สารานุกรมพลังงานทดแทน

สารานุกรมพลังงานทดแทน ฉบับแรกของประเทศไทย รวบรวมข้อมูลพลังงานทดแทนทุกด้านเหมาะสำหรับสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถ มารับได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน พพ.
หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2230021-9 กด 3

ถังหมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน สถานประกอบการและชุมชน

ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy) ชนิดหนึ่งที่สามารถดำเนินการผลิตและใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิล ( น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน) หรือจัดเป็นพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ เนื่องจากเป็นพลังงานที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่มีอยู่ทั่วไป ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และครัวเรือน สถานประกอบการและชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะครัวเรือน สถานประกอบการและชุมชนต่าง หากมีการผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบที่มีอยู่ เช่น ขยะอินทรียื เศษอาหารและสิ่งปฏิกูลต่างๆอย่างแพร่หลาย จะช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลได้อย่างมาก

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดพิมพ์รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนรักษ์พลังงานการใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ตัวชี้ดัชนีการใช้พลังงาน ดัชนีการใช้พลังงานและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปสถานการณ์การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและผู้สนใจพพ.

โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน

โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน

โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน
ในภาวะที่พลังงานกลายเป็นวิกฤติการณ์สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในทุกทวีปทั่วโลก การใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับความสนใจและขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางคือ การเลือกใช้พลังงานทดแทนซึ่งหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจและก่อให้เกิดในด้านอื่นๆ ด้วยคือการนำขยะมาแปรรูปเพื่อใช้เป็นพลังงาน

รายงานการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2556

สถิติพลังงานของประเทศไทยปี ๒๕๕๖

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากจะเป็นการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว ยังเป็นการลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยในปัจจุบันจะใช้พลังงานที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย แสงอาทิตย์ ลม พลังน้ำ ขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และ เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) โดยที่การใช้พลังงานทดแทนดังกล่าว จะใช้ในรูปของไฟฟ้า ความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพ

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจะส่งทีมงานศึกษาขยายการวางท่อน้ำมันและสร้างคลังน้ำมันไปที่อ.แม่สอด จ.ตาก และเมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา เพื่อส่งออกน้ำมันทางท่อไปยังกลุ่มประเทศ CLMV...(19 ส.ค. 2562)

รมว.คลัง ได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำภาษีพลังงาน เพื่อช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของประเทศมากกว่าต้องการเม็ดเงินภาษีเป็นหลัก...(19 ส.ค. 2562)

รองนายกฯ สมคิด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงพลังงาน สั่งการรัฐวิสาหกิจในกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะปตท. กฟผ. และสถาบันบริหารกองทุนน้ำมัน ไประดมความเห็นร่วมกันเพื่อหามาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชนด้านพลังงาน...(16 ส.ค. 2562)

บริษัทลูกของเอสซีจี ดำเนินโครงการโรงกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง รองรับขยะอุตสาหกรรมได้ 6.5 หมี่นตัน/ปี กำลังผลิตไฟฟ้า 7 เมกะวัตต์...(15 ส.ค. 2562)

โครงการการพัฒนาเตารีดไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) สามารถจำแนกชนิดของผ้าที่ต้องการรีด ลดการสูญเสียพลังงาน สอดคล้องกับการทำเครื่องใช้ไฟฟ้าโครงการฉลากประหยัดไฟ...(15 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงทิศทางพลังงานของประเทศภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ที่มีสาระสำคัญคือ การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม มีมาตรการสนับสนุนด้านนวัตกรรม จะเน้นพลังงานเป็นของทุกคน...(14 ส.ค. 2562)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและบริษัทเชฟรอน ดำเนินโครงการนำร่องนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตไปจัดการบนฝั่ง ศึกษาการนำแท่นหลุมผลิตสี่แท่นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในกิจการปิโตรเลียมได้แล้ว โดยการนำไปทำความสะอาดขั้นต้น คัดแยกชิ้นส่วนและจัดการ...(14 ส.ค. 2562)

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นเชื้อเพลิง เห็นด้วยกับนโยบายของรมว.พลังงานที่จะทบทวนโครงการส่งเสริมปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะสำเร็จได้ภาครัฐจะต้องกำหนดการส่งเสริมเป็นระยะยาว...(14 ส.ค. 2562)

GIZ ร่วมกับมจพ. นำร่องเปิดคอร์สฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัยครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน ช่วยลดภาวะโลกร้อน และประหยัดพลังงาน...(13 ส.ค. 2562)

พรบ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2562 มีการกำหนดนิยามของวิกฤตน้ำมันไว้ชัดเจน ประเด็นที่น่าติดตามคือ แนวทางการลดเงินจ่ายชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ...(13 ส.ค. 2562)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอมหน่วยที่ 1 หมดสัญญาเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เป็นโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย จึงนำมาพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์...(13 ส.ค. 2562)

สถาบันวิจัยและพัฒนานครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ โดยการนำผลผลิตการเกษตรหรือทางปศุสัตว์มาปรับปรุงคุณภาพและผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด สร้างสถานีระบบก๊าซไบโอมีเทนอัดเพื่อชุมชนต้นแบบ...(9 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะเจรจาความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมถึงกัมพูชาในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม...(9 ส.ค. 2562)

นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำคณะสื่อมวลชนสัญจรมาศึกษาความสำเร็จโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์เพื่อการส่งออกรายใหญ่ของประเทศ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า...(9 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันของกฟผ. ยังรอการรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมกบง. ส่วนผลการเจรจาร่วมระหว่างปตท. และกฟผ. เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข...(8 ส.ค. 2562)

นายสมคิด รองนายกฯ จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงพลังงานในวันที่่ 15 ส.ค. มอบนโยบายในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อทุกคน พร้อมมอบให้กระทรวงไปศึกษาความเป็นไปได้ที่จะดึงเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่...(8 ส.ค. 2562)

ปตท.สผ. มีแผนจะขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มเติมในโครงการสินภูฮ่อมเป็น 4 หลุม เพิ่มกำลังผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าน้ำพอง...(7 ส.ค. 2562)

กกพ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดโครงการภายใต้ชื่อ ไฟจากฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อร่วมกันสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด...(7 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวเปิดวิสัยทัศน์ด้านพลังงานในงานสัมมนา Energy Disruption : พลังงานไทย : ยุคดิสรัปชั่น ให้ทุกภาคส่วนปรับตัวรับดิสรัปชั่น ขณะที่ พพ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและแผนอนุรักษ์พลังงาน ให้ทันกับการ...(6 ส.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานจะร่วมมือกระทรวงการคลังปรับแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงการใช้ไฟฟ้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในอนาคตจะเชื่อมโยงกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ไฟในราคาถูกด้วย...(6 ส.ค. 2562)

