รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปความร้อน

รายงานการวิจัยเพื่อดำเนินการศึกษาและสาธิตการผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF-5 โดยมี 2 โครงการย่อยที่เชื่อมโยงกัน กล่าวคือ
โครงการย่อยที่ 1 ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการศึกษาและดำเนินการนำขยะชุมชนมาแปลงเป็นเชื้อเพลิงแข็งในรูป RDF-5
โครงการย่อยที่ 2 ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการนำขยะเชื้อเพลิง RDF-5 มาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า