียมกำหนดสัดส่วนใช้ไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล 7% เพื่อจำหน่ายบี7 จนถึงสิ้นปีนี้...(14 มิ.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานจะเสนอที่ประชุมป.ย.ป. วันที่ 19 มิ.ย. พิจารณาแนวทางแก้ปัญหากรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม...(14 มิ.ย. 2560)

ขณะที่สหรัฐขอถอนตัวออกจากสนธิสัญญาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือข้อตกลงปารีส จีนได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาพลังงานสะอาดด้วยการเปิดตัวโครงการโซลาร์ฟาร์มแบบลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก...(13 มิ.ย. 2560)

อพพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแผนเออีดีพีให้มีสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทน 40% ของพลังงานประเทศ หรือ 3.7 หมื่นเมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 19% โดยสัดส่วนพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นมีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ...(13 มิ.ย. 2560)

กฟผ. เริ่มโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคองระยะที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พลังงานลมมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดในประเทศไทย พร้อมนำระบบพัฒนาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม...(12 มิ.ย. 2560)

สนพ. ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะประกาศราคาลอยตัวอย่างสมบูรณ์ในเร็วๆ นี้ ตามขั้นตอนของการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี โดยขณะนี้ราคาตลาดโลกยังคงยืนราคา...(12 มิ.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้พพ. ปรับแผน AEDP 2015 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เบื้องต้นจากการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพได้แก่ เอทานอลและไบโอดีเซล อาจจะปรับลด...(12 มิ.ย. 2560)

ผู้รับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบกในพื้นที่ส.ป.ก. ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เร็วที่สุด เนื่องจากจะเกิดผลกระทบในแง่ธุรกิจจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ...(12 มิ.ย. 256

ส.ป.ก. ได้หารือร่วมกับกระทรวงพลังงานและรองนายกฯด้านกฎหมาย หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้เพิกถอนระเบียบของคปก.ที่ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถออกระเบียบลักษณะดังกล่าวได้อีก โดยยังไม่ได้สั่งห้าม...(9 มิ.ย. 2560)

พพ. ได้เร่งรัดให้สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปผลข้อดีข้อเสียของโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรีนำร่อง 100 เมกะวัตต์ ให้เสร็จภายในเดือนส.ค.นี้ เพื่อนำเสนอต่อรมว.พลังงานพิจารณาภายในเดือนก.ย. ก่อนเปิดโครงการ...(9 มิ.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานจะสรุปแนวทางแก้ปัญหาการหยุดผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ส.ป.ก. ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดภายใน 1-2 วันนี้ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 7 บริษัท...(8 มิ.ย. 2560)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศกาตาร์ถูกประเทศในกลุ่มอาหรับประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตนั้น เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการจัดซื้อก๊าซแอลเอ็นจีของไทยที่ทำสัญญาระยะยาวไว้ การส่งมอบก๊าซรอบถัดไปยังจะเกิดขึ้นตามปกติ...(8 มิ.ย. 2560)

เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินระบุว่า แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ถกเถียงกันมานานจะสิ้นสุดลง เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มด้านพลังงานในอีก 5 ปีที่เชื้อเพลิงจากฟอสซิลจะล้าสมัย โดยเครือข่ายฯจะยังคงต่อต้านต่อไปหากมีการจัดทำ EIA...(7 มิ.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานจะไม่ต่อสัญญาโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในส่วนของ Adder อัตรา 8 บาท/หน่วย ซึ่งจะครบกำหนดสัญญากลุ่มแรกปี 2561 เนื่องจากขณะนี้ได้เปลี่ยนมาส่งเสริมในรูปแบบ FiT...(7 มิ.ย. 2560)

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น ซึ่งเป็นไปได้สูงที่ผู้รับสัมปทานในพื้นที่ส.ป.ก. 4 แหล่ง อาจได้รับ...(7 มิ.ย. 2560)

ปตท.สผ. แจ้งหยุดการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในโครงการ S1 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด...(6 มิ.ย. 2560)