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า ส.อ.ท. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเตรียมจะทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ เน้นส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบพลังงานมากขึ้น และอาจจะปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน ถือเป็นประเด็นที่...(5 ส.ค. 2562)

พพ. ได้เปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. สิ้นสุด...(5 ส.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยยอดนำเข้าน้ำมันดิบในครึ่งปีแรก 26,853 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 165.3 ล้านลิตร มูลค่านำเข้าลดลง 5.9%...(2 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวถึงการประชุมครม. เศรษฐกิจนัดแรกคาดว่าจะมีการประชุมได้ในวันที่ 5 ส.ค. ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการไปแล้ว...(2 ส.ค. 2562)

บริษัทศุภาลัย คว้ารางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2562 ระดับดีมาก ประเภทอาคารชุด จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...(2 ส.ค. 2562)

กบง. มีมติขยายระยะเวลาอุดหนุนราคาขายปลีก บี20 ต่ำกว่าราคาดีเซลปกติ 5 บาท/ลิตร ให้กับกลุ่มรถบรรทุกและรถกระบะออกไปอีก และยังมีมติตรึงราคาก๊าซแอลพีจีสำหรับกลุ่มหาบเร่แผงลอยและตรึงราคาก๊าซเอ็นจีวี...(1 ส.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ให้พลังงานเป็นของทุกคนทุกระดับ โดยเฉพาะให้ชุมชนมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคอาเซียน...(1 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 30 ก.ค. คาดว่า จะมีการรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก และพิจารณาประเด็นเร่งด่วนคือการช่วยเหลือประชาชน...(31 ก.ค. 2562)

พพ. ได้ร่วมมือกับกรมขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ฝึกอบรมพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่งสินค้า เพื่อยกระดับให้เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน...(30 ก.ค. 2562)

ปตท. อยู่ระหว่างพิจรณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระด้านพลังงาน ตามนโยบายของรมว.พลังงานที่ต้องการให้ภาคพลังงานเข้าไปดูแลประชาชนในระดับท้องถิ่น พร้อมให้ความร่วมมือในการขยายระยะเวลาช่วยเหลือราคาแอลพีจี...(26 ก.ค. 2562)

บริษัทลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น ในเครือ LPN ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงาน BEC Award 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งในปีนี้ LPN ได้รับการรับรองทั้งสิ้น 22 อาคาร...(26 ก.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานได้เร่งทำแผนการจัดการน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษบี10 และบี20 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรมว.พลังงาน โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการหารือกับค่ายรถยนต์เพื่อสอบถามถึงความพร้อมในการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ...(25 ก.ค. 2562)

พพ. ร่วมมือกับกรมขนส่งทางบกฝึกอบรมผู้ขับขึ่รถบรรทุกขนส่งสินค้ายกระดับให้เป็นผู้ขับขึ่ที่มีคุณภาพในการขับขี่และประหยัดพลังงานตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 5,017 คน ส่งผลให้เกิดศักยภาพการประหยัดพลังงาน...(25 ก.ค. 2562)

สนพ. จะเสนอแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว 2561-2580 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการอนุมัติจากกบง.แล้ว ต่อรมว.พลังงานรับทราบในสัปดาห์หน้า ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็น คาดว่า ความต้องการก๊าซธรรมชาติ...(24 ก.ค. 2562)

โครงการโซลาร์ภาคประชาชนเริ่มเปิดรับสมัครประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. กระทั่งถึงวันที่ 18 ก.ค. สถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวม 2,244 ราย คิดเป็น 11,237 กิโลวัตต์ ซึ่งยังคงเหลือ...(24 ก.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังประชุมทีมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานว่า เป็นการประชุมหารือถึงนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในช่วง 3 เดือนนี้ เบื้องต้นได้ขอให้ปตท. ขยายระยะเวลามาตรการอุดหนุนราคาก๊าซแอลพีจี...(23 ก.ค. 2562)

กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในวันที่ 22 ก.ค. และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562...(23 ก.ค. 2562)

สมาคมการค้าพลังงานขยะได้ทำหนังสือถึงกกพ. ขอให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ได้กำหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก...(22 ก.ค. 2562)

พพ. ได้จัดสัมมนาและแถลงผลการดำเนินงานของโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ไปสู่สมาร์ทฟาร์ม ปรับกระบวนการดำเนินงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ...(22 ก.ค. 2562)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงพลังงานเป็นวันแรก มีความตั้งใจบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศให้เกิดความยั่งยืน มุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยในวันที่ 22 ก.ค. มีกำหนดจะเรียกประชุม...(19 ก.ค. 2562)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเตรียมนัดหมายเข้าพบรมว.พลังงาน เพื่อนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและภารกิจ โดยประเด็นที่จะหารือมีเรื่องเร่งด่วน 2 เรื่องเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ...(18 ก.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานได้เตรียมแผนและนโยบายพร้อมที่จะสานต่อนโยบายร่วมกับรัฐมนตรีคนใหม่ ทั้งโครงร่างนโยบายหลักและการบริหารงานทุกสังกัด องค์กรรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะงบฯกองทุน...(15 ก.ค. 2562)

กกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมผลักดันโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ภาคประชาชน โดยล่าสุดเดือนก.ค. มีจำนวนเพียง 8.74 เมกะวัตต์...(12 ก.ค. 2562)

กกพ. มีมติให้คงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับงวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 2562 ไว้ที่ -11.60 สต./หน่วย เช่นเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บเฉลี่ยยังอยู่ที่ 3.6396 บาท/หน่วย ทั้งนี้หากคำนวณต้นทุนที่แท้จริง...(12 ก.ค. 2562)

วันที่ 11 ก.ค. กกพ. จะแถลงผลการพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 ซึ่งมีแนวโน้มที่กกพ. จะมีมติตรึงค่าเอฟที...(11 ก.ค. 2562)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรีเปิดเผยผลงานบ้านปราชญ์เปรื่องด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือแนวคิดบ้านอัจฉริยะแบบใหม่ (New Smart Home Concept)มีการติดตั้งตู้รวมไฟฟ้าสมองกลอัจฉริยะ (A.I.) ทำหน้าที่คล้าย CPU หลักของบ้าน...(10 ก.ค. 2562)

ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) กำลังตกอยู่ในภาวะลำบากหลังกระทรวงพลังงานยืนยันนโยบายการอุดหนุนราคาก๊าซเอ็นจีวีไม่ควรมีต่อไป เนื่องจากสถานการณ์พลังงานมีความแตกต่างไป...(10 ก.ค. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยกรณีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลวินิจฉัยกระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าให้เอกชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ได้เร่งพิจารณาตามข้อเสนอแนะและยืนยันดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญ...(9 ก.ค. 2562)

