องค์ความรู้

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2565

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ "เศรษฐกิจไฮโดรเจนของสหรัฐอเมริกา" มีทั้งข้อมูลความเป็นมาของไฮโดรเจนในสหรัฐอเมริกา แนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน กระบวนการและความต้องการ ความท้าทายของเชื้อเพลิงไฮเดรเจน โครงการไฮโดรเจนของกรมพลังงานสหรัฐ เป็นต้น

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

นำเสนอเรื่องราวของ ประเทศ ญี่ปุ่น...กับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ไปสู่ "สังคมไฮโดรเจน" ทั้งภาพรวมของแผนไฮโดรเจน ความท้าทายเชิงโครงสร้างด้านพลังงาน ความสำคัญของไฮโดรเจนกับญี่ปุ่น และแผนยุทธศาสตร์สู่การก้าวเป็นสังคมไฮโดรเจน

คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

นำเสนอเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเน้นใน 2 อุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ "หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์" และ "หุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอัดฉีดพลาสติก"

คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมดิจิทัล

นำเสนอเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ในเขต EEC โดยเน้นที่ 2 กิจการในอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ "สถานีฐาน 5G สำหรับเมืองอัจฉริยะ" และ "หน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์"

คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

    กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน

คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

นำเสนอเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve สำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ในเขต EEC โดยเน้นอุตสากรรมกลางน้ำ สำหรับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของไบโอรีไฟเนอรี กลุ่มหลัก ประกอบด้วย Bio-based drop-in chemical, Smart Drop-in chemical และ Dedicated chemical

คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve ในเขต EEC ด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ การขนส่งทางอากาศ มีการนำเสนอภาพรวมอุตสาหกรรมฯ การใช้พลังงาน ดัชนีการใช้พลังงาน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ยกระดับมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพพลังงานที่ยั่งยืน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ยกระดับมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพพลังงานที่ยั่งยืน สามารถใช้เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่สนใจหาแนวทางปรับปรุงห้องทดสอบที่มีอยู่ให้มีศักยภาพและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น และเชิญชวนให้ใช้ประโยชน์ห้องทดสอบที่ผ่านการยกระดับ

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม 2564

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 6 นำเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่มีเป้าหมายเรื่องไฮโดรเจนที่ชัดเจน โดยกำลังผลิต 1 ใน 3 ของโรงไฟฟ้าเซลเชื้อเพลิงทั้งหมดของโลก อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2564

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 5 นำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน

Pages