กฟผ. เตรียมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซแอลเอ็นจีแบบลอยน้ำหรือเอฟเอสอาร์ยู ขนาด 5 ล้านตัน/ปี โดยจะต้องจัดทำ 3 ฉบับ...(6 มิ.ย. 2560)

กฟผ. เตรียมหารือกับกระทรวงพลังงานปรับแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกจากเดิมที่เพิ่มจาก 500 เมกะวัตต์เป็น 2,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2579...(6 มิ.ย. 2560)

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับชุมชนตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก วิจัยกังหันน้ำหัวต่ำเหมาะสมสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า จากการหาวิธีใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในเขื่อนน้ำก้อ...(6 มิ.ย. 2560)

กฟผ. ออกแบบเมืองอัจฉริยะ "กฟผ. เมืองนิเวศแห่งความสุข : EGAT Eco Plus" ณ สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทดแทน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเสริมสร้างความเป็นอยู่...(5 มิ.ย. 2560)

สนพ. อยู่ระหว่างสรุปแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตก๊าซธรรมชาติปี 2564-66 คาดว่าจะทำรายละเอียดทั้งหมดเสร็จภายในก.ย.-ต.ค. นี้ เนื่องจากขณะนี้เกิดความล่าช้าการบริหารจัดการก๊าซในอ่าวไทย ประกอบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน...(5 มิ.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานเตรียมปรับแผนการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนของประเทศใหม่ โดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรายภูมิภาค ได้มอบหมายให้พพ. และสนพ. ศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่...(5 มิ.ย. 2560)

รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดตัวพีทีทีกรุ๊ป อีวีบัส รถโดยสารไฟฟ้าจากความร่วมมือของปตท.และบริษัทในกลุ่ม เพื่อนำร่องการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า...(2 มิ.ย. 2560)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก ขนาดกำลังผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนถึง 4 ชนิด เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานจริง...(2 มิ.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ซึ่งมีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยสนพ. จะรวบรวมความเห็นทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจัดทำรายละเอียดเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน...(2 มิ.ย. 2560)

สนพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแอลเอ็นจีลอยน้ำในประเทศเมียนมา ที่กพช.มอบหมายให้ปตท.เป็นผู้ศึกษารายละเอียดคลังแอลเอ็นจี ขนาด 3 ล้านตัน/ปี เบื้องตันพบว่า มีความเป็นไปได้ในการลงทุน...(2 มิ.ย. 2560)

ปตท.สผ. อยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทปิโตรนาสของมาเลเซีย เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในมาเลเซีย ที่มีลักษณะเป็นแหล่งกักเก็บแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กหรือกระเปาะเล็กๆ ในทะเล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติ...(1 มิ.ย. 2560)

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐระบุว่า พลังงานจากฟอสซิลจะเป็นพลังงานหลักของโลกจนถึงปี 2573 ทั้งนี้การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้โดยเฉพาะในการผลิตไฟฟ้า ยังคงมีปัญหาสำคัญอยู่ 3 ประการ...(1 มิ.ย. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมปรับแผนส่งเสริมการใช้ก๊าซเอ็นจีวีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีส่วนหนึ่งหันไปใช้น้ำมันดีเซลแทน เพราะราคาถูก ขณะที่รถยนต์ใหม่ไม่มีการติดตั้งการใช้ก๊าซเอ็นจีวี...(31 พ.ค. 2560)

กฟผ. ได้เตรียมเสนอแผนลงทุนพลังงานหมุนเวียน 2,000 เมกะวัตต์ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาภายในเดือนมิ.ย. ปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากแผนเดิมมุ่งเน้นลงทุนผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเป็นหลัก เพราะไม่ต้องการแย่งโควตาชีวมวลจาก...(31 พ.ค. 2560)

บริษัทบียูเอ็มเอเชียร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน...(31 พ.ค. 2560)