ปตท. เปิดเผยความคืบหน้าการลงนามความร่วมมือด้านพลังงานกับกฟผ. อยู่ระหว่างดำเนินการในหลายด้านเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยประสานงานร่วมจัดทำแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพอง...(8 ก.ค. 2562)

ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องการดำเนินการให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี สร้างความกังวลให้กับหน่วยงานและภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแผน...(8 ก.ค. 2562)

ผู้ตรวจการแผ่นดินแนะกระทรวงพลังงานให้ทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า เพื่อกำหนดแนวทางให้รัฐมีสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ให้แล้วเสร็จใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย และดำเนินการ...(5 ก.ค. 2562)

สนพ. เปิดเผยภายหลังถึงผลการประชุมกบง. ว่า ขณะนี้ราคาแอลพีจีในตลาดโลกเริ่มปรับลดลงอยู่ที่ 365 ดอลลาร์/ตัน จากที่ผ่านมาประมาณ 500 ดอลลาร์/ตัน แต่จะส่งผลให้ราคาขายปลีกแอลพีจีถังครัวเรือนจากปัจจุบันที่ 363 บาท/ถัง ลดลงหรือไม่ ต้องขึ้นกับ...(4 ก.ค. 2562)

การประชุมกบง. รับทราบรายงานการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20 ที่มีส่วนต่างราคาต่ำกว่าบี7 อยู่ที่ 5 บาท/ลิตร ที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. มาตรการดังกล่าวทำให้การใช้บี20 เติบโตขึ้นเป็น 4 ล้านลิตร/วัน...(4 ก.ค. 2562)

พพ. เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2568 (AEDP 2018) ให้สอดคล้องกับแผน PDP 2018 โดยเฉพาะการเปิดกว้างสำหรับโซลาร์ที่ให้ความหลากหลายรวมถึงโซลาร์ฟาร์ม...(4 ก.ค. 2562)

สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเปิดเผยว่า ภายในปี 2563 ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีเป้าหมายจะใช้น้ำมันไบโอดีเซลสูงขึ้น มีแนวคิดที่จะร่วมกันกำหนดมาตรฐานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน...(3 ก.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานจะเดินหน้านโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลต่อเนื่อง โดยจะผลักดันการใช้ดีเซลบี10 เป็นเกรดมาตรฐานแทนดีเซลบี7 เพื่อดูดซับสต๊อกปาล์มน้ำมันส่วนเกิน และยังผลักดันการใช้บี20 ต่อไป เนื่องจากมีการวางแผนและดำเนินการร่วมกันระหว่าง...(2 ก.ค. 2562)

ปตท. มีแนวคิดร่วมกับอบจ. ทั่วประเทศจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะในชุมชน โดยดำเนินโครงการแรกแล้วร่วมกับอบจ.ระยอง ที่ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง กำลังผลิต 9.8 เมกะวัตต์...(1 ก.ค. 2562)

ปตท. ได้มีหนังสือแจ้งถึงกระทรวงพลังงานและกกพ. เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบในประเด็นที่หากรัฐบาลเดินหน้าทำสัญญานำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Take or Pay ซึ่งถูกกำหนดไว้ในสัญญาทุกฉบับ...(1 ก.ค. 2562)

พพ. อยู่ระหว่างเตรียมที่จะยื่นของบสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนดินแบบลอยน้ำ (โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ) ประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการต่อยอดการผลิตไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำ...(1 ก.ค. 2562)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบันภายใต้แคมเปญ "เด็กตื่นไฟ"ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ...(28 มิ.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บางจาก ไฮดีเซล B20 S จะออกประกาศปรับปรุงการใช้น้ำมันมาตรฐานดีเซลเป็นบี10 แทนน้ำมันดีเซลบี7 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563...(27 มิ.ย. 2562)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำและบนหลังคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา...(27 มิ.ย. 2562)

เทศบาลเมืองกระบี่เดินหน้าร่วมทุนกับบริษัทเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าขยะมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท บริเวณที่ฝังกลบขยะบ้านในช่อง ต.ทับปริก และต.ไทไส อ.เมือง จ.กระบี่ หลังเปิดเวทีประชาพิจารณ์...(26 มิ.ย. 2562)

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเยือนประเทศไทยเพื่อสานความสัมพันธ์ด้านพลังงาน มีการหารือร่วมกับรัฐบาลไทยในการสนับสนุนด้านพลังงานร่วมกัน และจะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้...(26 มิ.ย. 2562)

รมว.พลังงานตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าบางปะกงและร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบสภาพระบบท่อส่งและเตาเผาน้ำมันปาล์มดิบ หลังจากที่ได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบครบ 160,000 ตัน...(25 มิ.ย. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (SOME) ครั้งที่ 37 เตรึยมข้อมูลและข้อสรุปเพื่อนำเป็นแผนไปสู่การปฏิบัติที่จะนำไปรายงานการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน...(25 มิ.ย. 2562)

กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว ต่อรัฐบาลใหม่...(24 มิ.ย. 2562)

อพพ. ระบุถึงกรณีที่เอกชนต้องการให้รัฐพิจารณาจัดทำร่างพ.ร.บ. พลังงานทดแทนหรือพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ หลังพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดทยอยเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันที่มีส่วนผสมเชื้อเพลิงชีวภาพ จำเป็นต้องรอนโยบายจากรมว.พลังงาน...(24 มิ.ย. 2562)

การประชุมศึกษาตั้งโรงงานต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ระหว่างพพ. กับ กฟผ. กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ยังต้องรอ...(21 มิ.ย. 2562)

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดภาวะโลกร้อน ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง...(20 มิ.ย. 2562)

ชาวบ้านในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองกระบี่คัดค้านโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หวั่นเกรงผลกระทบชุมชนในระยะยาว...(20 มิ.ย. 2562)

สนพ. เดินหน้าจัดเวทีสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2018 ต่อเนื่องที่จ.นครศรีธรรมราช โดยเป็นแผนที่ได้ปรับปรุงจากแผนพีดีพี 2015...(20 มิ.ย. 2562)

กฟภ.ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทเพื่อสนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งสิ้น 62 แห่งภายในเวลา 2 ปี...(19 มิ.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) เรียกร้องให้ทบทวนราคาเอ็นจีวี ให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาอุดหนุน ไม่ควรมีนโยบายการอุดหนุนราคาเอ็นจีวีอีกต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ต่างกัน...(19 มิ.ย. 2562)

สมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ยกเลิกนโยบายการลอยตัวราคาก๊าซเอ็นจีวีและให้รัฐบาลชดเชยราคาขายปลีกเอ็นจีวี...(18 มิ.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานได้ประชุมสอบทานปริมาณสต๊อกสำรองน้ำมันในประเทศ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์กรณีเรือบรรทุกน้ำมันถูกลอบโจมตีบริเวณอ่าวโอมาน...(17 มิ.ย. 2562)

