องค์ความรู้

คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

    กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน

คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

นำเสนอเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve สำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ในเขต EEC โดยเน้นอุตสากรรมกลางน้ำ สำหรับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของไบโอรีไฟเนอรี กลุ่มหลัก ประกอบด้วย Bio-based drop-in chemical, Smart Drop-in chemical และ Dedicated chemical

คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve ในเขต EEC ด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ การขนส่งทางอากาศ มีการนำเสนอภาพรวมอุตสาหกรรมฯ การใช้พลังงาน ดัชนีการใช้พลังงาน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ยกระดับมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพพลังงานที่ยั่งยืน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ยกระดับมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพพลังงานที่ยั่งยืน สามารถใช้เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่สนใจหาแนวทางปรับปรุงห้องทดสอบที่มีอยู่ให้มีศักยภาพและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น และเชิญชวนให้ใช้ประโยชน์ห้องทดสอบที่ผ่านการยกระดับ

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม 2564

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 6 นำเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่มีเป้าหมายเรื่องไฮโดรเจนที่ชัดเจน โดยกำลังผลิต 1 ใน 3 ของโรงไฟฟ้าเซลเชื้อเพลิงทั้งหมดของโลก อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2564

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 5 นำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 2 นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2564

พลังงานหมุนเวียน กับระบบกักเก็บพลังงาน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานได้มีวิวัฒนาการไปมาก ในฉบับนี้ก็จะกล่าวถึงหลากหลายแง่มุมของระบบกักเก็บพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีแบตเตอรี่ต่าง ๆ การรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่สิ้นอายุการใช้งาน และราคาแบตเตอรี่

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2564

ฉบับนี้กล่าวถึงในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจไฮโดรเจน เช่น แอมโมเนีย DACC รถยนต์ Fuel cell และการผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหิน

Pages