เครือข่ายผู้บริโภคเสนอรัฐควรยกเลิกพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและยุบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากไม่มีความจำเป็น...(30 พ.ค. 2560)

กกพ. ประเมินว่า โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2560 จะอยู่ที่ 874 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดิมและช่วง 1-2 ปีนี้คงไม่เห็นโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มอีก ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปใช้เองมีมากขึ้นจะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดัน...(30 พ.ค. 2560)

กกพ. เปิดให้หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ยื่นขอเป็นเจ้าของโครงการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลานกว้าง (โซลาร์ฟาร์ม) เฟส 2 จำนวน 219 เมกะวัตต์ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย. ...(30 พ.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 ในปีนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนการออกแบบผังเมืองอัจฉริยะ แผนโครงการขับเคลื่อนด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า...(29 พ.ค. 2560)

กลุ่มผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเปิดเผยว่า หลังจากภาครัฐเปิดเสรีนำเข้าแอลพีจีเพื่อจำหน่ายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดแอลพีจีแข่งขันด้วยการลดราคาให้กับผู้ค้าคนกลาง 30-40 สต./กก. แม้จะยังไม่มีผลต่อราคาขายปลีก แต่อนาคตเชื่อว่าจะสะท้อนไปยังราคาขายปลีก...(29 พ.ค. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยความคืบหน้าร่างกฎหมายลูกที่จะนำมาบังคับใช้ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฉบับแก้ไขล่าสุดว่า จะมีการนำเสนอรายละเอียดรูปแบบระบบจ้างผลิตให้รมว.พลังงานพิจารณา ซึ่งเป็นรูปแบบที่ระบุไว้ใน...(29 พ.ค. 2560)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มีแผนจะผลักดันให้มีการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ คาดว่า จะเกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใหม่มากขึ้นเป็น 5-10% ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดภายในปี 2568...(26 พ.ค. 2560)

กฟภ. เปิดโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว นำร่องที่กฟภ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานญี่ปุ่นและยุโรป ใช้เวลาอัดประจุไฟฟ้า 20 นาที...(26 พ.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานต้นแบบแหล่งสำรวจก๊าซธรรมชาติ การพัฒนาพลังงานชุมชน และแผนบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและนำมาใช้กับไทย...(26 พ.ค. 2560)

เกาะแซมโซเป็นเกาะเล็กๆ จำนวนประชากรราวสามพันกว่าคน ตั้งอยู่กึ่งกลางของเกาะน้อยใหญ่ต่างๆของเดนมาร์ก เริ่มนโยบายพลังงานสะอาดหลังได้รับรางวัลชนะเลิศจากรัฐบาลในการแข่งขันออกแบบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 50%...(26 พ.ค. 2560)

บีพีซีจีเปิดเผยแนวโน้มการขยายธุรกิจปีนี้จะเน้นโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนาทำระบบ Trading Platform เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าภายใต้โครงข่ายเดียวกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งระบบส่งของรัฐผ่านอินเตอร์เน็ต...(25 พ.ค. 2560)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ไทยมีความพร้อมเข้าร่วมงาน Astana Expo 2017 ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก พลังงานแห่งอนาคต ที่กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน เตรียมแสดงศักยภาพการพัฒนาพลังงานชีวภาพของไทย...(25 พ.ค. 2560)

มหกรรมพลังงานราชบุรี 4.0 เป็นงานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานที่ดำเนินการจัดไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่แรก เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลทั้งนโยบายของกระทรวงพลังงาน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน...(25 พ.ค. 2560)

รมว.พลังงานศึกษาดูงานประเทศต้นแบบแหล่งสำรวจก๊าซธรรมชาติการพัฒนาชุมชนและแผนบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานในประเทศนอร์เวย์และเดนมาร์ก ซึ่งเป็นผู้ส่งออกพลังงานแต่ยังพยายามพึ่งพาการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ...(25 พ.ค. 2560)

นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียขนาดกะทัดรัด ได้รับรางวัล Best Paper Awards-First Prize จากงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน...(24 พ.ค. 2560)