รมว.พลังงานเผยยอดการใช้บี20 สูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปาล์มดิบขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ภายในเดือนมิ.ย. จะมียอดการใช้มากกว่าวันละ 3 ล้านลิตร...(17 มิ.ย. 2562)

ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาขยะในจ.กาญจนบุรีที่ผ่านมาได้มีการศึกษามาแล้ว 2 ปี พบว่า ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีปริมาณขยะไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า...(17 มิ.ย. 2562)

สนพ. เปิดเวทีสัมมนาต่อเนื่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018...(14 มิ.ย. 2562)

โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย และโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีนได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Award 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนไปแข่งขันในเวทีอาเซียน...(14 มิ.ย. 2562)

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้กระตุ้นให้ผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหันมายื่นขอจดสิทธิบัตรความเป็นเจ้าของให้มากขึ้น...(13 มิ.ย. 2562)

พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 ก.ย. 2562 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานภายใต้พ.ร.บ. ดังกล่าว จะต้องให้รมว.พลังงานคนใหม่ ยื่นเสนอเข้าครม. เพื่อ...(13 มิ.ย. 2562)

กฟผ. เตรียมแผนเสนอรมว.พลังงานคนใหม่ ส่วนใหญ่เป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2018 เช่น แผนสร้าง 8 โรงไฟฟ้าใหม่ที่แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลัก...(12 มิ.ย. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ได้เตรียมแผนการทำงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อรมว.พลังงานคนใหม่ให้พิจารณา รวมถึงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวของกฟผ. ในปริมาณ 1.5 ล้านตัน ที่ได้รายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว แต่ต้องรอ...(11 มิ.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานเปิดเผยความพร้อมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (SOME) ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 24-28 มิ.ย. จะเป็นการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน...(11 มิ.ย. 2562)

กลุ่มผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนจะเข้าพบรมว.พลังงานคนใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและรายงานถึงปัญหาของนโยบายการหยุดการรับซื้อพลังงานหมุนเวียน 8 ปี จากปี 2562-2569 ภายใต้แผนพีดีพี 2018 ส่งผลให้สมาคมผู้ค้าก๊าซชีวภาพไทยยื่นฟ้องกระทรวงพลังงาน...(10 มิ.ย. 2562)

กฟภ. สร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 22kV ไปยังเกาะกูดและเกาะหมาก จ.ตราด เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ซึ่งเดิมใช้ไฟฟ้าพลังงานดีเซลและพลังงานจากโซลาร์เซลล์ แต่ไม่เพียงพอ ...(10 มิ.ย. 2562)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พพ. จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการยื่นขอฉลากประหยัดพลังงาน โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลาก ปี 2562 ภายใต้แผน...(10 มิ.ย. 2562)

กกพ. ร่วมกับ 2 การไฟฟ้า คือ กฟภ. และกฟน. เปิดให้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. ล่าสุดมีผู้สนใจเข้าโครงการแล้ว 1,000-1,200 ราย พร้อมคาดว่าถึงสิ้นปีนี้จะมีผู้สนใจเข้าโครงการ 15,000 ราย...(7 มิ.ย. 2562)

สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเปิดเผยว่า สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอขณะนี้ เริ่มลดลงเหลือเพียง 3 แสนตันแล้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มสมดุล และทำให้ราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบเริ่มปรับขึ้น...(7 มิ.ย. 2562)

ความคืบหน้าการเตรียมเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยรอบใหม่ต้องรอให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้ตัดสินใจ...(7 มิ.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2019 ซึ่งยูบีเอ็มร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นว่า เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า...(6 มิ.ย. 2562)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำของกฟผ. ที่จะนำร่องเปิดประมูลที่เขื่อนสิรินธร 45 เมกะวัตต์ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้...(5 มิ.ย. 2562)

คณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงานได้อนุมัติกรอบงบประมาณประจำปี 2563 สำหรับสนับสนุนโครงการด้านพลังงาน วงเงิน 12,000 ล้านบาท โดยกลางเดือนมิ.ย.ถึงสิ้นก.ค.62 นี้ จะเปิดรับสมัครเข้าร่วมขอเงินทุนสนับสนุน ให้ทันประกาศ...(4 มิ.ย. 2562)

คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการฯ มีแนวโน้มอาจจะต้องเลื่อนกรอบระยะเวลาศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ 9 เดือน...(4 มิ.ย. 2562)

กฟภ. คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 ประเภทการลงทุนทรัพยากรบุคคล จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ในงาน International CSR Summit 2019 โดยกฟภ. ร่วมดำเนินโครงการกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน...(31 พ.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบอาคารหลังใหม่เน้นประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งเป็นอาคารอปท. แบบประหยัดพลังงานแห่งแรกของประเทศไทย...(31 พ.ค. 2562)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์กล่าวว่า โครงการโซลาร์ภาคประชาชนจะมีผลต่อการลดการสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอลซิลในระยะยาวที่ต่อไปทั้งก๊าซในอ่าวไทยจะลดต่ำและการนำเข้าจะมีราคาแพง เมื่อโซลาร์ราคารับซื้อเพียง 1.68 บาท/หน่วย ก็จะมีผลให้ค่า...(30 พ.ค. 2562)

อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัล UNPSA 2019 ชนะเลิศในสาขา Developing effective and responsible public institutions จากผลงาน Self-reliant Solar Energy Community จากการบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้...(30 พ.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดสถานีจำหน่ายดีเซล บี10 เป็นครั้งแรกในไทย ที่สถานีบริการพีทีที สเตชั่น อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ชลบุรี มีนโยบายผลักดันดีเซลบี10 เป็นน้ำมันพื้นฐานหลัก ส่วนการประเมินราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดขณะนี้สูงกว่า...(30 พ.ค. 2562)

สบพน. เปิดเผยว่า จะใช้ช่วงเวลา 120 วัน หารือกับสนพ. ก่อนที่พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ เพื่อกำหนดขอบข่ายการทำงานระหว่างกันให้ชัดเจน โดยสาระสำคัญในพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันฯ ไม่สามารถนำไปชดเชยราคาพลังงานทดแทนได้ กำหนด...(29 พ.ค. 2562)

กฟน. พร้อมตอบสนองนโยบายของกกพ. ดำเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชนปี 2562 กำหนดโควตาให้กฟน. รับซื้อปริมาณไฟฟ้าจำนวน 30 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68 บาท/หน่วย โดยเริ่มเปิดระบบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน...(28 พ.ค. 2562

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า กรอบวงเงินรวม 685 ล้านบาท แบ่งเป็น...(28 พ.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมกบง. ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน/ปี ของกฟผ. เนื่องจากการเจรจากรณีภาระ Take-or-Pay (ไม่ใช้ก็ต้องจ่าย) ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง กฟผ.และ ปตท. ยังไม่มีบทสรุป...(28 พ.ค. 2562)

