ถังหมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน สถานประกอบการและชุมชน

ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy) ชนิดหนึ่งที่สามารถดำเนินการผลิตและใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิล ( น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน) หรือจัดเป็นพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ เนื่องจากเป็นพลังงานที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่มีอยู่ทั่วไป ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และครัวเรือน สถานประกอบการและชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะครัวเรือน สถานประกอบการและชุมชนต่าง หากมีการผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบที่มีอยู่ เช่น ขยะอินทรียื เศษอาหารและสิ่งปฏิกูลต่างๆอย่างแพร่หลาย จะช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลได้อย่างมาก

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดพิมพ์รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนรักษ์พลังงานการใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ตัวชี้ดัชนีการใช้พลังงาน ดัชนีการใช้พลังงานและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปสถานการณ์การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและผู้สนใจพพ.

โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน

โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน

โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน
ในภาวะที่พลังงานกลายเป็นวิกฤติการณ์สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในทุกทวีปทั่วโลก การใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับความสนใจและขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางคือ การเลือกใช้พลังงานทดแทนซึ่งหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจและก่อให้เกิดในด้านอื่นๆ ด้วยคือการนำขยะมาแปรรูปเพื่อใช้เป็นพลังงาน

รายงานการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2556

สถิติพลังงานของประเทศไทยปี ๒๕๕๖

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากจะเป็นการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว ยังเป็นการลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยในปัจจุบันจะใช้พลังงานที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย แสงอาทิตย์ ลม พลังน้ำ ขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และ เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) โดยที่การใช้พลังงานทดแทนดังกล่าว จะใช้ในรูปของไฟฟ้า ความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพ

สถิติพลังงานของประเทศไทยปี ๒๕๕๖

สถิติพลังงานของประเทศไทยปี ๒๕๕๖

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำ สถิติพลังงานของประเทศไทยปี ๒๕๕๖(เบื้องต้น) เพื่อใช้ในการเผยแพร่สถิติข้อมูลพลังงาน ที่สำคัญของประเทศไทยให้กับหน่วยงานภาครัฐอกชนและผู้สนใจ สถิติพลังงานของประเทศไทยปี ๒๕๕๖(เบื้องต้น) สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือชี วัดสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ประกอบด้วยสถิติข้อมูล การผลิต การนำเข้า การส่งออก การแปรรูป และการใช้พลังงาน ามรอบระยะเวลาปีปฏิทิน ๒๕๕๖ พพ.ขอขอบคุณทุกหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจรวมทั้งบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย พลังงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็น ประโยชน์ต่อการจัดทำสถิติข้อม

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

แนวคิดงานวิจัย "ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย" มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้เถ้าชานอ้อย และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ช่วยให้อิฐบล็อกมีคุณภาพสูง...(22 มี.ค. 2562)

กฟผ. ร่วมประชุมกับกฟภ. และกฟน. เพื่อจัดเตรียมพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะเดียวกันเป็นช่วงฤดูร้อนที่ปกติจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ได้ติดตามสถานการณ์...(22 มี.ค. 2562)

กฟน. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน IEEE PES GTDASIA 2019 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการด้านระบบไฟฟ้าและพลังงานระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย วันที่ 19-23 มี.ค. 62 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค...(22 มี.ค. 2562)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดตัวโครงการโซลาร์ภาคประชาชน รับจดทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนพ.ค. ผ่านเว็บไซต์ของกฟน. และกฟภ. โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก ภาครัฐรับซื้อส่วนเกินเฉลี่ย 1.68 บาท/หน่วย ไม่กระทบค่าไฟฟ้า...(21 มี.ค. 2562)

กฟผ. เตรียมออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ามาลงทุนติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จะเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร์ double glass ซึ่งเป็นพรีเมี่ยมเกรดเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก...(20 มี.ค. 2562)

กฟผ. กำหนดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจำนวน 34 รายในการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณ 0.8-1.5 ล้านตัน/ปี เพื่อส่งมอบให้กฟผ. เข้ายื่นข้อเสนอการแข่งขันด้านราคาในวันที่ 18 เม.ย. นี้...(20 มี.ค. 2562)

พลังงานจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัดพะเยาและนายอำเภอเชียงคำ ร่วมกันเปิดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ชุมชนบ้านแม่ต๋ำท่าข้าม ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ เป็นต้นแบบและนำร่องก่อนขยายผลไปสู่ตำบลหรืออำเภออื่น...(20 มี.ค. 2562)

กฟผ.ได้ทดสอบเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าเป็นวันละ 1,500 ตันแล้ว แต่ต้องรอการขอใบอนุญาตจากกกพ. ก่อน ซึ่งจะใช้น้ำมันปาล์มดิบได้หมดภายในต้นเดือนมิ.ย. เร็วขึ้นประมาณ 2 เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้ปลายเดือนก.ค. 2562...(19 มี.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในพื้นที่เขื่อนของกฟผ. ตามแผนพีดีพี 2018 ได้มอบหมายให้กฟผ.ดำเนินโครงการร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำนำร่องโครงการแรกที่เขื่อนสิรินธร กำหนดออกประกาศเชิญชวนวันที่ 15 พ.ค. 2562...(19 มี.ค. 2562)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)