บริษัทบี.กริมเพาเวอร์ เปิดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ระบบ Co-generation ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง กำลังผลิต 130.2 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำ 30.0 ตัน/ชม. จำหน่ายไฟฟ้าให้กฟผ. 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี...(24 พ.ค. 2560)

สำนักงานกศน. รับมอบเงินสนับสนุนโครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการจัดการศึกษาวิชาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และเพื่อร่วมมือกันสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแก่ชุมชน...(24 พ.ค. 2560)

ปตท.สผ. อยู่ระหว่างรอความชัดเจนในการเข้าไปใช้พื้นที่ส.ป.ก. ในแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ เพื่อเข้าไปเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม ซึ่งประเมินว่าจะมีปริมาณสำรองน้ำมันอยู่...(23 พ.ค. 2560)

ในวันที่ 26 มิ.ย. นี้ กระทรวงพลังงานร่วมกับสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย จัดเวทีให้ข้อมูลเรื่องศักยภาพแหล่งก๊าซแอลเอ็นจีของนอร์เวย์ เนื่องจากปัจจุบันมีการค้นพบแอลเอ็นจีมากขึ้น และพร้อมที่จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ...(23 พ.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน Astana Expo 2017 ที่คาซัคสถาน แสดงศักยภาพของไทยในการเป็นดินแดนของพืชพลังงานที่มีการพัฒนาพลังงานชีวภาพอย่างมาก...(23 พ.ค. 2560)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย จัดโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะเพื่อเป็นแนวทางหรือแบบรายละเอียดเบื้องต้นการพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ โดยเชื่อมโยงกับการใช้พลังงาน...(23 พ.ค. 2560)

โรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและศูนย์เรียนรู้ฯ เขตหนองแขม ได้เปิดใช้มาตั้งแต่เม.ย. 59 เป็นโรงงานแห่งแรกของกทม.ที่เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คาดว่าจะดำเนินการให้มีเตาเผาขยะมากกว่า 1 โรง โดยอยู่ระหว่าง...(22 พ.ค. 2560)

นายกฯได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ฯ ส่วนใหญ่เห็นถึงความจำเป็นควรสร้างโรงไฟฟ้า ส่วนน้อยที่เห็นว่าไม่ควรสร้าง แต่ควรใช้การบริหารจัดการ...(22 พ.ค. 2560)

ปตท.สผ. ได้เจรจากับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ข้อตกลงว่า ในฐานะผู้ดำเนินการแหล่งบงกช จะคงอัตราการผลิตปิโตรเลียมเท่าเดิมที่ระดับ 900 ล้านล.บ.ฟุต/วัน เป็นเวลา 3 ปี...(19 พ.ค. 2560)

กฟผ. เปิดเผยปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ระดับ 30,303 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคาดว่า ทั้งปีนี้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะไม่สูงไปกว่านี้ เนื่องจากขณะนี้เริ่มมีฝนตก...(19 พ.ค. 2560)

กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแกและศูนย์การเรียนรู้กฟผ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกหนึ่งโครงการที่กฟผ.สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนรองรับนโยบาย Energy 4.0...(19 พ.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานจะไม่นำโควตาโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการที่เหลืออยู่ 300 เมกะวัตต์ ไปเปิดรับซื้อเพิ่มเติม รวมถึงไม่โยกโควตาเพื่อนำไปรับซื้อไฟฟ้าในส่วนอื่นทดแทน เนื่องจากกฤษฎีกาตีความแล้ว มีเพียง...(19 พ.ค. 2560)

วช. ได้สนับสนุนให้คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นร่วมการวิจัยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาแนวทางหรือเทคโนโลยีในการลดปริมาณก๊าซมีเทนจากสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้อง...(18 พ.ค. 2560)