กบง. รับทราบความคืบหน้าการเตรียมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานที่ล่าสุดราคาน้ำมันตลาดโลกคลายความตึงเครียดลง ประกอบกับสถานะกองทุนน้ำมันฯที่มีมากกว่า 35,000 ล้านบาทยังเป็นกลไกที่จะสามารถดูแลราคาน้ำมันได้ เช่นเดียวกับราคาแอลพีจีที่กำหนดกรอบ...(28 พ.ค. 2562)

กกพ. ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของกฟน. และกฟภ. โดยโครงการนี้เป็นไปตามแผนพีดีพี 2018 ที่ต้องการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 12,275 เมกะวัตต์ ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยให้สิทธิ์ผู้ที่ยื่นก่อนได้...(27 พ.ค. 2562)

รมว.พลังงานเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "พลังสายธารแห่งพระบารมี" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562...(24 พ.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกกพ. กฟน. กฟภ. เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ในวันที่ 24 พ.ค. โดยผู้ยื่นสมัครต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมีมิเตอร์เป็นของตนเอง ผลิตเชิงพาณิชย์เข้าระบบได้ภายในธ.ค. นี้ เป็นแบบสมัครก่อนได้ก่อน...(24 พ.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดประมูลจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 1 แสนตันเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าของกฟผ. มีโรงสกัดมายื่นข้อเสนอเพียง 45,300 ตันเท่านั้น ไม่ครบปริมาณ 1 แสนตัน ดังนั้น...(23 พ.ค. 2562)

ชาวบ้านต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี กว่า 100 คนเข้าร่วมประชุมรับฟังการแถลงผลการดำเนินโครงการทดสอบแปรรูปวัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ (พลาสติกเป็นน้ำมัน) ซึ่งภาคเอกชนได้ลงทุนเฟสแรก 15 ล้านบาท จะมีการนำเครื่องจักรมาทดสอบแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมันติดตั้ง...(23 พ.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมแนวทางรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน จากความกังวลต่อความไม่สงบในแถบตะวันออกกลางและผลกระทบสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ได้สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมัน...(23 พ.ค. 2562)

ปตท.สผ. มีแผนขุดเจาะปิโตรเลียมเพิ่มเติมในโครงการแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมประมาณ 1-2 หลุมในปีนี้ เพื่อรักษาอัตรากำลังผลิตที่ 130 ล้านลบ.ฟุต/วัน หลังจากครม.อนุมัติต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี โดยผลิตก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพอง...(22 พ.ค. 2562)

พพ. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการยื่นขอฉลากประหยัดพลังงานใน โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ปี 2562 โดยเปิดรับสมัครพ.ค.-มิ.ย. 2562 คาดว่า...(22 พ.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานจับตาสถานการณ์รวมอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนรับมือ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับราคา 72 ดอลลาร์/บาร์เรล จากกรณีความไม่สงบในภาคตะวันออกกลาง ขณะที่เดิมท่าทีของโอเปกส่งสัญญาณคงการปรับลดกำลังผลิตไว้ระดับเดิม...(22 พ.ค. 2562)

คณะวิจัยจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาการนำจุลชีพ ไตรโคเดอร์มา รีสิอี กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตน้ำตาล ผ่านการพัฒนาประสิทธิภาพและความเสถียรของจุลชีพโดยการยึดติดลงบนวัสดุรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดจำเพาะ...(21 พ.ค. 2562)

การดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปาล์มดิบตกต่ำยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หลังจากภาวะอากาศร้อน ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันปีนี้มากถึง 20 ล้านตันผนวกกับสต๊อกน้ำมันปาล์มเก่าคงค้างที่ยังมีปริมาณสูง และการทำตลาดส่งออกยังชะงัก ทำให้ราคาผลปาล์มลดต่ำ...(21 พ.ค. 2562)

กบง. ยังไม่เห็นชอบผลการประมูลการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน โดยกฟผ. เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้ากับการจัดหาแต่ละช่วง พบว่า ปี 2563 หากนำเข้ารวมกับในส่วนที่ปตท. จำหน่าย อาจมีการเหลือใช้...(21 พ.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงการประชุมกบง. มีมติรับทราบร่างแผนก๊าซ 20 ปี ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยได้ระบุถึงทิศทางค่าไฟฟ้าของไทยตั้งแต่ปี 2565 จะถูกลง 15 สต./หน่วย เนื่องจากปตท.สผ. ซึ่งชนะการประมูลแหล่งก๊าซเสนอราคาก๊าซที่ถูกลง...(21 พ.ค. 2562)

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" คาดว่า จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ...(17 พ.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานได้ประกาศให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของไทยอีก 1 ประเภท และจะให้เป็นน้ำมันหลักในปี 64 เพื่อทดแทนน้ำมันบี7 โดยจะเริ่มให้ปตท.นำร่องขายก่อนในสถานีบริการน้ำมันภาคใต้ และขยายไปยังภาคตะวันออก และภาคกลาง...(17 พ.ค. 2562)

กรมสรรพสามิตได้เพิ่มพิกัดภาษีสรรพสามิตน้ำมันไบโอดีเซลเป็น 6 พิกัด จากเดิมมีเพียง 2 พิกัดคือ ไบโอดีเซล 7% (บี7) และบี20 เพื่อให้สอดคล้องกับผลผลิตปาล์มน้ำมัน ในแต่ละฤดูกาลที่มีผลผลิตออกมาไม่เท่ากัน ยืนยันไม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น...(16 พ.ค. 2562)

สนพ. เตรียมปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน หลังเปิดโครงการรอบที่ 1-6 มีผู้สนใจยื่นขอรับเงินสนับสนุนประมาณ 80 หัวจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 หัวจ่าย...(16 พ.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานกำลังยังรอรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเปิดประมูลจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีให้กฟผ.อย่างเป็นทางการ โดยจะต้องเป็นไปตามโจทย์สำคัญคือ ต้นทุนค่าไฟฟ้าต้องต่ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชนรวมถึงเป็นไปตามนโยบายเปิดเสรีธุรกิจ...(15 พ.ค. 2562)

ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ) กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิในการดำเนิน...(15 พ.ค. 2562)

กฟผ. และกนอ. ได้คัดเลือกให้นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเป็นต้นแบบดำเนิน โครงการศึกษาและพัฒนา Smart City : Energy Digital Platform ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่จะตอบโจทย์การใช้พลังงานรูปแบบใหม่และการขยายตัวของโรงงานในอนาคต...(14 พ.ค. 2562)

กฟผ. ยังรอนโยบายที่มีความชัดเจนจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงานให้สอดรับกับแผนพีดีพี 2018 เพื่อที่ 3 การไฟฟ้า จะนำมาจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่อไป...(14 พ.ค. 2562)

กรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการปรับสมดุลปาล์มน้ำมันรอบ 2 โดยให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพิ่มอีก 200,000 ตัน ได้จัดส่งรายชื่อโรงสกัดพร้อมสต๊อกไปให้กฟผ. เพื่อพิจารณาคัดเลือก คาดว่า ราคาผลปาล์ม...(14 พ.ค. 2562)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติฯ เสนอแนวคิดจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนด้านความร่วมมือเพื่อการวิจัยด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศประชาคมอาเซียนในการวิจัยและพัฒนาด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ...(13 พ.ค. 2562)

กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยมาตรการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยรองนายกฯสมคิดได้สั่งการให้ตรวจสอบโรงงาน ให้มีการรับซื้อปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมรถยนต์ที่ใช้น้ำมันบี20...(10 พ.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมออกประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งจะมีจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันทุกแห่ง แทนน้ำมันไบโอดีเซลบี7 โดยจะทยอยลดการใช้บี7 ในอนาคต...(10 พ.ค. 2562)

กฟผ. เตรียมต่อยอดโครงการวิจัยและพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือรถไฟฟ้าดัดแปลงไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการนำเทคโนโลยีที่วิจัยพร้อมพิมพ์เขียวมาเปิดให้อู่ซ่อมรถยนต์ที่สนใจยื่นเสนอการติดตั้ง โดยจะนำร่อง 3 พื้นที่...(8 พ.ค. 2562)

ครม.เห็นชอบมาตรการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มดิบตกต่ำ ตามที่กนป.เสนอ โดยให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดเพิ่มเติมอีก 2 แสนตันในราคานำตลาด ขณะที่กบง. เห็นชอบให้ขยายเวลาให้ส่วนลดราคาขายปลีกบี20...(8 พ.ค. 2562)

กรอ. เตรียมออกประกาศขอบเขตและเงื่อนไขการลงทุน เพื่อว่าจ้างที่บริษัทศึกษาความเหมาะสมในการสร้างโรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์ วงเงิน 10 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าจะใช้เวลาศึกษา 1 ปี...(7 พ.ค. 2562)

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานชีวมวล ระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/เครือข่ายกับบริษัทแอ๊บ โซลูท คลีน เอนเนอร์จี ลดปัญหามลพิษจากการเผา...(7 พ.ค. 2562)

สภาวิศวกรมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาคารสีเขียวเพิ่มขึ้น กำหนดมาตรการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดแรงจูงใจกับเจ้าของอาคาร โดยเฉพาะมาตรการด้านการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล การลดอัตราค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา...(7 พ.ค. 2562)

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เห็นชอบแผนการใช้เงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 12,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน สอดคล้องกับแผนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสอดรับกับแผนอนุรักษ์...(7 พ.ค. 2562)

สนพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพลังงานรองรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2561-2579 หลังครม. มีมติเห็นชอบ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนพีดีพี โดยกระทรวงพลังงานจะต้องเร่งจัดทำแผนแม่บท...(3 พ.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เห็นชอบให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอในราคานำตลาดเพิ่มเติมอีก 2 แสนตัน เพื่อช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มออกจากตลาด...(3 พ.ค. 2562)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าแผนรองรับไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสวทช. และปตท. เพื่อจัดทำโครงการต้นแบบร่วมกันในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่อีอีซีให้มีประสิทธิภาพ เป็นการทดสอบระบบและรองรับ...(2562)

สนพ. เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวราคาน้ำมันแพง ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทำให้ประชาชนภาคใต้หันไปซื้อน้ำมันเถื่อนที่ลักลอบนำเข้าจากมาเลเซีย มีราคาถูกกว่า เพราะโครงสร้างภาษีแตกต่างกัน ขอยืนยันว่า น้ำมันที่ผลิตได้จากประเทศไทยมีคุณภาพดีกว่า...(2 พ.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยปริมาณความต้องการใช้น้ำมันไตรมาสแรกของปี 2562 มีปริมาณทั้งสิ้น 14,651 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 162.8 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 1.8% ปัจจัยหลักได้แก่ การท่องเที่ยว...(2 พ.ค. 2562)

ครม. เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2561-2580 เป็นแผนหลักในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น กำหนดให้มีระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า มีความมั่นคงรายพื้นที่ สร้างสมดุล...(1 พ.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างประสานงานกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ โดยจัดทำมาตรฐานน้ำมันดีเซลบี10 ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันทางเลือกได้ในเร็วๆ นี้...(30 เม.ย. 2562)

การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนโครงการใหม่ ขณะนี้ยังต้องรอให้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2561-2580 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการก่อน จากนั้นกบง. จะต้องประชุมเพื่อพิจารณาขยายกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มขึ้น 400 เมกะวัตต์ภายใน...(29 เม.ย. 2562)

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบของกฟผ. ซึ่งได้ทำลายสถิติสูงสุดที่ 30,120.2 เมกะวัตต์ สูงกว่าสถิติเดิมวันที่ 20 เม.ย นับเป็นพีคติดๆ กันและเป็นครั้งแรกที่พุ่งทะลุ 30,000 เมกะวัตต์ เกินกว่าความคาดการณ์และเกิดขึ้นในเวลากลางคืน...(29 เม.ย. 2562)

วันที่ 24 เม.ย. 2562 ได้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ใหม่ในระบบกฟผ. อยู่ที่ 30,120.2 เมกะวัตต์...(26 เม.ย. 2562)

สนพ. ได้จัดสัมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็น โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น เนื่องจากมติกพช. วันที่ 30 พ.ค. 2559 เห็นชอบแนวทางการสนับสนุน...(26 เม.ย. 2562)

กฟผ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชั่นเป็นแหล่งพลังงานสะอาดในอนาคต รวมถึงร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบ...(25 เม.ย. 2562)

กฟผ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนบริหารจัดการเสนอกลับไปให้กระทรวงพลังงานพิจารณา กรณีรัฐบาลมีนโยบายให้กฟผ. เพิ่มปริมาณดูดซับน้ำมันปาล์มดิบอีก 1 แสนตัน คาดว่าจะนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตถูกที่สุด...(25 เม.ย. 2562)

กฟน. เปิดเผยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของพื้นที่กฟน. ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ทำลายสถิติเดิม โดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 14.00-14.30 น. ที่ระดับ 9,412.56 เมกะวัตต์...(24 เม.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ กกพ. วางแผนจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศใหม่ เพื่อเตรียมส่งต่อให้รัฐมนตรีคนต่อไปให้สอดรับกับกระแสเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ๆ เนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไป...(24 เม.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีโดยกฟผ. มีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด 12 ราย คาดว่า จะสามารถดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีกับบริษัทคู่ค้าได้ภายในเดือนมิ.ย. และจะเริ่มส่งมอบได้...(23 เม.ย. 2562)

