คู่มือการพัฒนาและลงทุนผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

ประเทศไทยได้เริ่มมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อปี พ.ศ.2519 โดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิแพทย์อาสาฯ มีประมาณ 300 แผงแต่ละแผงมีขนาด 15/30 วัตต์ และได้มีนโยบายและแผนด้าน เซลล์แสงอาทิตย์ บรรจุลงใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ซึ่งการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ติดตั้ง ใช้งาน อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงท้ายของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยมีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในปัจจุบัน) กรมโยธาธิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการนำเซลล์แสงอาทิตย์ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้งานในด้านแสงสว่าง ระบบโทรคมนาคม และเครื่องสูบน้ำ

Energy in Thailand : Facts & Figures 2013

ในปี 2013 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 2.6% จากเมื่อปีที่แล้ว โดยพลังงานทางเลือกเติบโต 12.6% และความเข้มพลังงานลดลง2.4% เมื่อเทียบกับปี 2010 ซึ่งเป็นปีฐาน
อนึ่ง พพ.ได้จัดทำรายงานสรุปการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเป็นประจำทุก ๆ ปีและทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลในรายงานสำหรับอ้างอิงได้ต่อไป

เครื่องมือสนับสนุนทางการเงินของ พพ.

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยอาศัยกลไกการให้สินเชื่อของทางสถาบันการเงินที่เล็งเห็นถึงศักยภาพในการลงทุนในโครงการด้านพลังงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการช่วยกันส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน พพ. จึงได้มีความร่วมมือกับสถาบันการเงินในการสนับสนุนให้มีการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจลงทุนในโครงการด้านพลังงาน ในรูปแบบของการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกันภายใต้โครงการสินเชื่อพลังงาน ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

การวิเคราะห์กฎระเบียบและปัญหา ของการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาจากแสงอาทิตย์ (PVRooftop)ในประเทศไทย

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Project Development Programme (PDP) South-East Asia ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดย Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ในนามของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานประเทศเยอรมนี (German Federal Ministry of Economic Affairs and Energy หรือ BMWi) ภายใต้ความริเริ่ม “renewables – Made in Germany”

แผนที่แสดงสถานภาพการผลิตและการใช้งานก๊าซชีวภาพในประเทศไทย

ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy) ชนิดหนึ่งที่สามารถดำเนินการผลิตและใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิล ( น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน) หรือจัดเป็นพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเป็นประเทศเกษตรกรรม

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยการประชุม THE FOURTH CHINA-THAILAND ENERGY WORKING GROUP โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและฝ่ายจีนมีรัฐมนตรีช่วยสำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน ได้มีการหารือถึงความร่วมมือ...(17 ม.ค. 2563)

สถานบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัสดุ มจธ. และกฟผ. เปิดตัวและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขางานระบบผลิตไฟฟ้า...(16 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากลาว หลังเสนอขายไฟฟ้าให้กับไทยเพิ่มเติมอีกเกือบ 10 โครงการ ซึ่งมีปริมาณการเสนอขายไฟฟ้าเกินกว่าที่ทำสัญญา จากกรอบความร่วมมือ...(15 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการช่วงครึ่งปีแรกตามนโยบาย Energy for All จะเร่งส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่จะช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชน...(15 ม.ค. 2563)

ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศเข้าพบเพื่อขอบคุณที่รัฐบาลช่วยดูแลราคาปาล์มน้ำมัน พร้อมเตือนให้ระมัดระวังการนำ โดยกระทรวงพลังงานยืนยันว่า นโยบายส่งเสริมการใช้บี10 จะเป็นกลไกสำคัญที่บริหารจัดการ...(14 ม.ค. 2563)

กฟผ. มีแนวคิดจัดทำโครงการมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์เบอร์ 5 รวมไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือยังสามารถช่วยลดผลกระทบจากฝุ่น...(13 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานกำลังติดตามรายละเอียดนโยบายแนวทางจัดการขยะในอีอีซี ที่มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตขยะเพิ่ม 6 แห่ง ใน 3 จังหวัด โดยจะต้องรอดูความชัดเจนในประเด็นหลัก คือ ขยะประเภทใดจะถูกจัดสรรให้เป็นเชื้อเพลิง...(13 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายในปี 2563 เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงาน Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี10...(13 ม.ค. 2563)

นายสมคิด รองนายกฯ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของกฟผ. โดยสั่งการให้กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพลังงาน ไปหาแนวทางดูแลค่าไฟฟ้าเพื่อไม่ให้กระทบภาระประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อย...(10 ม.ค. 2563).

ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานบอร์ดกฟผ. เปิดเผยการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2018) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เบื้องต้นมีความชัดเจนว่า ในส่วนของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี จะเร่งกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์เร็วขึ้น...(9 ม.ค. 2563)

สนพ. เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานปี 2562 ว่า ภาพรวมของการใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น 0.7% การใช้ไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มขึ้น 3.8% ส่วนแนวโน้มการใช้พลังงานปี 2563...(8 ม.ค. 2563)

สนพ. ได้ติดตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างใกล้ชิดจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ล่าสุดส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับเพิ่มขึ้นถึง 6% พร้อมที่จะใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯมาดูแลไม่ให้ดีเซลบี10 เกินระดับ 30 บาท/ลิตร...(8 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานได้ประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกขยับขึ้น 4% ขณะนี้ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของไทยรวมปริมาณที่สามารถใช้น้ำมันได้ 50 วัน โดยไม่ต้องนำเข้า...(7 ม.ค. 2563)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)