บริษัทสยามโมเอโกะ ผู้รับสัมปทานแหล่งบูรพาได้แจ้งต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างเป็นทางการว่าจะขอหยุดผลิตชั่วคราว เนื่องจากอุปกรณ์ในหลุมผลิตเกิดขัดข้อง นอกจากนี้ยังมีการหารือเบื้องต้นว่าอาจจะมีการคืนสัมปทานแหล่งดังกล่าวในเร็วๆ นี้...(17 พ.ค. 2560)

วันที่ 18 พ.ค. จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพลังงาน สปช. ในประเด็นการยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 หลังจากรัฐบาลได้สั่งการให้ศึกษาความเหมาะสมทั้งข้อดี ข้อเสีย ก่อนที่จะตัดสินใจให้กระทรวงพลังงานดำเนินการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป เบื้องต้น...(17 พ.ค. 2560)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ส.อ.ท. เปิดเผยมติกพช. กำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ที่ 3.66 บาท/หน่วย สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ น้้น ถือเป็นอัตรารับซื้อที่มีความเป็นไปได้ แต่...(17 พ.ค. 2560)

กฟผ. เตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะแห่งที่ 3 ในพื้นที่เดียวกับโรงไฟฟ้าจะนะ แห่งที่ 1 และ 2 โดยจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และทดแทนกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน...(16 พ.ค. 2560)

กพช. รับทราบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิกฤติก๊าซธรรมชาติปี 2564-2566 เนื่องจากความล่าช้าของการสรุปแนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ทำให้การผลิตไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า...(16 พ.ค. 2560)

กพช. เห็นชอบให้ยุติการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการที่เหลือ 300 เมกะวัตต์ และนำโควตากลับมาเพื่อพิจารณาว่าจะใช้เชื้อเพลิงใดผลิตไฟฟ้าในอนาคต...(16 พ.ค. 2560)

กพช.รับทราบให้มีการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยคาดว่า ภายใน 5-6 เดือนนี้ จะต้องมีการร่างพีดีพีใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย และรองรับวิกฤติพลังงานขาดแคลนที่คาดว่าจะเกิด...(16 พ.ค. 2560)

การดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในต่างประเทศของ EGATI บริษัทลูกของกฟผ. มองเรื่องการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสของโลกที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและลดใช้พลังงานฟอสซิล...(15 พ.ค. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ประกาศรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของชพ.ต่อร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับสำคัญที่สอดคลัองตามพ.ร.บ. ปิโตรเลียม สำหรับการเปิดให้สิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่...(15 พ.ค. 2560)

ในการประชุมกพช. วันที่ 15 พ.ค. นี้ กระทรวงพลังงานจะเสนอเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มภาคราชการและสหกรณ์การเกษตรระยะที่ 2 เพื่อให้ตัดสินใจว่า โซลาร์ฟาร์มส่วนที่เหลือ 300 เมกะวัตต์ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป...(15 พ.ค. 2560)

บริษัท GPSC ได้ลงนามข้อตกลงกับบริษัท 24M เพื่อทำสัญญาใช้สิทธิบัตรในการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในไทยและอาเซียน เพื่อใช้ในระบบกักเก็บพลังงานสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทำให้มีการจ่ายไฟเสถียรภาพมากขึ้น...(11 พ.ค. 2560)

สตง. ยังคงเดินหน้าตรวจสอบโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าเช่าที่ดินส.ป.ก. ติดตั้งกังหันลม รวมทั้งอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบที่ระบุว่า มีการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามอัตราที่จะส่งเข้าสายส่งตามที่ตกลงไว้กับกฟผ. และกฟภ.รับซื้อจริงหรือไม่กี่ราย...(11 พ.ค. 2560)

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) เป็นธุรกิจหนึ่งที่โลกกำลังจับตามอง เนื่องจากมี 3 ปัจจัยที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มตลาดที่จะเปิดกว้างมากขึ้น เริ่มจากนโยบายภาครัฐ...(9 พ.ค. 2560)