กบง. มีมติให้ลดภาระการชดเชยราคาก๊าซเอ็นจีวีของปตท. จากเดิมต้องชดเชย 6 บาทให้เหลือ 3 บาท/กก. แและให้ชดเชยราคาต่อไปอีก 3 บาท/กก. มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. โดยให้ปตท.ทยอยปรับขึ้นราคา 3 ครั้ง...(23 เม.ย. 2562)

ร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน พ.ศ. ... ได้ผ่านความเห็นชอบจากสนช. แล้ว รอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศใน 120 วัน โดยสาระสำคัญได้กำหนดให้กองทุนน้ำมันมีเงินบริหารจัดการไม่เกิน 40,000 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพราคาพลังงานที่เน้น...(22 เม.ย. 2562)

กฟผ. เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 21.35 น. วันที่ 20 เม.ย. 2562 ได้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ใหม่ในระบบกฟผ. อยู่ที่ 29,680.3 เมกะวัตต์ สูงกว่าสถิติเดิมเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559 เนื่องจากสภาพอากาศร้อน...(22 เม.ย. 2562)

ผลผลิตปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงถึง 20 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ราคาผลปาล์มดิบเฉลี่ยกก.ละ 2.40 บาท กระทรวงพาณิชย์จึงหารือกับกระทรวงพลังงานมุ่งสนับสนุนการใช้น้ำมันปาล์มผลิตไบโอดีเซลทุกรูปแบบ...(22 เม.ย. 2562)

กลุ่มชาวบ้านอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมารวมตัวกันประมาณ 200 คนคัดค้านการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บนพื้นที่อบต.สีคิ้ว ห่างจากตลาดสดและแหล่งชุมชนประมาณ 2 กม. โดยใช้เศษไม้ เปลือกไม้และรากเหง้ามันสำปะหลังรวมทั้งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น...(19 เม.ย. 2562)

นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลเปิดผยว่า จะร่วมหารือกับกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า เพื่อหามาตรการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 ที่กระทรวงพลังงานจะส่งเสริมให้เป็นทางเลือกในสถานีบริการน้ำมันทั่วไป เพื่อยกระดับราคา...(19 เม.ย. 2562)

ชาวบ้านในพื้นที่ต.ทับปริก อ.เมือง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้รวมตัวกันเรียกร้องให้เทศบาลเมืองกระบี่ย้ายสถานที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะออกจากพื้นที่ ขณะที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้มีการอนุมัติเซ็นสัญญากับบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ลงทุนร่วมแล้ว...(18 เม.ย. 2562)

กกพ. มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการรับซื้อไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการจำนวน 9 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 11 โครงการ ปริมาณรับซื้อรวม 68.90 เมกะวัตต์ ...(18 เม.ย. 2562)

รมว.พลังงานและอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งที่จ.กาญจนบุรี และพาราโบลาโดม หรือโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่จ.นครปฐม...(18 เม.ย. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันปี 2562 คาดว่าจะโตเฉลี่ย 3% ตามเศรษฐกิจและคาดว่า การใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1 ล้านบาร์เรล/วัน...(17 เม.ย. 2562)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ 3 การไฟฟ้า จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform : NEIP) เพื่อวางระบบการซื้อขายไฟฟ้าให้สอดรับกับเทรนด์เทคโนโลยีการผลิต...(17 เม.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสนพ. พพ. ธพ. ผู้ค้าน้ำมันและผู้ผลิตยานยนต์ทุกยี่ห้อ เพื่อปรับลักษณะคุณภาพของน้ำมันดีเซล กำหนดมาตรการส่งเสริมให้มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลบี10 เพื่อเป็นน้ำมันทางเลือก คาดว่าจะมีการนำร่องจำหน่าย...(11 เม.ย. 2562)

สมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทยได้ยื่นฟ้องกระทรวงพลังงานพร้อมพวกรวม 4 คน คือ กฟผ. สนพ. และกพช. ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 5 เม.ย. เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2018 ที่สมาคมเห็นว่ามีการดำเนินการจัดทำแผนโดยไม่ชอบ...(10 เม.ย. 2562)

กกพ. ได้จัดทำแผนบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562-2565 โดยจะจัดตั้งสำนักงานกองทุนฯ ในพื้นที่ต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยลดภาระให้กับสำนักงานเขตของกกพ. ที่มีอยู่ 13 เขตทั่วประเทศ จะทำให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้... (10 เม.ย. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ฯ ได้ทำหนังสือเป็นทางการเพื่อแจ้งประเภทรถยนต์กระบะ 1 ตัน สำหรับรุ่นที่สามารถใช้ดีเซลบี20 ได้ ซึ่งทั้ง 2 บริษัทถือเป็นผู้จำหน่ายรถกระบะมียอดขายรวมกัน 70% ของตลาดกระบะรวม...(10 เม.ย. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวถึงมาตรการดูแลราคาก๊าซแอลพีจีขายปลีก มีความมั่นใจว่า กองทุนน้ำมันฯยังมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะดูแลราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน ขนาดถัง 15 กก. ไว้ที่ 363 บาท ได้จนถึงสิ้นเดือนก.ค. เนื่องจากกรอบวงเงินที่กบง. อนุมัติไว้...(9 เม.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานหมุนเวียนยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ระงับหรือชะลอการประกาศใช้แผนพีดีพี 2018 ว่า ยังไม่ทราบ แต่ขอยืนยันว่า คำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานและให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนเปิดโอกาสให้...(9 เม.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสรุปแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธ์ บี100 ในดีเซลเป็น บี10 หลังจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นได้ตอบข้อซักถามผลการศึกษาทดลองใช้ในรถยนต์ของปตท. และพพ. แล้ว...(5 เม.ย. 2562)

คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยว่า ศููนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ คาดว่าจะต้องเลื่อนผลสรุปการศึกษาเบื้องต้นในช่วงระยะ 5 เดือนแรก...(4 เม.ย. 2562)

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือสบพน. เปิดเผยสถานะกองทุนฯล่าสุดฐานะกองทุนสุทธิอยู่ที่ 32,143 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 38,273 ล้านบาท และบัญชีแอลพีจีติดลบอยู่ที่ 6,130 ล้านบาท โดยสถานการณ์ราคาแอลพีจีตลาดโลกเพิ่มขึ้น...(3 เม.ย. 2562)

ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานามีแผนหยุดการผลิตบางส่วนเพื่อปรับปรุงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. นี้ ส่งผลให้การจ่ายก๊าซลดลง 33% ปตท.ได้ประสานกับกฟผ. เตรียมความพร้อมรับมือแล้ว...(1 เม.ย. 2562)

กฟผ. เปิดเผยโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเดินเครื่องเพื่อเตรียมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในปี 2562 ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าร่วมกับเทคโนโลยี USC มั่นใจไม่เป็นต้นเหตุการเกิดฝุ่น...(1 เม.ย. 2562)

