จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2564

             ภาคพลังงานเป็นกุญแจสําคัญเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการปรับตัวของภาคพลังงานอย่างน้อย
จะต้องดําเนินการแปรรูปการผลิต การขนส่ง และการใช้
พลังงาน เส้นทางสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นั้น เพียงแค่ใช้เทคโนโลยีสะอาด
และใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด ก็สามารถบรรลุได้ แต่จะต้องออกแบบให้มีความเหมาะสมทางเทคโนโลยีให้มากที่สุด มีความ
คุ้มทุน เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงทางพลังงาน สําหรับเทคโนโลยีทั้งหมดที่จําเป็นในการลดการ
ปลดปล่อยมลพิษในปี 2030 
นั้นมีอยู่พร้อมแล้ว แต่หลังจากนั้นจนถึงปี 2050 จําเป็นต้องมีการใช้ทั้งเทคโนโลยีที่มีและไม่มีในตลาดอย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว เช่น นวัตกรรมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ทันสมัย ไฮโดรเจนอิเล็คโตรไลเซอร์ 
และการดักจับและเก็บคาร์บอน (CCS)
             
จุลสารพลังงานทดแทนในฉบับที่ 3 ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 นี้จะกล่าวถึงในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจไฮโดรเจน
เช่น แอมโมเนีย DACC รถยนต์ Fuel cell และการ
ผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหิน ซึ่งอาจจุดประกายงานใหม่ ๆ ของ พพ. ได้เป็นอย่างดี
 
 
 
#5617