โครงการสว่างเมืองสว่างใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดทำนั้น เป็นโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพพ. โดยศปก.อ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล ได้เร่งซ่อมแซม...(9 พ.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานเตรียมประกาศลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจีอย่างสมบูรณ์แบบ โดยราคาขายปลีกในประเทศจะปรับขึ้นลงตามราคาตลาดโลก และยกเลิกการชดเชยราคา เนื่องจากสถานการณ์ราคาก๊าซได้ใกล้เคียงกับสมมุติฐานที่วางไว้...(8 พ.ค. 2560)

กกพ. เห็นด้วยหากภาครัฐมีนโยบายจะนำโควตารับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการที่เหลือ 300 เมกะวัตต์ ไปเปิดรับซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่เตรียมเปิดโครงการในช่วงปลายปีนี้...(8 พ.ค. 2560)

จังหวัดนนทบุรี ได้วางแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการ "ลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560" พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับส่วนราชการที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 10% ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้จะนำไปสู่...(5 พ.ค. 2560)

กกพ. เตรียมประเมินผลพลังงานทดแทนต่อค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ในช่วงปี 2561-2563 ซึ่งจะมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าระบบเพิ่มประมาณ 800 เมกะวัตต์ ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมสูงขึ้น...(5 พ.ค. 2560)

รพพ. (ยศพงศ์) นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานและได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทโรงงานควบคุม...(5 พ.ค. 2560)

รมว.พลังงานจะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค. ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ระดับนานาชาติด้านระบบควบคุมพลังงานและเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน...(4 พ.ค. 2560)

กกพ.ยืนยันว่า จะปรับขึ้นค่าเอฟทีงวดนี้ 12.52 สต./หน่วยตามเดิม แม้ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง แต่ก๊าซที่นำมาผลิตไฟฟ้าจะอ้างอิงจากราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง 8-12 เดือน ซึ่งขณะนั้นราคาเป็นทิศทางขาขึ้น อีกทั้งราคาก๊าซที่นำมาคำนวณยังเป็นราคาจากทุก...(4 พ.ค. 2560)

กบง. มอบหมายให้สนพ. และสถาบันบริหารกองทุนพลังงานจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) ของร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น...(3 พ.ค. 2560)

กฟผ. กำลังพิจารณาโรงไฟฟ้าน้ำพอง กำลังผลิต 710 เมกะวัตต์ ที่จะหมดอายุสัญญาในปี 2562 ว่า ควรมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ส่วนขยายในพื้นที่เดิมเพิ่มเติม เพราะหากปรับปรุงโรงไฟฟ้าเดิมให้เดินเครื่องต่อนั้นไม่คุ้มค่าและต้นทุนสูง...(3 พ.ค. 2560)

กกพ. ออกประกาศหลักเกณฑ์โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจ.สงขลา ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มเติมให้ครบ 10 เมกะวัตต์...(3 พ.ค. 2560)

กฟผ. ร่วมกับการเคหะแห่งชาติลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประสิทธิภาพสูงสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ตั้งเป้าให้เกิดบ้านเบอร์ 5 นำร่องไม่ต่ำกว่า 115,000 หลัง...(3 พ.ค. 2560)

กกพ. ออกระเบียบการจัดหาไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 ของโครงการสำหรับพื้นที่ที่เหลือ มีเป้าหมายปริมาณไฟฟ้ารวม 219 เมกะวัตต์ โดยหน่วยงานสามารถเสนอได้ 1 โครงการ ต่อ 1 ส่วนงานต่อ 1 พื้นที่...(2 พ.ค. 2560)

กบง. มีมติลดราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนพ.ค. ลง 0.47 บาท/กก. เหลือ 20.49 บาท/กก. หรือปรับลดลง 7 บาท/ถังขนาด 15 กก. ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 14 เดือน...(2 พ.ค. 2560)

กฟน. เปิดเผยข้อมูลการใช้ไฟฟ้าที่ให้บริการในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 5 ปี โดยอัตราเฉลี่ยพบว่าสูงขึ้นประมาณ 1-5% และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดแต่ละปีเพิ่มขึ้น...(1 พ.ค. 2560)