กกพ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่เจรจากับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยไม่ต้องเปิดประมูลใหม่ เพื่อเร่งรัดโครงการให้ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โดยเร็ว คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1-2 เดือนนี้...(1 เม.ย. 2562)

โรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาค่าไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ มีโรงพยาบาลหลายแห่งเข้าร่วม โดยโรงพยาบาลพิจิตรได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งพพ. สนับสนุนงบ...(1 เม.ย. 2562)

กรุงเทพมหานครรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมงในวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2562 ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกและนำไปสู่การปรับเปลี่ยน...(29 มี.ค. 2562)

กฟผ.ได้ทดลองใช้มินิบัสจำนวน 11 คัน รับ-ส่งพนักงานกฟผ.และประชาชนที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า เขื่อน และศูนย์การเรียนรู้กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 23 สถานี โดยประชาชนเข้าร่วมโครงการนำร่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...(29 มี.ค. 2562)

ปตท. มอบหมายให้สถาบันนวัตกรรมดำเนินการศึกษาและทดสอบการใช้ไบโอดีเซล บี10 กับรถกระบะของปตท. ว่าสามารถใช้ได้จริงโดยไม่กระทบต่อเครื่องยนต์ เพื่อหวังกระตุ้นใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น โดยจะเชิญค่ายรถยนต์ กรมธุรกิจพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์...(29 มี.ค. 2562)

รมว.พลังงานเป็นประธานพิธีเปิดระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ ระยะที่ 1 (บางปะอิน-กำแพงเพชร-พิจิตร) โดยโครงการระยะที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2562 ขนส่งน้ำมันได้ 9,000 ล้านลิตร/ปี ทำให้ประชาชนพื้นที่ภาคเหนือใช้น้ำมันในราคาที่ใกล้เคียงกรุงเทพฯ...(28 มี.ค. 2562)

กกพ. เตรียมออกประกาศผ่อนปรนกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับทดสอบซอฟต์แวร์ใหม่เฉพาะบางพื้นที่ หรือ Sandbox ในช่วงเดือนเม.ย. นี้ เพื่อนำไปสู่การทดลองใช้แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัด ซึ่งจะไม่มีผลออกไปกระทบระบบการทำงานของ...(28 มี.ค. 2562)

นครปฐมเปิดการสัมมนาชี้แจงมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดกล่าวรายงานนโยบายภาครัฐ ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงนโยบายลดใช้พลังงาน การบันทึกการใช้...(27 มี.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานมุ่งเดินหน้าโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ บี20 มาตั้งแต่เดือนก.ค. 2561 นำร่องในกลุ่มรถบรรทุก โดยมีเป้าหมายว่าในเดือนมี.ค. จะมียอดใช้เพิ่มขึ้น 30 ล้านลิตร และจะเพิ่มเป็น 90 ล้านลิตร/เดือน ภายในพ.ค. นี้ ปัจจุบันมี...(27 มี.ค. 2562)

กฟผ. ยังรอการพิจารณาของครม.ชุดปัจจุบันหรือชุดใหม่ ในการอนุมัติแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดกว้างบทบาทของกฟผ. ให้สามารถเข้าไปดำเนินการในกิจการจัดหาเชื้อเพลิงได้...(26 มี.ค. 2562)

รมว.พลังงานได้เปิดเผยรายงานประจำปี "Global Energy Transitions Index 2019" ของสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF จัดอันดับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 51 ของโลก เนื่องจากมีความมั่นคงทางพลังงาน ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมรับการปรับตัวเข้าสู่พลังงานใหม่ในอนาคต...(26 มี.ค. 2562)

โครงการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง นับตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2562 จนถึงบัดนี้กว่า 1 เดือน ราคาปาล์มที่รัฐบาลต้องการให้ราคาขยับขึ้นไม่ได้เป็นตามเป้าหมาย...(25 มี.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวถึงแผนงานของกระทรวงพลังงานที่ต้องดำเนินการ โดยเฉพาะการดำเนินการตามนโยบายพลังงานที่กำหนดในแผนพีดีพี 2018 ซึ่งจะต้องเร่งผลักดันคือ การเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันตก ในรูปแบบโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่...(25 มี.ค. 2562)

แนวคิดงานวิจัย "ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย" มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้เถ้าชานอ้อย และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ช่วยให้อิฐบล็อกมีคุณภาพสูง...(22 มี.ค. 2562)

กฟผ. ร่วมประชุมกับกฟภ. และกฟน. เพื่อจัดเตรียมพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะเดียวกันเป็นช่วงฤดูร้อนที่ปกติจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ได้ติดตามสถานการณ์...(22 มี.ค. 2562)

กฟน. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน IEEE PES GTDASIA 2019 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการด้านระบบไฟฟ้าและพลังงานระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย วันที่ 19-23 มี.ค. 62 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค...(22 มี.ค. 2562)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดตัวโครงการโซลาร์ภาคประชาชน รับจดทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนพ.ค. ผ่านเว็บไซต์ของกฟน. และกฟภ. โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก ภาครัฐรับซื้อส่วนเกินเฉลี่ย 1.68 บาท/หน่วย ไม่กระทบค่าไฟฟ้า...(21 มี.ค. 2562)

กฟผ. เตรียมออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ามาลงทุนติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จะเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร์ double glass ซึ่งเป็นพรีเมี่ยมเกรดเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก...(20 มี.ค. 2562)

กฟผ. กำหนดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจำนวน 34 รายในการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณ 0.8-1.5 ล้านตัน/ปี เพื่อส่งมอบให้กฟผ. เข้ายื่นข้อเสนอการแข่งขันด้านราคาในวันที่ 18 เม.ย. นี้...(20 มี.ค. 2562)

พลังงานจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัดพะเยาและนายอำเภอเชียงคำ ร่วมกันเปิดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ชุมชนบ้านแม่ต๋ำท่าข้าม ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ เป็นต้นแบบและนำร่องก่อนขยายผลไปสู่ตำบลหรืออำเภออื่น...(20 มี.ค. 2562)

กฟผ.ได้ทดสอบเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าเป็นวันละ 1,500 ตันแล้ว แต่ต้องรอการขอใบอนุญาตจากกกพ. ก่อน ซึ่งจะใช้น้ำมันปาล์มดิบได้หมดภายในต้นเดือนมิ.ย. เร็วขึ้นประมาณ 2 เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้ปลายเดือนก.ค. 2562...(19 มี.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในพื้นที่เขื่อนของกฟผ. ตามแผนพีดีพี 2018 ได้มอบหมายให้กฟผ.ดำเนินโครงการร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำนำร่องโครงการแรกที่เขื่อนสิรินธร กำหนดออกประกาศเชิญชวนวันที่ 15 พ.ค. 2562...(19 มี.ค. 2562)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)