ในปี 2560 พพ. จะดำเนินโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงพิ่มอีก 5 ผลิตภัณฑ์รวมเป็น 16 ผลิตภัณฑ์...(1 พ.ค. 2560)

การเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชอาจจะเลื่อนออกไปประมาณ 1-2 เดือน เนื่องจากต้องใช้เวลาในขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในส่วนของกฎหมายลูกก่อน...(1 พ.ค. 2560)

เอ็มเทคร่วมกับพพ. ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการ H-FAME...(1 พ.ค. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งที่มีการใช้ในสัดส่วนที่สูง โดยแบ่งแนวทางออกเป็น 4 กลุ่มหลัก...(28 เม.ย. 2560)

ชมรมท่องเที่ยวเกาะหมากร่วมกับชุมชนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายพัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำแรกที่วิ่งในทะเล เนื่องจากต้องการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...(28 เม.ย. 2560)

กกพ. ขยายระยะเวลาโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ฯระยะที่ 2 ออกไปจากกำหนดการในร่างประกาศฉบับเดิม เพื่อยืดหยุ่นให้ผู้ที่สนใจมีเวลาเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ มากขึ้น ยืนยันว่า อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 4.12 บาท/หน่วยเหมาะสมแล้ว...(28 เม.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานจะหารือกับกฟผ. ถึงความคืบหน้าในการจัดทำแผนนำร่องพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลักดันให้พลังงานทดแทนกลายเป็นพลังงานที่พึ่งพาได้ และมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต โดยอาจใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามา...(27 เม.ย. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยการต่ออายุสัญญาแหล่งสินภูฮ่อม พื้นที่จ.อุดรธานี ที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2564 อยู่ระหว่างให้กฟผ. ยืนยันว่าจะมีการต่ออายุโรงไฟฟ้าน้ำพอง หรือจะมีโรงไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือไม่...(26 เม.ย. 2560)

กฟน.รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560 เวลา 13.30-14.00 น. ที่ระดับ 8,745.55 เมกะวัตต์ โดยค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปีนี้อยู่ในช่วงพ.ค. คาดว่า...(26 เม.ย. 2560)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนงบประมาณรวม 24 ล้านบาทให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. ดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน ระยะที่ 2...(26 เม.ย. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานลงนามประกาศปรับเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล (บี100)ในน้ำมันดีเซลเป็น 7% หรือบี7 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบปาล์มน้ำมันในประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2560...(26 เม.ย. 2560)

กฟผ. เปิดเผยว่า ช่วงเม.ย.-พ.ค. ถือเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนจัด คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศหรือพีค โดยอยู่ที่ประมาณ 32,056 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 3.5% จากปี 2559 จึงขอความร่วมมือช่วยกันลดใช้ไฟฟ้าและรณรงค์...(25 เม.ย. 2560)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาวิจัย "การลดความร้อนให้กับแผงโซลาร์เซลล์โดยติดตั้งระบบครีบอะลูมิเนียม" และ "วัสดุและการแยกส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อนำวัสดุที่มีค่ากลับมาใช้ใหม่"เพื่อให้ตัวแผงมีประสิทธิภาพในการผลิต...(25 เม.ย. 2560)

กฟผ. ออกประกาศเชิญชวนให้ประชาชนชาวลำปาง โดยเฉพาะในพื้นที่อ.แม่เมาะ ผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) เข้าร่วมเวทีในวันที่ 29 เม.ย. หลังจากครั้งก่อนที่ต้องถูกยกเลิกไป...(25 เม.ย. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างประเมินเบื้องต้นว่า ในช่วงปี 2564 การผลิตก๊าซธรรมชาติจากทั้งแหล่งเอราวัณและบงกชนั้นจะยืนอยู่ที่ระดับใด โดยในกรณีเลวร้ายที่สุด อาจมีกำลังผลิตก๊าซต่ำกว่า 1,500 ล้านลบ.ฟุต/วัน จะต้องมีแผนรองรับฉุกเฉิน...(24 เม.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานคาดว่า ปีนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ระดับ 32,000 เมกะวัตต์ มากกว่าปีที่แล้วและคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนพ.ค. โดยขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนลดใช้ไฟฟ้าด้วยมาตรการ 4 ป. รวมทั้งเปลี่ยนเวลาใช้...(24 เม.ย. 25602)

พพ. คาดว่า ช่วงปลายปี 2560 จะสามารถเปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรีในระยะที่ 2 ได้เพิ่มเติม และมีโอกาสที่จะสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ ซึ่งจะจูงใจและขยายจากผลวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด...(24 เม.ย. 2560)

ตัวแทนโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตรจากทั่วประเทศ ร่วมแถลงข่าว "ถามหาความยุติธรรม เรียกคืนโควตาโซลาร์ฟาร์มภาคราชการที่เหลือกลับสู่ภาคเกษตรกร" ภายหลังจากยื่นหนังสือข้อเรียกร้องถึงนายกฯ กระทรวงพลังงาน และสกพ. ...(21 เม.ย. 2560)

พพ. คาดว่า ช่่วงปลายปี 2560 จะสามารถเปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรีในระยะที่ 2 ได้เพิ่มเติม และมีโอกาสที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้...(21 เม.ย. 2560)

กกพ. มีมติปรับค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บในงวดเดือนพ.ค.-ส.ค. 2560 เพิ่มขึ้น 12.52 สต./หน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่ 3.5079 บาท/หน่วย หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.7% ของค่าไฟฟ้า เป็นการปรับครั้งแรกในรอบ 2 ปี 7 เดือน...(20 เม.ย. 2560)

พพ. เปิดเผยถึงกรณีผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาสังคมชาวบ้านบนเกาะลิบงได้เรียกร้องให้พพ. เข้ามาปรับปรุงแก้ไขอาคารโซลาร์เซลล์นั้น ยืนยันว่าได้ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้อบต. เกาะลิบงในปี 2553 เบื้องต้นพพ. พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือ...(20 เม.ย. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ผู้สนใจยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ รวมถึงร่างหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดพื้นที่ควรใช้รูปแบบใดให้กับรมว.พลังงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ...(19 เม.ย. 2560

วันที่ 28 เม.ย. นี้ คสช. จะสรุปผลการจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งที่สุดคสช.สรุปว่าไม่เดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กฟผ. ก็พร้อมทำตาม...(19 เม.ย. 2560)

กกพ. ประชุมวันที่ 19 เม.ย. พิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ที่จะเรียกเก็บรอบ พ.ค.-ส.ค.60 มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 10 สต./หน่วย แม้ตามต้นทุนที่แท้จริงต้องปรับขึ้น 20 สต. ...(19 เม.ย. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมออกประกาศกำหนดให้ผู้ค้าก๊าซแอลพีจี ปรับเพิ่มสำรองแอลพีจีตามกฎหมายจากปัจจุบัน 1% หรือ 3 วันครึ่งเป็น 2.5% หรือ 10 วัน โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2564 เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีธุรกิจการนำเข้า...(18 เม.ย. 2560)

พพ. ได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมบังคับ 9 ประเภทอาคารที่จะสร้างใหม่หรือต่อเติม ต้องออกแบบอาคารตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2552 (บีอีซี)...(18 เม.ย. 2560)

ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ได้ยื่นฟ้องกพช. ต่อศาลปกครองกลางระบุว่า ประกาศของกพช.ที่เปลี่ยนรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าพลังงานทดแทนจาก Adder มาเป็น FiT ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม...(12 เม.ย. 2560)

กฟผ. เตรียมความพร้อมรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ จะอยู่ที่ 32,059 เมกะวัตต์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสั่งซื้อก๊าซแอลเอ็นจีเพิ่ม...(12 เม.ย. 2560)

กกพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระหว่างวันที่ 7-21 เม.ย. นี้ กำหนดเปิดรับซื้อไฟฟ้า 219 เมกะวัตต์...(12 เม.ย. 2560)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)